SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/ 09., 150/11., 144/12.) i članka 30. stavka 1. alineje 1. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 39. sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijelo je

I Z M J E N E I D O P U N E
S T A T U T A
G R A D A B A K R A

Članak 1.

U Statutu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09., 37/09.) u članku 6. stavku 2. riječi: »crveno sidro« zamjenjuju se riječima: »crno sidro«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na temelju odredaba zakona i Statuta Grada raspisivanje referenduma može predložiti jedna trećina vijećnika Vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina vijećnika Vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada, Vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih vijećnika Vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.«.

Članak 3.

Članak 18. briše se.

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.«.

Članak 6.

U članku 23. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Vijeće.«.

Članak 7.

U članku 30. stavku 1. alineja 7. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn (jedanmilijunkuna), a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn (sedamdesettisućakuna) onda odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada čija vrijednost prelazi 70.000,00 kn (sedamdesettisućakuna),«.

Iza alineje 9. dodaju se alineje 10. i 11. koje glase:

»- raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,«.

Dosadašnje alineje 10. do 14. postaju alineje 12. do 16.

Članak 8.

U članku 33. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »u pravilu tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda većine Vijeća, a drugi iz reda manjine Vijeća, na njihov prijedlog.«.

Članak 9.

U članku 36. brojka »13« zamjenjuje se brojkom »15«.

Članak 10.

U članku 39. stavku 1. iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

»- ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 11.

U članku 41. stavku 2. riječ »troškova« briše se.

Članak 12.

U članku 52. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka nositelj izvršne vlasti je i zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je zamjenik Gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika obnaša ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovog članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 13.

U članku 53. stavku 1. alineja 8. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kn (jedanmilijunkuna), a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn (sedamdesettisućakuna), tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kn (sedamdesettisućakuna), ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom.«.

Iza alineje 20. dodaje se alineja 21. koja glasi:

»-imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«.

Dosadašnje alineje 21. do 24. postaju alineje 22. do 25.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 21. ovog članka Gradonačelnik je dužan dostaviti Vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasilu Grada.«.

Članak 14.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen

zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijet odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.«.

Članak 15.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanom Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području Grada, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

Pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i njegovom zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisivati izbori za Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandat njegovom zamjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika iz stavka 4. ovog članka raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 16.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20 % ukupnog broja birača u Gradu.

Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donese odluku da je prijedlog ispravan, odnosno da je podnesen od potrebnog broja birača u Gradu, Vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu.«.

Članak 17.

Članak 61. briše se.

Članak 18.

U članku 63. stavku 1. riječi »upravi odjeli i službe (uprava tijela)« zamjenjuju se riječima: »upravni odjeli i službe (upravna tijela).«.

Članak 19.

Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:

»Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim sustavom.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine«.

Članak 20.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Vijeće.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.«.

Članak 21.

U članku 83. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Grad mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.«.

Članak 22.

Članak 84. briše se.

Članak 23.

Iz članka 88. dodaje se članak 88.a koji glasi:

»Proračun donosi Vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna Gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ukoliko se proračun za narednu proračunsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Vijeće u skladu sa zakonom i svojim Poslovnikom.

Ako se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.«.

Članak 24.

U članku 97. stavku 2. riječ »Gradonačelnik« zamjenjuje se riječju: »Predsjednik Vijeća«.

U članku 97.dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik Vijeća dužan je akte iz članka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Gradonačelniku.«.

Članak 25.

Iza članka 97. dodaje se članak 97.a koji glasi:

»Nadzor zakonitosti neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju:

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,

2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt Grada,

3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Grada,

4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 26.

Članak 106. briše se.

Članak 27.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravno pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grad Bakra.

Članak 28.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-02-04/1-13-5

Bakar, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr