SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04 i 44/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 12) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vijeća imaju tri (3) člana.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od četiri (4) godine.

Gradsko vijeće može razriješiti članove Vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani u sljedećim slučajevima:

- na osobni zahtjev,

- ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama Vijeća,

- na pisani zahtjev ovlaštenih predlagatelja iz članka 4. ove Odluke.

Gradsko vijeće razriješit će članove Vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani ako u tijeku trajanja mandata nastupe okolnosti iz članka 4. stavka 3. ove Odluke.

U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, postupak imenovanja novog člana Vijeća provest će se na način propisan člankom 4. ove Odluke. Novom članu Vijeća mandat traje do isteka mandata člana Vijeća umjesto kojeg je imenovan.«

Članak 3.

U članku 8. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Predsjednika i potpredsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća između sebe na prvoj sjednici Vijeća koju saziva pročelnik Odjela.«

Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 4.

Članovi kulturnih vijeća Grada Rijeke imenovani sukladno odredbama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/04, 3/05 i 40/09) i Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/12) nastavit će s radom do isteka mandata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/30

Ur. klasa: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 14. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=826&mjesto=51000&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr