SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području
Općine Mošćenička Draga

I.

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojemu se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga, na dimnjačarskom području, koje obuhvaća naselja: Sveti Anton, Brseč, Kraj, Golovik, Grabrova, Sveta Jelena, Kalac, Martina, Mošćenice, Mošćenička Draga, Obrš, Sučići, Zagore, Mala Učka.

II.

Na temelju kriterija za odabir koji su sastavni dio dokumentacije za Natječaj - koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova KLASA: 363-01/12-01/28, URBROJ: 2156/ 03-03-12-6 od 11. listopada 2012. godine, koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se ponuditelju Mensuru i Hajderu Bajrektareviću, vlasnicima obrta KDS »Dimnjačar - Primorje« kemijsko dimnjačarki servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, Klenovica, Zidinice 19, kao najpovoljnijem ponuditelju.

III.

Koncesija se daje na rok od 3 godine.

IV.

Naknada za koncesiju iznosi 5.550,00 kuna godišnje.

Naknada se plaća akontacijski godišnje do 31. svibnja za tekuću godinu, u cjelokupnom iznosu godišnje naknade, u korist Proračuna Općine Mošćenička Draga.

V.

Cijene za pružanje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke.

VI.

Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke, utvrditi će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

VII.

Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji i to u roku od 10 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Mošćenička Draga je, temeljem Odluke Općinskog načelnika od 27. rujna 2012. o usvajanju Studije opravdanosti dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, Odluke Općinskog načelnika od 28. rujna 2012. o početku postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga i imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije, provela postupak davanja koncesije prema članku 16. stavak 2. Zakona o koncesijama, s početnim iznosom naknade za koncesiju od 1.000,00 kuna.

Prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama« od 17. listopada 2012. pristigla je ponuda jednog ponuditelja i to Mensura i Hajdera Bajrektarevića, vlasnika obrta KDS »Dimnjačar - Primorje« kemijsko dimnjačarski servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, Klenovica, Zidinice 19.

Prema uvjetima iz Javnog natječaja, odabir najpovoljnije ponude izvršit će se temeljem najviše ponuđene naknade za koncesiju.

Ponuditelj Mensur i Hajder Bajrektarević, vlasnici obrta KDS »Dimnjačar - Primorje« kemijsko dimnjačarski servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, dostavili su urednu i prihvatljivu ponudu sa ukupnim iznosom naknade za koncesiju od 5.550,00 kuna godišnje te je sukladno navedenom utvrđeno da ispunjavaju sve kriterije za obavljanje dimnjačarskih poslova u dimnjačarskom području Općine Mošćenička Draga.

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10000 ZAGREB, Kneza Mutimira 5/I. Žalba se dostavlja Općini Mošćenička Draga, 51417 MOŠĆENIČKA DRAGA, Trg Slobode 7, u pisanom obliku preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom predajom u Općini Mošćenička Draga, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke. Jedan primjerak žalbe žalitelj je dužan istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni način neposredno Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Klasa: 363-01/12-01/28

Ur. broj: 2156/03-02-12-11

Mošćenička Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr