SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o porezima Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, br. 37/ 11, 5/12) članak 17.. mijenja se i glasi:

»Za korištenje javnih površina plaća se porez po slijedećim namjenama:

1.za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje drva za ogrijev, odlaganje plovila i slično): 1,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno.

2.Za postavu terasa ugostiteljskih objakata:

a)Naselje Opatija - područje ispod Nove ceste od granice sa Gradom Rijeka uključivo i Liburnijsku ulicu = porez u iznosu od 4,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 01. travnja do 31. listopada odnosno 2,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 01.studenog do 31.ožujka

b)Naselja Ičići, Ika, Opatija - iznad Nove ceste porez u iznosu od 3,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada odnosno 1,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 01.studenog do 31. ožujka

c)Naselja Oprić, Dobreć, Poljane, Veprinac i Pobri porez u iznosu od 2,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada odnosno 0,50 kuna po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka

d)Vela Učka porez u iznosu od 1,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada

3.za korištenje javnih površina postavom štandova za vrijeme manifestacija, blagadana i drugih prigoda:

- a)u razdoblju kraćem od sedam dana: 100,00 kuna za svaka 4m2 zauzete javne površine dnevno,

- b) za razdoblja duža od sedam dana:

- za slikare i slikare portretiste 8,00 kuna po m2 dnevno,

- za sve druge namjene 20,00 kuna po m2 dnevno.

4.postava kioska za obavljanje registrirane djelatnosti

-za područje ispod Nove ceste i Ulice R.K.Jeretova u naselju Opatiji te Liburnijska ulica u naselju Ičići: 100,00 kuna dnevno,

- za ostala područja : 75,00 kuna dnevno,

5.za potrebe snimanja reklamnih i drugih spotova: 500,00 kuna dnevno,

6.»za postavu putokaza i reklama, osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Grad Opatija i Turistička zajednica kao i pravne ili fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama:

a)u razdoblju kraćem od 180 dana u kalendarskoj godini:

-do 1 m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 20,00 kuna dnevno

-preko 1 m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 40,00 kuna dnevno.

b)za razdoblja duža od 180 dana u kalendarskoj godini:

-do 1 m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 5.000,00 kuna za kalendarsku godinu

-preko 1m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 10.000,00 kuna za kalendarsku godinu.

7.Obvezniku iz stavka 1.točka 6. alineja b.ovog članka, kojem je utvrđena porezna obveza za kalendarsku godinu i koji je tijekom iste godine, uklonio reklamu ili putokaz sa javne površine, a ukupno razdoblje korištenja ne prelazi 180 dana, utvrditi će se obveza poreza sukladno točki 6. alineji a. ovog članka.«

Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/13-01/09

Ur.broj: 2156-01-01-13-01

Opatija, 26. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr