SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Temeljem odredbe iz članka 78. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice je na svojoj 31. redovnoj sjednici dana 28. veljače 2013. donijelo

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja turističke zone uvala Scott - UPU 6

Članak 1.

Pravna osnova Plana

(1) Urbanistički plan uređenja turističkog naselja uvala Scott - UPU 6 (u daljnjem tekstu: Plan) donesen je na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice 2. veljače 2012. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/12) od 7. veljače 2012. godine.

(2) Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u člancima 26. i 81. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

(3) Obrazloženi i dokumentirani prijedlog za izradu Izmjena i dopuna Plana Gradu Kraljevici je podnijela Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica.

(4) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice.

Članak 2.

Obuhvat Planova

(1) Ovim Izmjenama i dopunama Plana ne mijenja se obuhvat Plana.

Članak 3.

Razlozi za izmjenu i dopunu Planova

(1) Temeljem donesenog Plana Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica krenula je u izradu Idejnog projekta luke otvorene za javni promet Trnova. Detaljna vjetrovalna studija pokazala je da lukobran treba formirati na način suprotan propisanom predmetnim planom. Iz razloga struke, potrebno je izmijeniti odredbe Plana.

(2) Izmjena će se izvršiti na način da se ukine zoniranje akvatorija luke otvorene za javni promet Trnova te da se ne propisuju dimenzije lukobrana.

Članak 4.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

(1) Temeljem donesenog Plana u izradi je nekoliko projekata objekata ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreativne namjene te cesta i luke otvorene za javni promet. Plan se ocjenjuje dobrim, osim u dijelu u kojem se predlaže Izmjena.

Članak 5.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

(1) Izmjene i dopune Plana izradit će se na podlogama postojećeg plana.

(2) Vjetrovalna studija uvale Trnova.

Članak 6.

Popis tijela prema posebnim propisima

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam,

- PGŽ, Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica,

Članak 7.

Rokovi

(1) Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se slijedeći rokovi:

-Za izradu Nacrta prijedloga Plana I. tromjesečje 2013. godine

-Za izradu Prijedloga Plana II. tromjesečje 2013. godine

-Za izradu Konačnog prijedloga Plana III. tromjesečje 2013. godine

Članak 8.

Zabrane

(1) Do donošenja ovih Izmjena i dopuna Plana primjenjivat će se plan u donesenom obliku.

Članak 9.

Izvori financiranja

(1) Izmjene Plana će financirati u jednakim dijelovima Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica, Grad Kraljevica iz Proračuna i zainteresirani koncesionar.

Članak 10.

Završne odredbe

(1) Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-13-105

Kraljevica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr