SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2013. godine, donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2013. godinu

Ove Smjernice donose se radi ostvarivanja prava i obveza u području zaštite i spašavanja utvrđenih Zakonom i drugim propisima. Njima se unapređuje organizacija i razvija sustav zaštite i spašavanja na području općine Omišalj.

U tu svrhu, u Proračunu Općine Omišalj za 2013. godinu treba osigurati odgovarajuća sredstva za civilnu zaštitu, vatrogastvo, udruge i dr. (sastavni dio ovih Smjernica je izvadak iz Proračuna za 2013. godinu u kojem su navedene pozicije sa sredstvima za ove namjene, koji se ne objavljuje).

Smjernice se odnose na sljedeće:

I. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine rukovodi i koordinira Općinski načelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja.

Stožer će se sastati po potrebi, a najmanje jednom do dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i/ili krajem godine.

U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje i prema Planu rada samog Stožera iz 2012.g, nastaviti će se realizacija, do sada djelomično ostvarenih aktivnosti iz Plana.

II. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Općina Omišalj do sada nije imala organiziranih snaga civilne zaštite, ali je tijekom 2012.g. provedena procedura formiranja i smotriranja postrojbe CZ.

Funkcija postrojbe CZ detaljnije je razrađena Planom zaštite i spašavanja, a tijekom 2013.g. planira se obučavanje i osposobljavanje novoformirane postrojbe, u dogovoru sa PUZS Rijeka, kao i nabavka najnužnije opreme za članove postrojbe.

III. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE OMIŠALJ

Nakon što je Općinsko vijeće u proteklom periodu usvojilo oba osnovna dokumenta iz ovog područja djelovanja (Procjenu ugroženosti.... i Plan zaštite i spašavanja), a Načelnik donio Odluku o pravnim osobama koje su neophodne za ZiS na području Općine, stečeni su uvjeti da se u budućem razdoblju dovrši izrada ostalih pratećih dokumenata koje definira Plan.

IV. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Omišalj, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavati će i tijekom 2013.g. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koje će tijekom godine donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Također, Općina Omišalj će izvršavati i druge aktivnosti u skladu sa usvojenim dokumentima (Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj, te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija), kojima je uređen sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđeni konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara.

Poseban naglasak i pažnja biti će posvećeni mjerama koje je potrebno provesti uoči i za vrijeme turističke sezone.

V. VATROGASTVO

Općina Omišalj će i u Proračunu za 2013. godinu osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kao i redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Kako DVD Njivice okuplja veliki broj mladih, Općina će financirati i pripreme za mlade.

Nastaviti će se i sa preventivnim djelovanjem kroz organizaciju tečajeva, ophodnjom u ljetnoj sezoni i dr.

Za potrebe prelaska Krčkog mosta u slučaju orkanskog vjetra i sličnih nepovoljnih vremenskih prilika, koristit će se specijalno vozilo povjereno DVD-u Njivice.Vozilo će se koristiti za potrebe prijevoza osoba kojima je nužnu zdravstvenu pomoć moguće pružiti isključivo na kopnu (trudnice, stradale osobe, bolesni i sl.).

VI. SKLONIŠTA

Prema Procjeni ugroženosti, na području općine Omišalj sklonište osnovne zaštite postoji u naselju Kijac u Njivicama te u krugu DINA Petrokemije d.d.Omišalj. Upravni odjel Općine Omišalj utvrdit će stanje skloništa, način njihovog upravljanja i korištenja.

VII. INFORMIRANJE I EDUKACIJA STANOVNIKA

Stožer zaštite i spašavanja, kontinuirano će surađivati s tvrtkama koje mogu izazvati akcidentne situacije (DINA Petrokemija, JANAF, Zračna luka »Rijeka« i dr.).

U dogovoru s tim tvrtkama informirati će se Općinsko vijeće i stanovnici općine Omišalj o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih (informiranje lecima, održavanjem predavanja, okruglog stola, vježbi i dr.).

VIII. ORGANI, ORGANIZACIJE I SLUŽBE

Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj

Lučka kapetanija - Ispostava Omišalj će i u 2013. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom. U suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka, policijom, vatrogascima, hitnom medicinskom pomoći i dr., intervenirat će u slučaju nesreće na moru, zagađenja i sl.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Hitna medicinska pomoć

I u narednom razdoblju na području općine Omišalj djelovat će ambulanta Doma zdravlja Krk u Omišlju, ugovorna ordinacija opće medicine te ustanova medicine

rada. Nastaviti s pružanjem zdravstvene zaštite u dosadašnjem obliku.

Produžiti ugovor s Domom zdravlja o radu turističke ambulante za vrijeme cijele turističke sezone.

Produžiti ugovor s Domom zdravlja o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći, što je iznad propisanog standarda.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temljem zakona i sukladno svojim zakonskim ovlastima dati će doprinos .u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Zavod za javno zdravstvo nastavit će s nadzorom nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, do isteka ugovora. Također će se nastaviti ispitivanje kvalitete mora na plažama s plavom zastavom na području općine Omišalj.

Zimska služba

Poslove zimske službe Općina Omišalj ima ugovorene s raznim izvoditeljima ovisno o tome da li je riječ o kolnoj ili pješačkoj površini. Sukladno ugovorenim uvjetima obavljat će se poslovi zimske službe (dežurstvo te rad na posipanju i čišćenju cesta).

Veterinarska služba

Veterinarska služba iz Crikvenice ili druga ovlaštena organizacija će obavljati poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa (VHS).

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Ovlaštenoj organizaciji povjerit će se poslovi obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno zaključenom ugovoru.

Ostale pravne osobe i obrti

Na području općine Omišalj djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi, u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati (GP Mikić, Tehnoval i dr.).

Odnosi sa pravnim osobama neophodnim za ZiS definirati će se u skladu sa propisanim u Planu zaštite i spašavanja.

IX. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

Nastavit će i u 2013. godini obavljati utvrđene poslove zaštite i spašavanja.

Športsko-ribolovno društvo »Zubatac« i Ronilački klub Njivice

Ove udruge provodit će ekološke akcije čišćenja podmorja u Omišlju i Njivicama.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

Omišalj, 31. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr