SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 31. siječnja 2013.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

Članak 1.

U članku 3. stavak 2. briše se.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Površinu obuhvata plana potrebno je proširiti kako bi se uvjeti gradnje dviju novih prometnica: prometnice koja napaja zonu L1-1 privezište unutar turističke namjene T3- autokamp Njivice i obilaznice Njivica, predvidjeli UPU-om.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Obuhvat Izmjene i dopune UPU 2-Njivice je u granicama obuhvata postojećeg UPU 2- Njivice uvećanog za područje koje graniči sa vanjskim rubom planskih rješenja novih prometnica na obodu autokampa Njivice i obilaznice Njivica.«

Površina obuhvata Plana iznosi 213,17 ha i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.

Članak 3.

U članku 6. alineja 2. briše se.

Članak 4.

U članku 9. u alineji 10. umjesto riječi: »I. kvartal 2012.« treba stajati: »II. kvartal 2013.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-06-13-01-8

Omišalj, 31. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr