SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD KASTAV
48

47.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 25. studenoga 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Kastvu za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2004. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku komunalne opreme kao i iskaz sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2004. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.180.000,00

- prihodi od naknade za koncesije 70.000,00

- kreditno zaduženje 8.000.000,00

- Proračun Grada Kastva 5.777.715,00


ukupno: 17.027.715,00«

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine 3.087.560,00

- dovršetak izgradnje ogradnih zidova i nogostupa na proširenoj dionici ceste kroz Ćikoviće u dužini od 320 m

- izgradnja dječjeg igrališta u Kastvu - Štivar III. faza

- dovršetak izgradnje križanja Belići - Matulji - Rubeši - pješačkih površina, odvodnje oborinskih voda, javne rasvjete, prelaganje vodovoda i elektroinstalacija, (izgradnja križanja zajedno sa »Županijskom upravom za ceste«) ukupne površine zahvata 6.100 m2, te otkup preostalog dijela zemljišta)

- otkup zemljišta za parkiralište u sportskoj zoni, nastavak ceste »233« prema Rijeci, pješačke površine u Ćikovićima

- postava komunalne opreme

- dovršetak uređenja ugibališta i nogostupa u Gornjim Turkima u dužini 60 m

- uređenje nogostupa u Kastvu kod »Prede« u dužini 25 m

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se:

- u iznosu od 1.011.000,00 kuna:

- izgradnja križanja Belići - Matulji - Rubeši ukupne površine 6.100 m2

Preostalo financiranje za javne površine je iz Proračuna Grada Kastva u iznosu 2.146.560,00 kuna, te iz naknade za koncesije 70.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste11.186.675,00

- priprema i asfaltiranje ulice u Jelovičanima u površini 700 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Donjim Rubešima u površini 400 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Ćikovićima u površini 160 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Brestovicama u površini 400 m2

- priprema i asfaltiranje ulice Put Rešetaron u površini 350 m2

- otkup zemljišta, izrada projektne dokumentacije za cestu »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Ćikovići - Šporova jama Kastav) u dužini od 850 m i odvojka za naselje Ćikovići u dužini 160 m s potrebnom komunalnom infrastrukturom

- potporni zid i proširenje ceste u Ćikovićima u dužini 35 m

Iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.960.000,00 kuna financira se:

- u iznosu od 292.000,00 kn:

- priprema i asfaltiranje ulice u Jelovičanima u površini 700 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Donjim Rubešima u površini 400 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Ćikovićima u površini 160 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Brestovicama u površini 400 m2

- priprema i asfaltiranje ulice Put Rešetaron u površini 350 m2

- u iznosu od 98.750,00 kn:

- potporni zid i proširenje ceste u Ćikovićima u dužini 35 m

- u iznosu od 1.569.250,00 kn:

- cesta »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Ćikovići - Šporova jama Kastav) s odvojkom za Ćikovići ukupne dužine 1.010 m (otkup zemljišta i projektna dokumentacija)

Preostalo financiranje za nerazvrstane ceste je iz Proračuna Grada Kastva u iznosu 1.226.675,00 kuna, te iz kreditnog zaduženja u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

3. Javna rasvjeta 209.000,00

- izrada rješenja i ishodovanje potrebnih suglasnosti

- proširenje javne rasvjete:

- Jelovičani (2 rasvjetna tijela)

- Kudeji (2 rasvjetna tijela)

- Žegoti (5 rasvjetnih tijela)

- Spinčići (2 rasvjetna tijela)

- Trinajstići (2 rasvjetna tijela)

- Tometići (4 rasvjetna tijela)

- Rubeši (4 rasvjetna tijela)

- Ćikovići (3 rasvjetna tijela)

- Brestovice (3 rasvjetna tijela)

- Kastav - Brnini (1 rasvjetno tijelo)

- Kastav - Pošta (1 rasvjetno tijelo)

- Jurčići (3 rasvjetna tijela)

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se javna rasvjeta u iznosu 209.000,00 kuna.

4. Groblje 500.000,00

- izgradnja polja »B - gornji dio« s potrebnom komunalnom infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem na Gradskom groblju Kastav I. faza

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva financira se groblje u iznosu 500.000,00 kuna.

5. Opskrba pitkom vodom 400.000,00

- sufinanciranje izgradnje vodovoda Jurčići - Škrlji u dužini 890 m (zajedno s KD »Vodovod i kanalizacija«)

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva sufinacira se gradnja objekata za opskrbu pitkom vodom u iznosu 400.000,00 kuna.

6. Odvodnja voda 477.240,00

- dovršetak izgradnje kolektora mješovite kanalizacije kroz Ćikoviće, te spoja na kolektor Kastav u ukupnoj dužini 600 m, I. faza (zajedno sa KD »Vodovod i kanalizacija« i Primorsko-goranskom županijom)

- uređenje sistema odvodnje oborinskih voda u Spinčićima

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se gradnja objekata za odvodnju voda u iznosu 477.240,00 kuna.

7. Radna zona Žegoti 525.000,00

- dovršetak urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 (Radna zona Žegoti) u površini 27,45 ha (40.000)

- izrada projektne dokumentacije cesta u dužini 2.200 m s komunalnom infrastrukturom za potrebe Radne zone Žegoti (485.000)

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se Radna zona Žegoti u iznosu 525.000,00 kuna.

8. Prostorni planovi 642.240,00

- dovršetak urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1-a (centar Grada Kastva) u površini 86,55 ha

- urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N2-a u površini 20,45 ha

- urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N2-b u površini 6,95 ha

- urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N2-d u površini 11,33 ha

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finaciraju se prostorni planovi u iznosu od 642.240,00 kuna.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godina do 2005. godina. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02, 17/02, 30/02, 1/03, 4/04 i 23/04).

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-5

Kastav, 25. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr