SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/ 08., 36/09., 150/11., 144/12.) i članka 30. stavak 1. alineje 3. članka 82. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 39. sjednici održanoj 28. veljače 2013. g. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog
vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i
predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra

Članak 1.

U nazivu Odluke o visini naknade troškova članova gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09., 37/10.) riječ »troškova« briše se.

Članak 2.

U svim člancima riječ »troškovi« navedena u odgovarajućem padežu briše se.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-02-04/1-13-7

Bakar, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr