SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

76.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 48/11, 49/11 i 90/ 11) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze,

9. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne
infrastrukture 17.848.160 kn

b)pojačano održavanje komunalne
infrastrukture 3.380.500 kn

Opis, opseg i standard poslova održavanja i procijenjena visina troškova po pojedinim djelatnostima utvrđeni su ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2013. godinu iskazani su u priloženoj tabeli br. 1 za redovno održavanje i u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. REDOVNO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi, separatori zauljenih voda i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 2.032 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 768 m rešetki 12 puta godišnje, 275 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2013. godini nisu povećavane postojeće površine na kojima je obavljano čišćenje u odnosu na 2012. godinu, no u odnosu na 2012. godinu smanjuju se ukupna sredstva kroz uštede koje se postižu promjenom u intenzitetu i načinu čišćenja pojedinih površina u zimskim mjesecima. U samoj turističkoj sezoni te za dane blagdana i državnih praznika intenzitet čišćenja ostaje nepromijenjen u odnosu na ranije godine.

Pored redovnog čišćenja javnih površina predviđena su i interventna čišćenja radi raznih manifestacija u iznosu od 87.300 kn (Nova godina, balinjerada, karneval, dječji karneval, maškare, cvjetni korzo) te krčenja raslinja na raznim stubištima uz deponiranje otpada, kao i pražnjenje košarica u starom gradu u Veprincu.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima zadržava se dežurni radnik, koji tijekom tri ljetna mjeseca pojačano nadgleda čistoću na lokacijama u priobalju.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1 i 2.2 Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 3. i 4, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 9.936.500 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,09 kn/m2, strojno čišćenje - 20.333.680 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0236 kn/ m2.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta - 164.195 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,65 kn/m2 - strojno čišćenje obalnog puta - 6.277.722 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,051 kn/m2.

2.3 Pranje ulica

Pranje ulica planira se u slijedećoj dinamici: 1x siječanj, 1x veljača, 1x ožujak, 2x travanj, 3x svibanj, 4x lipanj, 4x srpanj, 4x kolovoz, 4x rujan, 1x listopad, 1x studeni, 1x prosinac i to na slijedećim ulicama: Ul. m. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, Ulica I. Pošćića, Ul. V. Spinčića, Ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 32.483 m2).

Strojno pranje nogostupa Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem i rekuperacijom vode provesti će se ukupno na 18.143 m2, što uz planirani intenzitet pranja iznosi 227.700 m2 godišnje. Dionice i godišnji intenzitet pranja po pojedinoj dionici jesu:

- pranje dionice od Pančere do

ulaska u hotel Kvarner 3.560 m230x

- pranje dionice od Ambasadora do

izlaska iz hotela Kvarner 2.270 m230x

- pranje površine na plaži Ičići 5.923 m23x

- pranje luke Opatija 2.100 m22x

- pranje luke Volosko 800 m22x

- pranje trga ispred tržnice 300 m212x

- pranje ostalih površina sa žutim

pločicama 2.000 m216x

- pranje novih dijelova pješačkih

staza kameno opločenje (kirmenjak) 524 m27x

- pranje novih dijelova pješačkih staza

kameno opločenje šetnice Ičići 666 m212x

2.4 Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (107 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5 Odlaganje otpada na gradski deponij

Nakon što je obavljena racionalizacija u prijevozu otpada sa javnih površina, jedan dio otpada odlaže se u posebne kontejnere, koje zatim preuzima Komunalac, te kamionom za odvoz otpada transportira na gradski deponij. Tom prilikom otpad se sabija i na taj način štedi na transportnim troškovima. U ovoj stavci prikazan je trošak odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se važe na javnoj deponiji i plaća se naknada za odlaganje otpada od 136,57 kn/t. Biorazgradivi otpad (od sječe raslinja) prima se samo u usitnjenom stanju. Predviđa se zbrinjavanje 314 tona.

2.6 Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj ambulanti Opatija temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi isti Zavod.

2.7 Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu - programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. U stavci su uključena i sredstva za uklanjanje divljih deponija i olupina u iznosu od 85.000 kn.

2.8. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za županijski program suzbijanja bjesnoće (5.000 kn). Od 2012. godine osiguravaju se i sredstva za nabavku opreme i sredstva za manje ekološke incidente izazvane izlijevanjem goriva prilikom saobraćajnih udesa i dr. incidenata. U 2013. planiraju se sredstva u manjem iznosu nego u 2012. godini, radi toga jer je u 2012. godini pored sredstva za tretiranje zagađenih površina nabavljena i potrebna oprema koju nije potrebno ponovno nabavljati.

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 140.273 m2 raznih zelenih površina koje su održavane u 2012 godini, te koje su uređene tijekom iste godine (Veprinac- Brituh, centar Dobreća, ulaz u groblje Opatija, zelena površina uz zid kod UPOV-a u ul A. Dminaka).

Za zalijevanje zelenih površina planira se 19.024 m3 vode 12.781 m3) kroz automatsko navodnjavanje, te 6.243 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 3.371 radnih sati godišnje). Radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja kroz PDV, brojila za vodu su od kolovoza 2012. godine prebačena neposredno na Grad.

U 2013. godini smanjiti će se troškovi održavanja za ukupno 7,67%, s time što se najveći dio smanjenja ostvaruje smanjenjem troškova nabave sadnica cvijeća za proljetnu i ljetnu sadnju (radi čega se napušta i vlastita proizvodnja Parkova), te manjim modifikacijama intenziteta održavanja.

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 21.023,61 m2 zelenih površina, što uključuje i 597 m2 novih površina na kojima je sustav uveden u 2012. godini: Brituh (95,6 m2), Ičići jama (166,2 m2), groblje Opatija (218,25 m2), Ičići - zelena površina uz zid UPOV-a (67 m2), Volosko-Supilova obala (50 m2).

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava i sadnja biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 50.000 kn, za lokacije na kojima će dolaziti do oštećenja ili propadanja.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i orezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima na cca 14.450 m2, u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju.

Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno je uz točki 4.1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

3.5. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta u Opatiji - utrošak vode 4.446 m3, održavanje travnjaka radnik - 105.900 kn, te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko, prozračivanje travnjaka - 147.430 kn.

3.6. Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava.

Na području Grada u 2012. godini dobavljeno je 10 novih klupa, a ukradene su 3, tako da je ukupno postavljeno 327 klupa. Broj posuda za otpatke, kada se izuzmu površine parkova i obalnog puta iznosi 190 posuda.

Poslovi održavanja u parkovima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti radove održavanja u nešto manjem obimu nego 2012. godine, a radi smanjene potrebe održavanja novih klupa i posuda za otpatke proteklih godina:

a/ klupe

1.popravak parkovnih klupa (55 kom, 34.431 kn),

2.dobava i montaža novih klupa (kom 5, 26.169 kn),

3.učvršćivanje klupa na bet.podlogu (kom 25),

4.održavanje mrežastih klupa (komplet 1),

b/ posude za otpatke

1.popravak posuda za otpatke - 14 kom,

2.dobava i postava košarica 20 l - 10 kom,

3.pranje poklopaca kanti za smeće, 3 puta godišnje - ukupno 300 kom,

4.dobava i montaža poklopaca za košare - kom 3,

5.nosači vrećica za pseći izmet - 5 kom

6.dobava vrećica za pseći izmet - 80.000 kom.

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu. Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1.pranje poklopaca posuda za otpatke Bani 3x godišnje (150 kom),

2.Održavanje posuda za otpatke - 10.000 kn

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M. Tita 87 (FINA) te svakodnevno čišćenje kišomjera u ovisnosti o vremenskim prilikama. Smanjeni troškovi održavanja rezultat su obnove automatske meteorološke postaje u 2011. i 2012. godini.

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontana Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 181.000 kn (utrošak el. energije 43.000 kn). U narednim godinama biti će neophodna rekonstrukcija fontane Slatina radi dotrajalosti postojećeg postrojenja te građevinske sanacije fontane kod zgrade Grada i u parku sv. Jakova (140.000 kn).

Kipovi (11 komada: I. Duncan, Fridrich Schuller, Henryk Sienkiewicz, branitelji Domovinskog rata, bista dr. A. Mohorovičića, raspelo nasuprot boćarije Dobreć, violinista Jan Kubelik, žena s galebom, kip Madonine, kip Familija ispod Pol. stanice i kip Barkariol - Portić) te 30 spomen ploča, održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti, a stavka uključuje i njihovo čišćenje, reparaciju i održavanje rasvjete, sve u iznosu od 30.000 kn

Javni izljevi (26 javnih izljeva - 2.923 m3 vode) i 7 tuševa na plažama Črnikovica (2 tuša), Volosko-vaterpolo (1 tuš), Volosko-Stari Put (1 tuš), Lipovica (1 tuš), Puntica Volosko (1 tuš), Ika (1 tuš) biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 1.050 m3 vode. Na tuševima će u 2013. godini biti ugrađene žetonjere radi naplate njihovog korištenja. Ukupni troškovi ove stavke iznose 90.000 kn.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad), s time što troškovi istog terete javnu rasvjetu.

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanje je povjereno Komunalcu. Održavanje obuhvaća 6 klasičnih i 5 automatskih WC-a te 2 kemijska WC-a postavljena tijekom cijele godine. Kemijski WC-i se postavljaju i prigodno za pojedine manifestacije mjesnih odbora. U 2013. će se izraditi i novi klasični WC na plaži Črnikovica, s time što će troškove njegovog rada podmirivati koncesionar ugostiteljskog objekta koji će djelovati na plaži.

U 2013. godini javni WC-i biti će u funkciji kako slijedi:

1) Klasični WC-i (140.140 kn)

1.Slatina - otvoren 5 mjeseci (VI-IX te za vrijeme blagdana i praznika), od 6,00 do 22,00 sata,

2.Lipovica - otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8,00 do 20,00 sati

3.Miramar - otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8,00 do 20,00 sati

4.Tomaševac - otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8,00 do 20,00 sati

5.Admiral - otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 9,00 do 21,00 sat

6.Tošina - otvoren 12 mj, od 0,00 do 24,00 sata

2) Automatski WC-i - otvoreni cijelu godinu, 24 sata dnevno (245.000 kn)

1. Zert

2. Slatina

3. Ičići (lučica)

4. Ičići (plaža)

5. Ika

3) Kemijski WC-i - najam (36.750 kn)

1. NK Opatija kom 2 -(cijela godina)

2. Volosko-(fešta) kom 2

3. Poljane-(Petrova) kom 1

4. Dobreć-(marunada) kom 1

Struktura ukupnih troškova klasičnih i automatskih javnih WC-a vidi se iz slijedeće tabele:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Napomena: kod automatskih WC-a se voda i struja neposredno obračunava na Grad.

Kod automatskih WC-a rad iznosi prosječno 1 sat po svakom WC-u dnevno, s time što je učestalost obilaska zimi manja (1.11. do 1.04), a u ljetnim mjesecima (1.4. do 30.10.) veća.

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 32.281 m2 nogostupa, te 6.000 m dužnih pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine te se ne planiraju cjelovita obnova većih površina.

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Na području Grada održava se ukupno 23 dječja igrališta, s time što se u okviru ove stavke održavaju igrališta:

1. Dječje igralište Črnikovica

2. Dječje igralište Mušićevac

3. Dječje igralište Pobri

4. Dječje igralište Tošina

5. Dječje igralište Volosko

6. Dječje igralište Margerita

7. Dječje igralište Oprić

8. Dječje igralište Kalina

9. Dječje igralište Veprinac

10. Dječje igralište Brdo

11. Dječje igralište Punta Kolova

12. Dječje igralište OŠ Dobreć

13. Dječje igralište Poljane

14. Dječje igralište Slatina

15. Dječje igralište Vijolica

16. Dječje igralište Kosovo I

17. Dječje igralište Kosovo II

18. Dječje igralište Ičići

19. Dječje igralište Ika (stavljeno u funkciju u 2012. g.).

Igrališta će se održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl.), za što se planiraju sredstva u iznosu od 210.600 kn (održavanje sprava 12.500 kn, redovno održavanje i čišćenje 185.600, zamjena oštećenih sprava 12.300).

Dječja igrališta Tomaševac, plaža Miramar, Lipovica, Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

Održavanje svih dječjih igrališta povjereno je Parkovima.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i putova

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira se na slijedećem nivou:

1.ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2.opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (12 sati rada, 14.400 m2 strojnog i 3.600 m2 ručnog čišćenja),

3.plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (10 t hladne mase, strojna ugradba 300 t, ručna ugradba 175 t asfaltne mase)

4.popravci betonskih kolnika (30 m3 betona),

5.održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala),

6.održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m3 osoline)

7.održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka, 5.370 m rigola, 16 m3 čišćenja propusta i taložnica,)

8.košenje trave i orezivanje zelenila (košenje 36.400 m2 te tretiranje herbicidima 36.400 m2 - povjerava se Parkovima Opatija),

9.krčenje raslinja uz nerazvrstane ceste izvan zona konzervatorske zaštite (35.000 m2),

10.popravak potpornih i obložnih zidova (40 m3 betonskih zidova, 160 m2 oplate, 50 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića provoditi će se do nivoa planiranih sredstava od 366.000 kn. Radovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 180.000 kn (1.900 m2 pješačkih prijelaza, 12.600 m crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (90.000 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa. U okviru ove stavke smanjuju se potrebna sredstva u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu radi dobrog stanja vertikalne signalizacije koja je obnavljana posljednjih godina, kao i radi toga što očekujemo manji broj preregulacija prometa.

Za dobavu novih prometnih znakova radi zamjene zbog usklađenja sa Pravilnikom o prometnim znakovima (znakova 50) predviđa se iznos od 5.000 kn.

Planira se i zamjena oštećenih tabli naziva ulica (5.000 kn).

Održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem za koju se planira iznos od 20.000 kn¹ a za održavanje i transporte panoa za oglašavanje planira se iznos od 20.000 kn.

Poslovi postave i održavanja prometne signalizacije povjeravaju se Komunalcu Opatija.

Za postave, transporte i održavanje prijenosnih postolja za plakatiranje i ostale opreme predviđeno je 30.000 kn, a poslove izvode Parkovi.

4.4 Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju u vrijednosti od 236.000 kn, što će biti dostatno za dobavu uobičajenih količina sredstava za posipanje, dežurstvo Komunalca te intervencije i čišćenje za jednu snježnu padavinu.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem obimu koji omogućava njihovu funkcionalnu ispravnost (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada), za što su potrebna manja sredstva nego u 2012. godini zbog dobrog stanja postojećih čekaonica.

Redovno održavanje obuhvaća 10 autobusnih stajališta sa natkrivenim čekaonicama i povjereno je Parkovima.

Temeljem posebnog ugovora, održavanje 22 čekaonice na kojima postoje city light panoi obavlja vlasnik tih panoa (Metropolis media d.o.o).

4.6. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućava zahvate na nivou 2012. godine, 80.000 kn za preregulaciju prometa i zahvate vezano za održavanje manifestacija, te zahvate na parkirnim površinama i postavu i uklanjanje zaštitnih ograda. Iznos od 20.000 kn za izradu prometnih rješenja za manifestacije za vrijeme preregulacije prometa (kako su se ustalila ista rješenje kroz više godina, smanjuje se potreba da se za svaku situaciju izrađuje posebno rješenje te se time znatno smanjuju i ukupni troškovi u okviru ove stavke). Poslovi su povjereni Komunalcu.

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na Dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

Radi kvalitetnog stanja postojećih spomenika, u 2013. godini ne planira se potreba većih zahvata na njihovim sanacijama i popravcima pa su i ovi troškovi manji.

5.2 Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije

U program se uključuje plaćanje grobne takse za 16 zaslužnih građana Opatije (osobe zaslužne za razvoj Opatije i poginuli branitelji Domovinskog rata).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak električne energije za funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali u 2012. godini (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.720.100 kWh godišnje po prosječnoj cijeni od 0,57 kn/kWh, 3.300 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvjete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se Komunalcu Opatija, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 556.800 kn (zamjena cca 550 pregorjelih žarulja, 90 zamjena oštećenih armatura, 45 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 20 zamjena dotrajalih stupova, te ostali radovi). Troškovi održavanja kreću se u visini 38% utroška javne rasvjete.

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za božićne i novogodišnje praznike te za vrijeme karnevala i Uskrsa (poslove obavlja Komunalac), a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje, poslove obavljaju Parkovi).

Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za božićne i novogodišnje praznike, eventualna proširenja na druga područja ostvariti će se preraspodjelom postojećih dekorativnih elemenata. Postepenim prelaskom na LED rasvjetu smanjuju se troškovi utroška električne energije, a kako ona ima i produženi vijek trajanja - smanjuje se i potreba češće dobave novih elemenata.

Svjetleća dekoracija ( 160.000 kn) obuhvaćati će cca 160 svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, 20 elemenata za osvjetljenje drveća i 8 fasada, 33 elemenata dekoracije postavljene preko ceste. Novi elementi nabaviti će se u vrijednosti od 16.800 kn radi zamjene uništenih.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 30.600 kn). Izvođenje radova do konca svibnja 2013. godine obavlja po ugovoru o javnoj nabavi Domenij d.o.o., a nakon toga će poslovi biti povjereni Komunalcu Opatija.

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 25.057 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

-orezivanje zelenila uz obalni put - 9.000 m2, 48.800 kn

-orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta - 1.500 m2, 8.140 kn

-pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove - 3.500 m2, 19.000 kn

-odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l - 15.059 pražnjenja košarica, 34.800 kn

-odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l - 26.720 pražnjenja posuda, 233.800 kn

-hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta i ostalih nepredvidljivih događaja (20.000 kn),

-intervencije uslijed nepredviđenih događaja: ličenje i popravak stare ograde obalnog puta 49.500 te čišćenje finog pijeska strojem na plaži Ičići i Tomaševac (42.000 kn)

Uštede su postignute smanjenjem broja ljudi angažiranih na pražnjenju košarica uz zadržavanje postojećeg intenziteta čišćenja, kao i intervencije uslijed nepredviđenih događaja (14.000 kn).

7.2 Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 10.263 m2), obuhvaća čišćenje i košenje tijekom 5 mjeseci, te čišćenje sunčališta 4 mjeseca, u vrijednosti od 68.000 kn.

Održavanje plaža bez koncesije obuhvaća plaže Lipovicu, Črnikovicu, plažu ispod CS Škrbići te Tomaševac ukupne površine 1.520 m2 u vrijednosti od 180.000 kn, od čega 138.120 kn tereti ovu stavku a 41.880 kn poziciju dječjih igrališta. Plaže se održavaju 5 mjeseci svakodnevno (svibanj-rujan), a pored čišćenja obuhvaća i postavu, održavanje i skidanje nakon sezone 18 stepeništa za ulaz u more, 7 tuševa, 1 tobogana, te 300 m psiholoških barijera, dok se u preostalih 7 mjeseci održavanje svodi na čišćenje površina jednom mjesečno. Dječja igrališta na plažama održavaju se i čiste svih 12 mjeseci. U 2013. godini u navedenim troškovima uključeni su i troškovi postavljanja, održavanja i uklanjanja psiholoških barijera, te vaterpolo igrališta Hrvatskog vaterpolo saveza.

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na nivou standarda prisutnog u 2012. godini - 31.400 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada u 5 ljetnih mjeseci svakodnevno, a u preostalih 7 mjeseci 1 mjesečno, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati, postava održavanje i skidanje 100 m psihološke barijere, te ravnanje pijeska na plaži dva puta godišnje).

B) Plaža Ičići

Troškovi održavanja plaže planiraju se na razini sadržaja iz 2012, što uključuje i standarde Plave zastave. Ukupni troškovi koncesionara, Parkova, iznose 923.500 kn, prihodi od gospodarskih aktivnosti na plaži iznose 642.000 kn, a preostala sredstva u iznosu od 281.500 kn sufinancira Grad Opatija. Sama koncesija i standard Plave zastave učestvuju u troškovima sa oko 250.000 kn (naknada za koncesiju 160.000 kn, troškovi zaštitarske službe 55.000 kn, naknada za Plavu zastavu 22.000 kn te spasilačke službe 13.300 kn).

Iz sredstava Grada financiraju se troškovi čišćenja i odvoza otpada sa 13.370 m2 površine u 5 ljetnih mjeseci svakodnevno, a u zimskim mjesecima 1 mjesečno uz pražnjenje posuda za otpatke 2 puta tjedno, postava, održavanje i uklanjanje 680 m psihološke barijere, odvoz otpada na deponij, troškovi higijenskog i sanitarnog materijala tijekom sezone, troškovi vode i kanalizacije te njihovi popravci, ronioci i montaža igrališta, dodatno ispitivanje kvalitete mora, montaža i demontaža opreme plaže (obavijesne tabele, ulazi u more, tobogan i dr.), kao i interventna čišćenja izvan sezone, spasilačka služba 2 mjeseci, troškovi utroška struje kod lučice.

Klasičnim WC-ima na plaži Ičići (u funkciji su 5 mjeseci) upravljaju Parkovi Opatija koji iz naplate korištenja tih WC-a podmiruju u cijelosti troškove njihovog redovnog održavanja. Javnim automatskim WC-om na plaži Ika i Ičići upravlja Komunalac Opatija, i oni su u funkciji cijele godine, s time što su troškovi njihovog rada iskazani na poziciji 3.9. ovog Programa.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, i na sunčalištima-stijenama od Voloskog do Ičića iskazano je u točki 7.1.

Poslovi održavanja kupališta i svih plaža iz ove točke povjereno je Parkovima.

7.3 Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetna tijela, s prosječno 38.346 kWh utroška električne energije. Troškovi održavanja rasvjete obalnog puta znatno su veći od troškova održavanja ostale javne rasvjete radi djelovanja mora, a sadrže zamjene obilazak, kontrolu i ispravnosti rada, te ručno uključivanje i isključivanje dijela sustava kod visokog mora i juga - kroz 860 sati rada, te prosječne zamjene 170 žarulja te drugih materijala: prigušnica 20 kom, propaljivača 25, pločica RPO-4 4 kom, osigurača 10 kom, kugli 2, reflektora 5, MTU prijemnika 1, luxomata 1, zamjena tajmera 2, zamjena sklopnika 3. Poslovi su povjereni Komunalcu.

Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine, a predviđen je iznos od 175.400 kn.

7.4 Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 km), a za akciju čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava predviđeno je 2.840 kn.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

U okviru ovog Programa osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora. Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa i to:

1. MO DOBREĆ 50.000

2. MO IČIĆI 40.000

3. MO IKA 54.700

4. MO OPATIJA - BELVEDER 50.000

5. MO OPATIJA - CENTAR I 50.000

6. MO OPATIJA - CENTAR II 60.500

7. MO OPATIJA - KOSOVO 53.000

8. MO OPATIJA - PUNTA KOLOVA 50.000

9. MO OPATIJA - TOŠINA 50.000

10. MO OPATIJA - VASANSKA 50.000

11. MO OPATIJA - VOLOSKO 50.000

12. MO OPRIČ 50.000

13. MO POBRI 50.000

14. MO POLJANE 53.300

15. MO VEPRINAC-UČKA 50.000

SVEUKUPNO: 761.500

Izvođenje radova po zahtjevima mjesnih odbora, ovisno o njihovoj vrsti povjeravati će se u pravilu izvođačima ovlaštenim po Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

B2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Popis radova po grupama, sa predviđenim iznosima iskazan je tablici 2. Pojačano održavanje odnosi se na radove zamjene dotrajalih elemenata na postojećim građevinama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje građevne dozvole, a koji svojim obimom prelaze program redovnog održavanja.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Planiraju se manji popravci oborinske kanalizacije na raznim lokacijama gdje opseg radova prelazi okvire redovnog održavanja (31,25 m á 3.200 = kn 100.000)

2. Održavanje javnih površina

2.1 Uređenje i zamjena sprava na dječjim igralištima: Predviđa se popravak broda na plaži Tomaševac u vrijednosti 30.000 kn.

2.2 Uređenja Brituha u Veprincu: urediti će se dio prostora Brituh kod stražarnice uključiv i sam objekt stražarnice i dio zidine uz nju po projektu i uputama konzervatorskog odjela (200.000 kn).

2.3 Hortikulturno uređenje dijela parka Brunicki: uz radove sanitarne sječe koji će se izvršiti u 2012. godini, u 2013.godini nastavlja se sa uređenjem ove površine na način da će se građevinski urediti dio parka iznad obalnog puta (200 m2 površine neposredno uz CS Škrbići. Radovi obuhvaćaju ugradnju 130 m rubnjaka, 27 m3 rizle, iskop i uklanjanje 45 m3 materijala te iskop i uklanjanje 10 panjeva), sve prema izvedbenom projekta uređenja ovog parka.

2.4. Ugradnja žetonjera na plažne tuševe: na 7 plažnih tuševa a u cilju smanjivanja potrošnje vode

3. Javna rasvjeta

2.1 Ličenje stupova javne rasvjete: planira se izvesti ličenje 20 stupova u vrijednosti od 15.000 kn,

2.2., Rasvjeta jame Ičići: dovesti će se električni vodovi i ugraditi 2 rasvjetna tijela,

4. Hitne intervencije i ostale obveze:

4.1 Predviđaju se sredstva za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone do iznosa od 100.000 kn.

4.2 Predviđaju se sredstva u iznosu od 225.000 kn za naknadu Općini Matulji radi odlagališta otpada na Osojnici.

4.3 Za obavljanje linijskog prijevoza osiguravaju se sredstva za subvencije u iznosu od 1.500.000 kn Autotrolej i u iznosu od 1.100.000 kn za Autotrans.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. g.

Klasa: 402-01/12-01/225

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O' Brien Sclaunich, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Godišnji Program održavanja komunalne in  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr