SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11), članka 12. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09), članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 27. prosinca 2012., donijelo je sljedeću

ODLUKU
O IZBORU OSOBE ZA OBAVLJANJE
POSLOVA VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKE SLUŽBE
na području Općine Mošćenička Draga

1. Odabire se ponuda VETERINARSKE AMBULANTE OPATIJA d.o.o. Opatija, sa sjedištem u Opatiji, Stube Ivana Zavidića 3, u iznosu od 1.200,00 kuna bez PDV-a mjesečno, za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Mošćenička Draga, na vrijeme od tri godine.

2. Pod obavljanjem komunalnih poslova podrazumijevaju se poslovi veterinarsko-higijeničarske službe koji podrazumijevaju uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina, zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju komunalnog redara Općine.

3. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti poslova veterinarsko-higijeničarske službe na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Mošćenička Draga, na vrijeme od tri godine, određeni prikupljanjem ponuda, utvrdit će se ugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski načelnik je, temeljem članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12), dana 27. studenoga 2012. donio Odluku o upućivanju poziva za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti poslova veterinarsko-higijeničarske službe, na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, na vrijeme od godine dana, te rješenjem KLASA: 363-01/12-01/30 URBROJ: 2156/03-01-12-2 imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda.

Općinski načelnik je dana 28. studenoga 2012. uputio poziv za podnošenje ponuda za obavljanje za komunalne djelatnosti temeljem ugovora, poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Mošćenička Draga, na vrijeme od tri godine, trojici ponuditelja, i to: Veterinarskoj ambulanti Opatija do.o., Stube Ivana Zavidića 3, Opatija, Veterinarskoj ambulanti Buzet d.o.o., Sveti Ivan 5, Buzet, i Veterinarskoj ambulanti Pazin d.o.o. Dubravica 5, Pazin.

Postupak prikupljanja ponuda započeo je pozivom dana 28. studenoga 2012.

Rok za predaju ponuda bio je 8 dana od dana primitka ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda svi kandidati su uredno zaprimili, i to Veterinarska ambulanta Buzet d.o.o. i Veterinarska ambulanta Pazin d.o.o. dana 30. studenoga 2012., a Veterinarska ambulanta Opatija d.o.o. dana 4. prosinca 2012.

Otvaranje ponuda obavljeno je u prostorijama Općine Mošćenička Draga dana 12. prosinca 2012. s početkom u 15,00 sati.

Ponudu je predala samo Veterinarska ambulanta Opatija d.o.o.

Povjerenstvo je izvršilo analizu pristigle ponude i utvrdilo da je ponuda Veterinarske ambulante Opatija d.o.o. prihvatljiva i dostavljena u skladu s traženim uvjetima iz poziva za podnošenje ponuda te se smatra pravovaljanom.

Slijedom iznijetog, odabire se ponuditelj Veterinarska ambulanta Opatija d.o.o. Opatija, Stube Ivana Zavidića 3, Opatija, za obavljanje komunalnih poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Mošćenička Draga s kojom će se sklopiti ugovor u mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna bez PDV-a, za period od tri godine te se donosi Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09).

Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno.

Klasa: 363-01/12-01/30

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr