SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/ 09., 150/11., 144/12.) i članka 30. stavka 1. alineje 2. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 39. sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijelo je

I Z M J E N E I D O P U N E
P O S L O V N I K A
Gradskog vijeća Grada Bakra

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09.) u članku 2. stavku 3. riječi: »sjednici privremeno predsjedava dobno najstariji vijećnik kojeg utvrđuje sazivač sjednice,« zamjenjuju se riječima: »konstituirajućoj sjednici predsjeda prvi izabran član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću,«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Vijećnici imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izbran.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo Grada.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.«.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Vijećniku mandat prestaje u slijedećim slučajevima:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište s područja Grada, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

Pisana ostavka vijećnika podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice

Vijeća. Pisana ostavka vijećnika treba biti ovjerena dok javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a prijedlog za izbor jednog potpredsjednika Vijeća može dati predstavnička manjina Vijeća.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. riječ »troškova« briše se.

U stavku 2. riječ »za rad« briše se.

Članak 6.

U članku 13. iza stavak 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Potpredsjednici Vijeća u pravili se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda većine Vijeća, a drugi iz reda manjine Vijeća, na njihov prijedlog.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi »Vijeća,« dodaju se riječi: « odnosno na prijedlog iz reda manjine Vijeća,«..

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 39. riječ: »razrješenja« zamjenjuje se riječju »opoziva«:

Članak 8.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijet odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.«.

Članak 9.

U članku 77. dodaje se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Proračun donosi Vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna Gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ukoliko se proračun za narednu proračunsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Vijeće na prijedlog izvršnog tijela u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom.«.

Članak 10.

U članku 79. stavku 5. brojka »4.« zamjenjuje se brojkom »3.«, a brojka »15 (petnaest)« zamjenjuje se brojkom: »8 (osam)«..

U stavku 6. riječ »stavka« zamjenjuje se s riječju: »stavaka«.

Članak 11.

U članku 110. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »odnosno prijedlog za izbor jednog potpredsjednika Vijeća može dati manjina Vijeća.«.

Članak 12.

U svim člancima Poslovnika riječ »gradonačelnik« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravno pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grad Bakra.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-02-04/1-13-6

Bakar, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr