SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD RIJEKA
106

106.

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 16. studenoga 2004. godine, donijelo je

IZMJENE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Rijeke za 2004. godinu

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/04), članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2004. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1.Izrada stručne analize sanacije stjenskih
pokosa na javnim plažama u Gradu 59.000,00 kn

2.Hitni radovi sanacije stjenskih pokosa 50.000,00 kn

3.Sanacija potpornih zidova, pješačkih
staza, stubišta i ograda 295.000,00 kn

4.Uklanjanje nepoželjne vegetacije
i otpada uz plaže i obalni put na
području Kantrida - Preluk 91.000,00 kn

5.Tehnička priprema za sanaciju obalnih
i potpornih zidova i uklanjanje bunkera
na Biviu 70.000,00 kn

6.Izrada stručne studije o korištenju,
uređenju i opremanju riječkih plaža 90.000,00 kn

7.Naknada za Vijeće za davanje
koncesijskog odobrenja 25.000,00 kn


UKUPNO: 680.000,00 kn«


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovoga Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se u iznosu od 680.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/76

Ur.broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 16. studenoga 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr