SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 144/12.), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09. i 34/09.- ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 42. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave
Grada Crikvenice

Članak 1.

U člancima 7., 8., 12. i 22. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 32/09. i 37/10.), umjesto naziva upravnog tijela »Ured Grada« treba stajati naziv »Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće poslove«.

Članak 2.

U članku 8., stavak 1., IV. SKUPINA umjesto riječi »za sve upravne odjele i urede« trebaju stajati riječi »za sva upravna tijela«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/06

Ur. broj: 2107/01-06/2-13-4

Crikvenica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=10003&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr