SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2013. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika Upravnog odjela
Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o ocjenjivanju službenika Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika Upravnog odjela Općine Omišalj i način provođenja ocjenjivanja.

Članak 2.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici jesu:

a) »odličan« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

b) »vrlo dobar« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

c) »dobar« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,

d) »zadovoljava« - ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,

e) »ne zadovoljava« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA UPRAVNOG ODJELA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 3.

Ocjena službenika temelji se na slijedećim kriterijima:

1. Stručno znanje u obavljanju poslova

1. a) odlično stručno znanje - odlično poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u vezi sa zadacima radnog mjesta;

1. b) vrlo dobro stručno znanje - vrlo dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u vezi sa zadacima radnog mjesta;

1. c) dobro stručno znanje - dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, povremeno se stručno usavršava, djelomično izbjegava dodatne poslove u vezi sa zadacima radnog mjesta;

1. d) zadovoljavajuće stručno znanje - zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, rijetko se stručno usavršava, često izbjegava dodatne poslove u vezi sa zadacima radnog mjesta;

1. e) nedovoljno stručno znanje - nedovoljno poznaje zakone i druge propise, ne poštuje pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava, izbjegava dodatne poslove u vezi sa zadacima radnog mjesta.

2. Samostalnost u obavljanju poslova

2. a) odlična samostalnost - u obavljanju radnih zadataka je uvijek samostalan, te pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima;

2. b) vrlo dobra samostalnost - u obavljanju radnih zadataka vrlo je samostalan, pretežito samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima;

2. c) dobra samostalnost - dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima;

2. d) zadovoljavajuća samostalnost - rijetko je u poslu samostalan, rijetko samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima;

2. e) nedovoljna samostalnost - u obavljanju poslova nije samostalan, vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke.

3. Kvaliteta obavljenog rada

3. a) odlična kvaliteta rada - u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora;

3. b) vrlo dobra kvaliteta rada - u poslovima koje obavlja potrebno je vrlo rijetko intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora;

3. c) dobra kvaliteta rada - u poslovima koje obavlja potrebno je povremeno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe povremeno je bilo prigovora;

3. d) zadovoljavajuća kvaliteta rada - u poslovima koje obavlja potrebno je često intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora;

3. e) nedovoljna kvaliteta rada - u poslovima koje obavlja uvijek je potrebno intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uvijek je bilo prigovora.

4. Opseg obavljenih poslova i poštivanje zadanih rokova

4. a) poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja u cijelosti i to u zadanim rokovima;

4. b) poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja u najvećem dijelu i to u zadanim rokovima;

4. c) poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja uglavnom u zadanim rokovima;

4. d) poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja u manjem dijelu, ali ponekad izvan zadanih rokova;

4. e) obavlja neznatan dio poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i to u većem dijelu izvan zadanih rokova.

5. Poštivanje radnog vremena

5. a) uvijek dolazi na vrijeme na posao, nikad ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, uvijek kada potreba posla to zahtijeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena;

5. b) uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, ponekad kada potreba posla to zahtijeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena;

5. c) ponekad kasni na posao i/ili odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;

5. d) često kasni na posao i/ili odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;

5. e) učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i/ili odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.

6. Odnos prema ostalim suradnicima i strankama

6. a) iznimno surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi iznimno korektno i ljubazno;

6. b) vrlo dobro surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi vrlo korektno i ljubazno;

6. c) dobro surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se dobro odnosi i uglavnom je korektan i ljubazan;

6. d) zadovoljavajuće surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi na zadovoljavajući način, ali nije uvijek naročito ljubazan;

6. e) nedovoljno surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se često odnosi nekorektno i neljubazno.

III. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 4.

Rad službenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 3. ovog Pravilnika zaokruživanjem brojčane oznake - ocjene (10, 8, 5, 3 ili 1) ispred odgovarajućeg kriterija, na obrascu oznake O - I., koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 1.).

Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:

a) 10 bodova

b) 8 bodova

c) 5 bodova

d) 3 boda

e) 1 bod.

Članak 5.

Ocjena službenika dobiva se zbrajanjem broja bodova kojim je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovog Pravilnika, kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 54 do 60 bodova,

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 42 do 53 bodova,

3. »dobar«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 27 do 41 bodova,

4. »zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika i namještenika od 18 do 26 bodova,

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika i namještenika manji od 18 bodova.

Članak 6.

Službenike ocjenjuje pročelnik Upravnog odjela, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici primljeni u službu odnosno u radni odnos na određeno vrijeme te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 7.

Pročelnika Upravnog odjela ocjenjuje načelnik.

Članak 8.

Pročelnik Upravnog odjela donosi ocjenu na temelju prijedloga neposrednog rukovoditelja za pojedinog službenika. Neposredni rukovoditelj obvezan je dati svoj prijedlog ocjene.

Pročelnik Upravnog odjela, odnosno načelnik dužan je sa prijedlogom ocjene upoznati službenika na kojega se ocjena odnosi najkasnije do kraja veljače tekuće godine što službenik potvrđuje svojim potpisom na obrascima iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Ako službenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se staviti bilješka na obrascima iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 9.

O ocjeni službenika i pročelnika Upravnog odjela donosi se rješenje.

Ocjena mora biti obrazložena.

Ocjena se unosi u osobni očevidnik službenika.

Članak 10.

O ocjenama službenika, pročelnik Upravnog odjela dužan je sačiniti skupno izvješće te isto dostaviti načelniku.

Skupno izvješće sastavlja se na obrascu oznake O - II., koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 2.).

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-06-13-01-4

Omišalj, 31. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

Privitak 1. Obrazac O-I

OPĆINA OMIŠALJ

Upravni odjel

Ime i prezime službenika: _____________________________________________________

Naziv radnog mjesta: ________________________________________________________

OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:

a) 10 bodova

b) 8 bodova

c) 5 bodova

d) 3 boda

e) 1 bod

Ocjena službenika dobiva se zbrajanjem broja bodova kojim je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovog Pravilnika, kako slijedi:

-ako je zbroj postignutih bodova službenika od 54 do 60 bodova - ODLIČAN

-ako je zbroj postignutih bodova službenika od 42 do 53 bodova - VRLO DOBAR

-ako je zbroj postignutih bodova službenika od 27 do 41 bodova - DOBAR

-ako je zbroj postignutih bodova službenika i namještenika od 18 do 26 bodova - ZADOVOLJAVA

-ako je zbroj postignutih bodova službenika i namještenika manji od 18 bodova - NE ZADOVOLJAVA

Temeljem naprijed utvrđenih kriterija i njihove bodovne vrijednosti, rad službenika za ___________ godinu, ocjenjujem ocjenom _____________________________

U Omišlju, ___________________ godine

Pročelnik/općinski načelnik

_________________________________

Službenik je upoznat s ocjenom rada

___________________________________

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr