SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj: 174/04, 97/ 07, 38/09 i 127/10) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranska županije« broj 40/09), načelnik Vinodolske općine na sastanku stručnog kolegija održanom dana 14. veljače 2013. godine, donio je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD
INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA
PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuju se pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Vinodolske općine, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1.ove Odluke određuje se kako slijedi:

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo »Bribir« iz Bribira 47., 51253 Bribir

2.Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice, Vinodolska 16, Crikvenica, 51260 Crikvenica

3.Dom zdravlja Crikvenica-Hitna medicinska pomoć, Kotorska bb, 51260 Crikvenica

-Područne Ambulante Vinodolske općine u:

Bribiru, Grižanama, Triblju i Driveniku

4.Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski, 51250b Novi Vinodolski

5.Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Braće Cvetića 2, 51260 Crikvenica

6.Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o., Kotorska 28, 51260 Crikvenica

7.HEP Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane
P.P. HE ZAPAD, HE VINODOL Tribalj, Sušik 15, 51243 Tribalj

8.SANDO d.o.o. Crikvenca, Tončićevo 5, 51260 Crikvenica

9.AUTO ČAVRAK d.o.o. (Autoprijevoznik) Drivenik 7b, 51242 Drivenik

10.KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. Dubrova 22., 51250 Novi Vinodolski

11.Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1., 51250 Novi Vinodolski

12.»DLS« d.o.o. Rijeka, M. Barača 19, 51 000 Rijeka

13.VIA-TRADE-Trgovina na veliko i malo papiratom robom i uredskom opremom, vl. Đurđa Domijan, Ul. Vladimira nazora 7/a, 51260 Crikvenica

14.Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Brajšina 13., 51000 Rijeka

15.KONZUM d.d.-trgovine u:

- Konzum P- 288 Bribir, Bribir 19., 51253 Bribir

- Konzum P- 509 Tribalj, Tribalj bb

- Konzum P- 510 Grižane 47, 51244 Grižane

16.Kvarnerski radio Crikvenica, Petra Preradovića 1, 51260 Crikvenica

17.»Jela« d.o.o. Crikvenica, Frankopanska 13., 51260 Crikvenica

18.Autoprijevoz-građevinski iskopi Toni Mataija, Bribir

19.Građevinski iskopi-obrt Davor Saftić, Bribir, Poduljin 5

20.Građevinski iskopi-obrt STANKO STANIĆ, Sv. Vid 17. Bribir, 51253 Bribir

21.Lovačko drušzvo »VEPAR«, Bribir, Bribir 34.

22.Lovačko društvo »SRNDAĆ«, Grižane 34, 51244 Grižane

23.Lovačko društvo »MEDVIĐAK«, Drivenik-Tribalj, Drivenik 6, 51242 Drivenik

24.IND EKO d.o.o. usluge mehaničkih i kemijskih čišćenja postrojenja i opreme Korzo 40, 51000 Rijeka

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavlja se Plan zaštite i spašavanja za područje Vinodolske općine.

Pravne osobe iz članka 2. točke 1.-7., 14. i 24. ove Odluke obavlja poslove zaštite i spašavanja kao redovitu djelatnost i djeluje sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Vinodolske općine.

Pravne osobe iz članka 2. točke 8.-13., 15.-23. ove Odluke izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 042-01/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-2

Bribir, 15. veljače 2013.

VINODOLSKA OPĆINA

Načelnik

Ivica Crnić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr