SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10 i 61/11), članka 8. Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/ 09), Gradsko vijeće Grada Bakra , na sjednici održanoj dana 28. veljače 2013.godine, donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara na području Grada Bakra.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2013.godinu u iznosu od 110.000,00 kuna.

Financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporediti će se za izvođenje radova na uređenju Jaza u Bakru.

Članak 3.

Ovaj Plan objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj:2170-02-07/1-13-10

Bakar, 28.veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Prve Izmjene Programa gradnje objekata i  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr