SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD KASTAV
48

45.

Na temelju članka 50. Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/03), članka 3. stavka 2. točke 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2004. godine, donosi

ODLUKU
o korištenju javnih površina na području
Grada Kastva za postavu ostalih građevina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se:

- korištenje javnih površina na području Grada Kastva,

- uvjeti postavljanja ostalih građevina - kioska, nadstrešnica i reklamnih panoa na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu Grada Kastva

- uvjeti postavljanja ostalih građevina - kioska i reklamnih panoa na privatnim površinama,

- obveznik i način plaćanja za korištenje javne i druge površine.

Članak 2.

Ostale građevine ne smiju se postavljati:

- na prostoru pod spomeničkom zaštitom, osim uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- na mjestima gdje bi se njihovom postavom ugrozilo održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- na mjestima gdje bi se njihovom postavom ugrozilo kretanje vozila i pješaka.

II. UVJETI ZA POSTAVU KIOSKA

Članak 3.

Kiosci su tipski elementi, a služe za prodaju prehrambenih namirnica, novina, duhana, cvijeća, galanterije, voća i povrća, te za druge manje ugostiteljske ili obrtničke usluge i ostalo.

Kiosci se u pravilu postavljaju na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu Grada Kastva, koje imaju neposredni pristup na javnu površinu.

Članak 4.

Zahtjev za postavu kioska podnosi pravna ili fizička osoba, koja mora biti registrirana ili ima obrtnicu za obavljanje djelatnosti za koju traži postavu kioska.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Gradskom poglavarstvu Grada Kastva. Uz zahtjev treba priložiti opis namjeravanog zahvata u prostoru, idejno rješenje i položajni nacrt na izvatku iz katastarskog plana. Na zahtjev nadležnog tijela podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i drugu potrebnu dokumentaciju radi rješavanja zahtjeva.

O zahtjevu za postavu kioska odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Kastva.

Članak 5.

Iznimno kiosci se mogu postaviti i na parcelama u privatnom vlasništvu.

Kiosk iz stavka 1. ovog članka mora biti lociran na način da je udaljen od granica susjedne parcele najmanje 4 metra.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, kiosk može biti postavljen i na manjoj udaljenosti odnosno na granici čestice uz suglasnost vlasnika susjedne parcele.

Za postavu kioska na parcelama u privatnom vlasništvu potrebno je ishoditi suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Kastva, te ispuniti uvjete i provesti postupak sukladno članku 2., 3. i 4. ove Odluke.

III. UVJETI ZA POSTAVU REKLAMNIH PANOA

Članak 6.

Reklamni pano je posebno projektirana i proizvedena konstrukcija u svrhu oglašavanja i isticanja reklamnih poruka.

Reklamni panoi se u pravilu postavljaju na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu Grada Kastva.

Članak 7.

Zahtjev za postavu reklamnih panoa podnosi pravna ili fizička osoba.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Gradskom poglavarstvu Grada Kastva. Uz zahtjev treba priložiti opis namjeravanog zahvata u prostoru, idejno rješenje i položajni nacrt na izvatku iz katastarskog plana. Na zahtjev nadležnog tijela podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i drugu potrebnu dokumentaciju radi rješavanja zahtjeva.

O zahtjevu za postavu reklamnih panoa odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Kastva.

Članak 8.

Iznimno raklamni panoi mogu se postaviti i na parcelama u privatnom vlasništvu.

Reklamni pano iz stavka 1. ovog članka mora biti lociran na način da je udaljen od granica susjedne parcele najmanje 3 metra.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, reklamni pano može biti postavljen i na manjoj udaljenosti odnosno na granici čestice uz suglasnost vlasnika susjedne parcele.

Za postavu reklamnih panoa na parcelama u privatnom vlasništvu potrebno je ishoditi suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Kastva, te ispuniti uvjete i provesti postupak sukladno članku 2., 6. i 7. ove Odluke.

IV. UVJETI ZA POSTAVU NADSTREŠNICA

Članak 9.

Nadstrešnice su montažne konstrukcije - zakloni, čekaonice i slično, koje se postavljaju na stajalištu ili okretištu javnog prijevoza.

Članak 10.

Temeljem opisa namjeravanog zahvata u prostoru, idejnog rješenja i položajnog nacrta na izvatku iz katastarskog plana, a u skladu s odredbama članka 2. ove Odluke o postavi nadstrešnice odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Kastva.

V. OBVEZNIK I NAČIN PLAĆANJA

Članak 11.

Obveznik plaćanja za korištenje javnih površina i površina u vlasništvu Grada Kastva na koje se postavljaju

ostale građevine je pravna ili fizička osoba, kojoj je nadležno tijelo odobrilo korištenje površina.

Korištenje površina definira se rješenjem, koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva sukladno članku 22. - 25. Odluke o porezima Grada Kastva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Izuzetno, od uvjeta propisanih ovom Odlukom, na javnim površinama i ostalim površinama u vlasništvu Grada Kastva označenim kao dijelovi katastarskih čestica 7944/3, 7267/1, 8068/4 i 8085/2 sve u k.o. Kastav dozvoljava se postava kioska i montažnih objekata sukladno zaključku Gradskog poglavarstva Grada Kastva i rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva donesenim prije stupanja na snagu Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/03).

Članak 13.

Za postavu ostalih građevina potrebno je ishodovati akte temeljem kojih se može graditi, a temeljem pozitivnih zakonskih propisa.

U slučaju da Grad Kastav ne izda potrebnu suglasnost na postavu ostalih građevina ili se ne ishoduju akti iz stavka 1. ovog članka, isti se ne smiju postaviti.

Članak 14.

Suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Kastva za postavu ostalih građevina služi kao odobrenje za priključenje privremenog objekta na komunalnu infrastrukturu.

Uvjete priključenja ostalih građevina na komunalnu infrastrukturu određuje isporučitelj komunalne usluge.

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-7

Kastav, 25. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr