SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 28. veljače 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Grada Kraljevice

Članak 1.

U Statutu Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12) u članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka odlučuje Gradsko vijeće.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Temeljem odluke Gradskog vijeća Gradonačelnik Grada Kraljevice će sklopiti sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«.

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Kraljevici, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Pravo glasovanja na referendum imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Kraljevice i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendum obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendum koja nije obvezatna.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«.

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača na području Grada Kraljevice.

Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 19. stavkom 4. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.«.

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«.

Članak 5.

Članci 22., 23., 24. i 25. brišu se.

Članak 6.

Članak 34. stavak 1. alineja 7. mijenja se i glasi:

»odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih člankom 47. stavak 7. ovoga Statuta.«.

Alineja 10. Briše se.

Alineja 21. mijenja se i glasi:

»osniva radna tijela te bira i razrješuje članove radnih tijela.«.

Članak 7.

U članku 35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U pravilu potpredsjednici Gradskog vijeća se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. te se riječ »troškova« briše.

Članak 8.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.«.

Članak 9.

U članku 39. stavak 3. riječ »troškova« briše se.

Članak 10.

U članku 41. stavku 2. riječi »odluka o raspisivanju referenduma o opozivu Gradonačelnika ili zamjenika gradonačelnika« brišu se.

Članak 11.

U članku 47. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika obnaša ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6. i mijenja se alineja 5. koja glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Kraljevice i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, odredbama statuta i posebnim propisima.«.

Alineja 7. mijenja se i glasi:

»- imenuje i razrješuje predstavnike Grada Kraljevice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 34. stavka 1. alineje 15. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»U slučaju iz stavka 6. alineje 5. Gradonačelnik, može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Kraljevice i provedeno u skladu sa zakonom.«.

Članak 12.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.«.

U članku 50. dodaju se stavci 2 i 3. koji glase:

»Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.«.

Članak 13.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

Pročelnik upravnog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga Gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom i odredbama ovoga Statuta.«.

Članak 14.

Članak 55. briše se.

Članak 15.

U članku 70. stavku 1. iza riječi »tajnim glasovanjem,« dodaju se iza zareza riječi »razmjernim izbornim sustavom«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.«.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.«.

Članak 16.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 15 dana od isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.«

Članak 17.

U članku 73. stavak 1. iza riječi »tajnim glasovanjem« dodaju se riječi »većinom glasova svih članova«.

Članak 18.

U članku 89. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Temeljni financijski akt Grada Kraljevice je proračun.«.

Članci 1., 2., 3., postaju članci 2., 3., 4.

Članak 19.

U članku 91. u stavku 2. iza riječi »zakonom« dodaju se riječi »i svojim poslovnikom«.

Članak 20.

U članku 98. stavak 1. briše se točka i dodaju se riječi »(upravne stvari)«.

U stavku 3. riječi »shodno« i riječi »i drugih propisa« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.«.

Članak 21.

U članku 99. brišu se stavci 1. i 2.

Stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 22.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Kraljevice u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 23.

Ovlašćuje se Odbor za normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Kraljevice.

Članak 24.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 6. stavak 1., članka 8. i 11. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-13-10

Kraljevica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr