SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/

Subota,29.prosinca2012. Stranica8817—broj58

SLUŽBENENOVINE

05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/ 93, 38/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u
Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Općinu Mošćenička Draga, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanove kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog životu i amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Sredstvima iz Proračuna Općine Mošćenička Draga financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati Općina Mošćenička Draga, Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga i udruge u kulturi koje djeluju na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 3.

Općina Mošćenička Draga će tijekom 2013. godine financirati:

1. zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih

dobara na području Općine

Mošćenička Draga 170.000,00 kn

2. izradu projekta vizualnog identiteta

destinacije »Perunov svijet« 57.000,00 kn

2. osiguranje objekata kulture na području

Općine 15.000,00 kn

- Kumičićeva kuća u Brseču, Muzejska zbirka Mošćenice, Eko muzej Mošćenička Draga

Članak 4.

Općina Mošćenička Draga će tijekom 2013. godine sufinancirati:

1. manifestacije Općine 42.000,00 kn

- »Mošćenički pinel 2013« - 6.000,00 kn

- »Mošćenički umjetnički festivalčić 2013«

- 6.000,00 kn

- »5. Smotra i regata tradicijskih

barki na jedra« - 15.000,00 kn

- »Smotra klapa« - 5.000,00 kn

- Dani Općine - 10.000,00 kn

2. tradicijske običaje - maškare 15.000,00 kn

3. izdavačku djelatnost - tiskanje i otkup

knjiga 50.000,00 kn

- tiskanje monografije Ljubo de

Karina - 25.000,00 kn

- tiskanje monografije Povijest sporta

u Općini Mošćenička Draga - 15.000,00 kn

- otkup knjiga »Moja sjećanja«

autora Antona Pappa - 10.000,00 kn

4. djelatnosti udruga u kulturi na

području Općine Mošćenička Draga 60.000,00 kn

- »Katedra čakavskog sabora

Općine Mošćenička Draga« - 24.000,00 kn

- Pjevački zbor »Sv. Andrija« - 12.000,00 kn

- Pjevački zbor »Brseč« - 12.000,00 kn

- Udruga »Eko muzej Mošćenička Draga«

- 12.000,00 kn

5. Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija

- obavljanje knjižnične djelatnosti

na području Općine Mošćenička Draga 89.000,00 kn

- redovna djelatnost - 69.000,00 kn

- nabava knjižnične građe - 20.000,00 kn

Članak 5.

Općina Mošćenička Draga će u 2013. godini dodijeliti 10.000,00 kn kapitalnih donacija za kulturne potrebe.

Članak 6.

Raspored sredstava iz članka 5. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora i odluka Općinskog načelnika.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 612-01/12-01/05

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr