SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 391. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 142/12), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 7. stavak 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09 i 40/11) i članka 34. stavak 1. alineja 7. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o zamjeni idealnog dijela zemljišta

Članak 1.

Grad Kraljevica utvrđuje javni interes za zamjenu 4/141 idealnog dijela zemljišta označenog kao k.č.br. 4000/7 z.k.ul. 1897 k.o. Kraljevica, šuma i pašnjak Grabrova od 44.942 m2 i cijele k.č.br. 4000/10 z.k.ul. 1897 k.o. Kraljevica, pašnjak Grabrova od 53 m2 (u naravi ukupno 1.328 m2), upisanih na Grad Kraljevicu, sa 7/12 dijela k.č.br. 3210/2, 3213/1 i 3213/3 iz z.k.ul. 1723 k.o. Kraljevica, 1/2 dijela k.č.br. 3213/2 i 3213/4 iz z.k.ul. 1728 k.o. Kraljevica te 18/ 50 dijela k.č.br. 3214 iz z.k.ul. 527 k.o. Kraljevica (u naravi 821 m2), u privatnom vlasništvu, radi izgradnje ulice Podbanj i realizacije projekta izgradnje i uređenja zone R3 po UPU 6 (rekreacijski sadržaji i prateće građevine kupališta) u Uvali Scott.

Nakon zamjene nekretnina, donošenja projekta i provedene parcelacije razvrgnut će se suvlasnička zajednica stranaka na k.č.br. 4000/7 na način da će se od 4/141 dijela formirati nova parcela površine 1275 m2 na lokaciji koja je s gornje strane omeđena postojećim pješačkim putem, s donje strane međom s k.č.br. 3998 k.o. Kraljevica, a zapadno novom međom koja ide duž postojeće međe s

k.č.br. 3999 i nastavlja se do pješačkog puta odnosno do sjecišta s međom k.č.br. 3998, sukladno projektu.

Obvezuje se protustranka (investitor) da u roku od 2 godine od pravomoćnosti građevne dokumentacije realizira projekt izgradnje i uređenja zone R3, u protivnom se ugovor o zamjeni smatra ništavim.

Članak 2.

Utvrđuje se da je tržišna vrijednost zamijenjenih nekretnina jednaka.

Tržišna vrijednost zamijenjenih nekretnina utvrđena je procjenom stalnog sudskog vještaka građevinske struke na način da je ukupna vrijednost zemljišta u privatnom vlasništvu na predjelu Podbanj površine 821 m2 utvrđena na iznos od 438.230,00 kn, a vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice na predjelu Grabrova utvrđena u iznosu od 330 kn/m2. Sukladno tome u cilju razmjene istih vrijednosti utvrđena je površina zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice koje se mijenja na ukupno 1.328 m2.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik na provedbu javnog natječaja, zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina te razvrgnuću suvlasničke zajednice nakon provedene parcelacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 943-01/12-01/12

Ur. broj: 2170/08-01-13-8

Kraljevica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr