SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 42. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na korištenje ili u zakup poslovnog prostora
u objektima kojima raspolaže Grad Crikvenica

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju uvjeti i način davanja u zakup poslovnog prostora kojima raspolaže Grad Crikvenica (u daljnjem tekstu: Grad) kao i uvjeti i način davanja poslovnog prostora na privremeno ili povremeno korištenje.

Članak 2.

Pod poslovnim prostorima iz članka 1. ove Odluke razumijevaju se poslovni prostori u slijedećim građevinama:

-Dom prosvjete u Selcu, Šet. Ivana Jeličića 1,

-Dom kulture u Jadranovu, I.G. Kovačića 1,

-Hrvatski narodni dom u Dramlju, Dramalj 52 i Zadružni dom u Dramlju,
Dramaljsko selce 30,

-zgrada na Harmici, Trg palih boraca 13, I. kat (uredi MO Selce),

-Atelje Zvonka Cara u Crikvenici, Ulica bana Jelačića,

-Gradska vijećnica u Crikvenici, Petra Preradovića 1,

-zgrada u Crikvenici, Frankopanska 6 (galerija),

-zgrada u Crikvenici, tzv. »Stara škola«, Vinodolska br. 1,

-prizemlje zgrade u Crikvenici, Strossmayerovo šet. 22 (Gradska knjižnica).

Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka upravlja Grad Crikvenica temeljem godišnjih Planova korištenja.

Članak 3.

Planove korištenja iz stavka 2. članka 2. ove Odluke donose proračunski korisnici i to:

-MO Selce za Dom prosvjete u Selcu i za zgradu na Harmici, Trg palih boraca 13, I. kat

-MO Jadranovo za Dom kulture u Jadranovu

-MO Dramalj za Narodni i Zadružni dom u Dramlju

-Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić Crikvenica za Atelje Zvonka Cara i prostor u zgradi u Crikvenici, Frankopanska 6

-Muzej Grada Crikvenice za prostor u suterenu i prizemlju Gradske vijećnice

-Gradska knjižnica i čitaonica Crikvenica za prizemlje zgrade u Crikvenici, Strossmayerovo šet. 22

Planovi korištenja donose se godišnje i to do kraja rujna tekuće godine za iduću godinu, a u njima treba navesti koje će se prostorije davati u zakup, a koje na korištenje, te namjena zakupa odnosno korištenja prostora, razdoblje (termini) davanja u zakup odnosno na korištenje, početne cijene zakupa odnosno naknade kao i prijedlog davanja na korištenje bez naknade.

Planovi korištenja mogu se mijenjati i dopunjavati po potrebi tijekom godine uz suglasnost Gradonačelnika Grada Crikvenice.

II.UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 4.

Prostori iz članka 1. ove Odluke daju se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu:korisnik) na temelju podnijetog zahtjeva.

Privremenim korištenjem u smislu prethodnog stavka smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, ali ne duže od jedne (1) godine.

Povremenim korištenjem u smislu stavka 1. smatra se korištenje za kojim se potreba pojavljuje od vremena do vremena.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora se podnosi Gradu Crikvenici u pisanom obliku na posebnom obrascu čiji sadržaj utvrđuje Upravni odjel za pravne poslove.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i to za privremeno korištenje u roku od 30 dana prije planiranog termina za korištenje, a za povremeno korištenje u roku od 7 dana prije planiranog temina (u iznimnim situacijama i u kraćem roku).

Članak 5.

Zahtjev iz članka 4. ove Odluke obavezno sadrži:

-podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje

-podatke o podnositelju zahtjeva (naziv, adresu i OIB podnositelja)

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja

-vrstu djelatnosti odnosno programa koji će se obavljati u prostoru

Prostore mogu koristiti samo korisnici koji nemaju dugovanja prema Gradu Crikvenici.

Članak 6.

Na temelju podnesenog zahtjeva Korisnika, utvrđuje se termin odnosno razdoblje obavljanja djelatnosti odnosno održavanja programa u poslovnom prostoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe održavanja odgovarajućih aktivnosti od interesa za Grad, Grad ima pravo izmijeniti utvrđeni termin odnosno razdoblje obavljanja djelatnosti odnosno održavanja programa u poslovnom prostoru.

O nastupu okolnosti iz stavka 2. ovoga članka Grad će pravovremeno izvijestiti Korisnika te će sa Korisnikom utvrditi novi termin (razdoblje) obavljanja djelatnosti odnosno održavanja programa.

Članak 7.

Na temelju podnesenog zahtjeva za privremeno korištenje Grad i Korisnik sklapaju ugovor najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti odnosno održavanja programa.

Ugovor u ime Grada sklapa Upravni odjel za pravne poslove.

Na temelju podnesenog zahtjeva za povremeno korištenje Upravni odjel za pravne poslove izdaje korisniku odobrenje, a ukoliko je uz plaćanje naknade, tek po izvršenoj uplati.

Članak 8.

Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o programu odnosno aktivnosti koje će Korisnik obavljati u poslovnom prostoru,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

-iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu temeljem koje se poslovni prostor daje bez naknade,

-obveze Korisnika glede mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite, osiguranja reda i mira, prijavljivanja javnog okupljanja te plaćanja troškova održavanja (struja, voda, troškovi čišćenja i sl.),

-obveze Korisnika glede isticanja reklamnih poruka i natpisa.

Članak 9.

Praćenje i provedbu ugovora i izdanih odobrenja vršiti će predsjednik Vijeća Mjesnog odbora ili osoba koju ovlasti Vijeće mjesnog odbora, a sve u dogovoru sa Upravnim odjelom za pravne poslove.

Članak 10.

Prostori iz članka 2. ove Odluke daju se na korištenje uz naknadu, a iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje utvrđen je u CJENIKU koji je sastavni dio ove Odluke.

Iznos naknade iz prethodnog stavka obračunava se u satima, danima ili mjesecima, ovisno o vrsti programa i aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Članak 11.

Prostori iz članka 2. ove Odluke daju se na korištenje bez naknade i to:

-za aktivnost Mjesnih odbora i njihovih radnih tijela,

-za skupštine, tribine i sl. registriranih političkih stranaka koje djeluju na području mjesnog odbora i udruga za održavanje tribina, skupština i slično,

-za rad udruga koje skrbe za djecu i osobe sa posebnim potrebama,

-za rad Korisnika čiji je program utvrđen Programima upravnih tijela Grada,

-za rad drugih Korisnika kada Odjel procijeni da je njegov program od posebnog interesa za Grad,

-Gradu, kada koristi poslovni prostor za provedbu odgovarajućih programa i aktivnosti.

III. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

Članak 12.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja koji se objavljuje na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Crikvenice, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja koju imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Članak 13.

Uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora utvrđuju se Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i važećom odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Crikvenice.

Početnu zakupninu za pojedini poslovni prostor utvrđuje Gradonačelnik:

-komparativnom metodom, prema visini zakupnine koja se u trenutku raspisivanja natječaja postiže na području Grada Crikvenice u kojem se nalazi nekretnina, vrsti djelatnosti koja će se obavljati u prostoru, te prema površini nekretnine i njenoj namjeni, te valorizaciji svakog pojedinog poslovnog prostora kako bi bio u funkciji obogaćivanja trgovačke, ugostiteljske, turističke i druge uslužne ponude te zadovoljavanju javnih potreba Grada Crikvenice,

-prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka,

-prema podacima porezne uprave.

Način utvrđivanja početnog iznosa mjesečne zakupnine određuje nadležno upravno tijelo.

Članak 14.

Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. ove Odluke, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme - ne dulje od pet godina.

Članak 15.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi nakon provedenog javnog natječaja donosi Gradonačelnik.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka Grad i napovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu poslovnog prostora u pisanom obliku.

Članak 16.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

1.broj i datum odluke o izboru zakupnika,

2.ugovorne strane,

3.podatke o poslovnom prostoru (mjesto u građevini, površinu u m2, broj prostorija),

4.djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru,

5.iznos zakupnine, način i rokove plaćanja, te instrumente osiguranja plaćanja,

6.rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

7.vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

8.odredbe o obvezi održavanja poslovnog prostora,

9.odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, visinu naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

10.ostale troškove koji proizlaze s osnova korištenja poslovnog prostora,

11.odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je obvezan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom tošku te da se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru i da se odriče prava instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira je li imao suglasnost Grada za takve radove),

12.odredbe o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom bez prethodne suglasnosti Grada, osim u slučajevima predviđenim ovom odlukom,

13.odredbe o prestanku ugovora,

14.mjesto i datum zaključenja ugovora i potpis ugovornih strana,

15.odredbu da se sastavnim dijelom ugovora smatra zapisnik o primopredaji prostora koji se potpisuje sa zakupnikom prilikom primopredaje poslovnog prostora,

16.odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima.

IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postojeći ugovori o davanju na privremeno ili povremeno korištenje odnosno ugovori o davanju poslovnog prostora u zakup ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o načinu upravljanja i korištenja odnosno davanja u zakup prostora kojima raspolaže Grad Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 3/09).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/12-01/52

Ur.broj:2107/01-06/04-13-5

Crikvenica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

C J E N I K

1. programi upravnih tijela Grada Crikvenice,
kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni,
zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta
i tehničke kulture od posebnog interesa za
Grad Crikvenicu kao i održavanje vjenčanja

- bez naknade

2. programi kulture - književne i glazbene večeri,
predavanja, godišnje skupštine, razne kulturne
tribine, znanstveni i obrazovni skupovi

- naknada jednokratnog korištenja (maksimalno
ukupno korištenje do četiri sata - 150,00 kuna

3. kazališne predstave, koncerti, seminari,
radionice i slično

- naknada jednokratnog korištenja (maksimalno
ukupno korištenje dodeset sati) -300,00 kuna

4. samostalne likovne i slične izložbe

- dan korištenja - 100,00 kuna

5. povremeno korištenje za razne tečajeve plesa,
vježbi i slično, a za koje se polaznicima naplaćuje
usluga (aerobik, zumba, pilates, joga)

- sat korištenja - 100,00 kuna

- mjesečno (ukupno osam sati) - 600,00 kuna

6. privremeno korištenje za ugostiteljsku ponudu
prilikom održavanja maškaranih ili drugih zabava

- dan korištenja - 200,00 kuna

7. povremeno korištenje za vježbe sportskih,
glazbenih i kulturno-umjetničkih društava

- sat korištenja - 40,00 kuna

8. povremeno korištenje za radionice za
učenje stranih jezika, informatiku, uredski prostor
i slično

- sat korištenja - 50,00 kuna

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=10003&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr