SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 6. i 42. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 42. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se odlukom uređuju zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Crikvenice te međusobna prava i obveze stranaka ugovora o zakupu, kao i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Grada Crikvenice.

(2) Odredbe ove odluke primjenjuju se i na poslovni prostor koji je u zemljišnim knjigama upisan kao društveno vlasništvo na kojem Grad Crikvenica ima pravo raspolaganja ili korištenja te na poslovni prostor koji je bio u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada za koji se vodi postupak na temelju zakona kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tog postupka.

Članak 2.

(1) Pod kupoprodajom poslovnoga prostora iz članka 1. stavka 1. ove Odluke podrazumijeva se i prodaja suvlasničkog dijela poslovnog prostora.

(2) Predmetom kupoprodaje po odredbama ove Odluke mogu biti i poslovni prostori koji imaju svojstvo kulturnog dobra sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pod uvjetima propisanim tim Zakonom.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili djela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe, ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.

Članak 4.

(1) Poslovnim prostorom, u smislu ove odluke, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

(2) Poslovna zgrada je zgrada koja je namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti, ako se pretežitim djelom koristi u tu svrhu.

(3) Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

(4) Garažom se, u smislu ove Odluke, smatra prostor za smještaj vozila. Garažnim mjestom smatra se, u smislu ove Odluke, prostor za smještaj vozila u garaži.

Članak 5.

Poslovnim prostorom sukladno odredbama ove Odluke upravlja gradonačelnik Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

Članak 6.

U obavljanju poslova iz članka 5. ove Odluke, Gradonačelnik:

1.odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup,

2.odlučuje o namjeni poslovnog prostora,

3.odlučuje o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

4.odlučuje o zamjeni poslovnog prostora,

5.imenuje Komisiju za provođenje javnog natječaja,

6.raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora,

7.određuje početni iznos zakupnine za prostor za koji se raspisuje natječaj,

8.donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi,

9.odobrava uređenje poslovnog prostora,

10.odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor,

11.odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,

12.odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

13.odobrava sklapanje novog ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora nakon isteka ugovora o zakupu, sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Zakon) i ove Odluke,

14.odlučuje o kupoprodaji poslovnog prostora (ili suvlasničkog dijela poslovnog prostora),

15.odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

II. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 7.

(1) Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Grad Crikvenica je dužan, najkasnije u roku od 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen, ponuditi sadašnjem zakupniku poslovnog prostora u vlasništvu Grada Crikvenice, koji u potpunosti ispunjava svoje obveze iz ugovora, sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, ne dulje od 5 godina. Ponuda i prihvat moraju biti učinjeni u obliku koji je potreban za valjanost ugovora o zakupu.

(4) Ukoliko dosadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka ponude, ugovor o zakupu prestaje istekom roka na koji je sklopljen, a Grad Crikvenica će, nakon stupanja u posjed poslovnog prostora, raspisati novi javni natječaj za davanje u zakup odnosnog poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen dosadašnjem zakupniku, ako će se u poslovnom prostoru nastaviti obavljati iste djelatnosti.

(5) Postupak i uvjeti javnog natječaja objavljuju se na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Crikvenice, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

(6) Natječaj objavljen u dnevnom tisku i na Internet stranici Grada Crikvenice nema značaj opće ponude za sklapanje ugovora o zakupu.

Članak 8.

(1) Postupak javnog natječaja provodi Komisija čije članove i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik Grada Crikvenice na mandatno razdoblje od četiri godine.

(2) Komisija iz prethodnog stavka ovog članka sastoji se od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

(3) Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

Članak 9.

(1) Natječaj za zakup poslovnog prostora sadrži:

1.lokaciju, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2.početni iznos mjesečne zakupnine u m2,

3.vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,

4.odredbu o obvezi uplate garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).

5.obvezu ponuđača da najkasnije prilikom potpisa ugovora o zakupu dostavi Gradu Crikvenici, kao osiguranje plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu, jednu (1) bjanko zadužnicu na visini godišnje zakupnine ovjerenu kod javnog bilježnika,

6.odredbu o tome da li se daje u zakup uređeni ili neuređeni poslovni prostor i da li ga je zakupnik dužan urediti i privesti namjeni o svom trošku,

7.rok za podnošenje pisanih ponuda,

8.vrijeme kada se može pogledati poslovni prostor koji je predmet natječaja,

9.datum, mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,

10.obvezu dostave osnovnih podataka o ponuđaču, te dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja - trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status,

11.obvezu ponuđača da dostavi izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovom odlukom te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

12.naznaku da se neće razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje na dan zaključenja natječaja po bilo kojoj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Crikvenici ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu Crikvenici, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,

13.obvezu ponuđača da dostavi potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, te naznaku da se neće razmatrati ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja,

14.odredbu da se najpovoljnijim ponuđačem smatra onaj koji je ponudio najvišu zakupninu,

15.odredbu da je najpovoljniji ponuđač dužan u roku koji odredi gradonačelnik ondosno od njega ovlašteno tijelo, preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu,

16.odredbu da Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i poništi natječaj bez obrazloženja.

Članak 10.

(1) Prije raspisivanja javnog natječaja, nadležno upravno tijelo zapisnikom utvrđuje stanje i opremljenost prostora.

(2) Zapisnikom iz stavka 1. utvrđuje se opća opremljenost prostora (stanje podova, zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije, postojanje sanitarnog čvora, vodovodnih i elektro-instalacija) te se utvrđuje stanje brojila el. energije i vodomjera.

Članak 11.

(1) Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Crikvenice.

(2) Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objavljene obavijesti u dnevnom tisku.

Članak 12.

(1) Javno otvaranje ponuda obavlja Komisija, najkasnije osam dana od dana proteka roka za podnošenje ponuda.

(2) Predstavnici ponuđača ili njihovi punomoćnici mogu nazočiti otvaranju ponuda.

Članak 13.

(1) Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuje broj prispjelih ponuda, da li su ponude predane u roku, osnovni podaci o svim pristiglim ponudama (ponuđač, namjena, prilozi i visnina ponuđene zakupnine).

(2) Zakašnjele ili nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Članak 14.

(1) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik sukladno Zakonu.

(2) Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

(3) U slučaju da su dva ili više ponuđača ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, najpovoljnija ponuda je ona koja je prije predana.

(4) Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i poništi natječaj bez obrazloženja.

Članak 15.

(1) Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuđačima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

(2) U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim natjecateljima, navodi se i iznos zakupnine koju je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Članak 16.

(1) Ponuđači koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihove obitelji koji su sudjelovali i udovoljili uvjetima natječaji dužni su u roku od 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo

prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima njapovoljnije ponude.

(2) Ukoliko se ponuđači ne izjasne u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Članak 17.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude i izjašnjenja osobe iz članka 16. ove Odluke, Gradonačelnik donosi odluku o tome sa kojim ponuđačem će zaključiti ugovor o zakupu.

Članak 18.

(1) Garantni polog se utvrđuje u visini jednomjesečnog početnog iznosa zakupnine.

(2) Garantni polog koji je uplatio ponuđač čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim ponuđačima se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, bez prava na kamate.

(3) Ukoliko ponuđač izabran za zaključenje ugovora odustane od zaključenja ugovora ili ako prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem, gubi pravo na povrat jamčevine.

III. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 19.

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime Grada potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik ovlasti.

(3) Grad je dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi.

Članak 20.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

1.broj i datum odluke o izboru zakupnika,

2.ugovorne strane,

3.podatke o poslovnom prostoru (mjesto u građevini, površinu u m2, broj prostorija),

4.djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru,

5.iznos zakupnine, način i rokove plaćanja, te instrumente osiguranja plaćanja,

6.rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

7.vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

8.odredbe o obvezi održavanja poslovnog prostora,

9.odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, visinu naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

10.ostale troškove koji proizlaze s osnova korištenja poslovnog prostora,

11.odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je obvezan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom tošku te da se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru i da se odriče prava instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira je li imao suglasnost Grada za takve radove),

12.odredbe o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom bez prethodne suglasnosti Grada, osim u slučajevima predviđenim ovom odlukom,

13.odredbe o prestanku ugovora,

14.mjesto i datum zaključenja ugovora i potpis ugovornih strana,

15.odredbu da se sastavnim dijelom ugovora smatra zapisnik o primopredaji prostora koji se potpisuje sa zakupnikom prilikom primopredaje poslovnog prostora,

16.odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima.

Članak 21.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Crikvenice ne može se sklopiti s osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava navedenih obveza.

Članak 22.

(1) Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke.

(2) Ukoliko odabrani zakupnik ne potpiše ugovor u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora.

(3) Smatra se da je ponuđač odustao od zaključenja ugovora ukoliko do vremena za potpis ugovora ne pruži sredstvo osiguranja na koje se obvezao svojom ponudom.

(4) Zakupnik snosi troškove ovjere ugovora, ishođenja i ovjere instrumenata osiguranja.

IV. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA I ZAMJENA ZAKUPA

Članak 23.

(1) Namjenu poslovnog prostora određuje Gradonačelnik prije raspisivanja natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup.

(2) Gradonačelnik može postojećem zakupniku koji uredno izvršava sve ugovorne obveze ili kojem je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja tih obveza, odobriti promjenu namjene poslovnog prostora ili proširenje namjene u poslovnom prostoru i to pod slijedećim uvjetima:

- da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za promjenu ili proširenje djelatnosti,

- da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koju Gradonačelnik utvrdi za novu djelatnost , a visina zakupnine ne može biti manja od ugovorene.

Članak 24.

(1) Gradonačelnik može odobriti zamjenu zakupa poslovnog prostora na zahtjev zakupnika.

(2) Gradonačelnik može umjesto odobrenja za zamjenu zakupa poslovnog prostora, zakupniku ponuditi drugi odgovarajući prostor.

Članak 25.

(1) Za poslovne prostore u kojima je predviđeno obavljanje djelatnosti političkih stranaka, udruženja građana, drugih neprofitnih organizacija i ustanova te za objekte primarne zdravstvene zaštite može se prilikom javnog natječaja odrediti da ugovor o zakupu može sklopiti više osoba (zajednički zakup).

 (2) Gradonačelnik za vrijeme trajanja zakupa može odobriti zajednički zakup, ako je to u interesu Grada i pod uvjetom da su prethodno podmirene sve obveze iz ugovora o zakupu.

(3) Zajednički zakupnici dužni su odrediti osobu kojoj će zakupodavac dostavljati račune za sve obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa.

(4) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka svi zakupnici solidarno odgovaraju za obveze iz ugovora o zakupu.

Članak 26.

(1) Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkažu jedan ili više zakupnika drugim zakupnicima iz ugovora daje se u zakup cjelokupni prostor, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

(2) Ukoliko drugi zakupnici ne pristanu na preuzimanje cjelokupnog prostora, ugovor se smatra raskinutim za sve zajedničke zakupnike.

V. VISINA ZAKUPNINE

Članak 27.

(1) Početnu zakupninu za pojedini poslovni prostor utvrđuje Gradonačelnik:

- komparativnom metodom, prema visini zakupnine koja se u trenutku raspisivanja natječaja postiže na području Grada Crikvenice na kojem se nalazi nekretnina, vrsti djelatnosti koja će se obavljati u prostoru, te prema površini nekretnine i njenoj namjeni, te valorizaciji svakog pojedinog poslovnog prostora kako bi bio u funkciji obogaćivanja trgovačke, ugostiteljske, turističke i druge uslužne ponude te zadovoljavanju javnih potreba Grada Crikvenice,

- prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka,

- prema podacima Porezne uprave.

(2) Način utvrđivanja početnog iznosa mjesečne zakupnine određuje nadležno upravno tijelo.

Članak 28.

Korisna površina poslovnog prostora je površina koja se dobije izmjerom između zidova prostorije uključujući ulazno-izlazni prostor, sanitarni čvor, površinu izloga i galerije, izražena u četvornim metrima. U korisnu površinu ulaze i otvorene površine, ukoliko nisu javno-prometne, za koje se visina zakupnine obračunava 50% od cijene zatvorenog poslovnog prostora.

Članak 29.

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu, najkasnije do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.

VI. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 30.

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora s novim zakupnikom sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od najduže 10 godina.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora može se sklopiti u trajanju dužem od 10 godina, u slučaju kada Gradonačelnik ocijeni da bi to bilo od izuzetnog interesa za razvoj Grada.

Članak 31.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Članak 32.

Zakupniku se poslovni prostor ne smije predati u posjed prije sklapanja ugovora o zakupu i potpisivanja zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.

Članak 33.

(1) Zakupnik snosi materijalne troškove i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

(2) Pod materijalnim troškovima smatra se potrošnja električne energije, vode, pričuve, komunalnih usluga, telefona i slično.

(3) Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, popravci na instalacijama i slično.

(4) Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Članak 34.

Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled poslovnog prostora.

Članak 35.

Gradonačelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika slijedećim osobama:

1.bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika - ako zakupnik zbog odlaska u mirovinu prestane obavljati djelatnost ili ako umre, pod uvjetom da nastave obrt za dosada ugovorenu djelatnost, te da imaju prebivalište na adresi dosadašnjeg zakupnika,

2.pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje nadležnog trgovačkog suda),

3.fizičkim osobama, na temelju ugovora o ortakluku.

Članak 36.

Gradonačelnik može odobriti davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup u slijedećim slučajevima odnosno osobama:

1.dio prostora u poslovnim prostorima u kojima je predviđeno obavljanje zdravstvene i obrazovne djelatnosti,

2.dio prostora u poslovnom prostoru većem od 100 m2 namijenjenim za uredsku djelatnost,

3.pravnoj osobi u kojoj zakupnik - pravna ili fizička osoba ima većinski udio u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, što mora dokazati izvodom iz registra nadležnog trgovačkog suda,

4.zaposlenicima koji su najmanje 5 godina bili zaposleni kod zakupnika, ako sa zakupnikom obavljaju zajednički obrt.

VII. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 37.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 38.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa ako:

-zakupnik koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

-u roku od 15 (petnaest) dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca, zakupnik ne plati dospjelu zakupninu ili troškove s osnova korištenja poslovnog prostora za tri uzastopna mjeseca ili četiri mjeseca u bilo kojem razdoblju trajanja ugovornog odnosa,

-tijekom trajanja zakupa Gradonačelnik odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od djelatnosti za koju je poslovni prostor dan u zakup,

-zakupnik bez suglasnosti zakupodavca obavlja preinake poslovnog prostora,

-zakupnik bez suglasnosti izda dio ili cijeli poslovni prostorm drugome u podzakup protivno ugovoru o zakupu,

-zakupnik tijekom trajanja zakupa ne omogući zakupodavcu nesmetano izvođenje radova na održavanju poslovnoga prostora ili zajedničkih dijelova građevine, ako se isti nalaze u poslovnom prostoru,

-u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu.

VIII. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA CRIKVENICE

Članak 39.

(1) Poslovni prostor u vlasništvu Grada Crikvenice može se prodati sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora i druge financijske obveze prema Gradu Crikvenici, obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojega se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora, taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina.

(2) Popis poslovnih prostora (ili suvlasničkih dijelova poslovnih prostora) koji mogu biti predmet kupoprodaje donosi na prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

Članak 40.

Iznimno od odredbe članka 39. ove Odluke pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Gradom Crikvenica, u trajanju kraćem od pet godina, ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Crikvenici, a koji je:

-prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom Crikvenica, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili

-kao nasljednik obrta nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje se vrijeme uračunava i vrijeme njegova prednika, ili

-morao napustiti poslovni prostor koji je koristio zbog povrata prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina.

Članak 41.

(1) Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet prodaje nadležnom upravnom tijelu.

(2) Uz zahtjev za kupnju sadašnji zakupnik je obvezan priložiti sljedeće:

-ime i prezime, prebivalište, OIB, presliku osobne iskaznice, ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba,

-tvrtku i sjedište, OIB, ako je podnositelj pravna osoba,

-naznaku poslovnog prostora koji se prodaje,

-izjavu o prihvaćanju iznosa kupoprodajne cijene,

-izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene,

-dokaz o uplati jamčevine,

-izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva uredno izvršio sve dospjele obveze prema državnom proračunu koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-izjavu podnositelja zahtjeva,ovjerenu kod javnog bilježnika, o nepostojanju duga prema zaposlenicima i dobavljačima,

-dokaz o visini izvršenih ulaganja.

Članak 42.

Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je isti dao u podzakup ili na temelju bilo koje pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.

Članak 43.

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora sadrži naročito sljedeće:

-odredbu da kupac dopušta upis založnoga prava u zemljišnoj knjizi u korist Grada na poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje obročnom otplatom radi osiguranja dugovanog iznosa,

-odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji neće prodavati niti na drugi način otuđiti poslovni prostor,

-odredbu kojom kupac dopušta upis zabilježbe zabrane otuđenja poslovnog prostora u zemljišnoj knjizi,

-odredbu da Grad pridržava pravo nazadkupnje prodanog poslovnog prostora po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodan, u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji i kojom kupac dopušta upis zabilježbe nazadkupnje u korist Grada u zemljišnoj knjizi

-odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća kupcu ako odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Članak 44.

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Članak 45.

Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora donosi Gradonačelnik ili Gradsko vijeće ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.

Članak 46.

Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnog prostora gradonačelnik i kupac sklopit će u roku od 90 dana od dana donošenja odluke, ugovor o kupoprodaji.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ« broj 8/98 i 50/09) i Uputstvo o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ« broj 8/98 i 50/09).

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/13-01/02

Ur. broj: 2107/01-06/04-13-4

Crikvenica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=10003&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr