SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 35.stavka 1. točke 2. i članka 61. stavka 4. Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/ 07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.) i članka 30. stavak 1. alineje 3. članka 82. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 39. sjednici održanoj 28 . veljače 2013. g. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02., 16/10.) iz članka 1. dodaje se članka 1.a koji glasi:

»Vijeća mjesnih odbora biraju građani koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira i koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti izabran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječ: »Gradonačelnik« zamjenjuje se riječima: »Gradsko vijeće«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. riječ: »nezavisnu« zamjenjuje riječ: »kandidacijsku«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. riječi »Odboru za statutarno- pravna pitanja« zamjenjuju se riječima: »nadležnom uredu državne uprave.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Nadležni ured državne uprave dužan je o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.«.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-02-04/1-13-8

Bakar, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr