SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

72.

Na temelju članka 100. stavka (7) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12) i članka 29. Statua Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na 36. sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA OPATIJA (UPU 1)

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Urbanistički plani uređenja naselja Opatija donosi se za područje utvrđeno Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Opatije kao UPU-1.

(2) Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (u nastavku: Plan) donose se za područje utvrđeno Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Opatije 2012.(u nastavku: PPUG) kao UPU-1.

(3) Granica obuhvata označena je na kartografskim prikazima Plana navedenim u članku 3. stavak (3) ovih Odredbi te obuhvaća PPUG-om utvrđena građevinska područja naselja: GP11- GP17, i dio GP21 te izdvojena građevinska područja izvan naselja: R6U1 - R6U8, R6S3 i R6S8, površine izvan građevinskih područja - rekreaciju u prirodnom okolišu R8 - Preluk i PPL - zonu prirodne plaže Preluk i pojas mora u širini 300 m od obalne crte (ZOP).

Članak 2.

U članku 2. stavci (2), (3) i (4) se brišu.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Plan iz članka 1. stavka (1) je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja naselja Opatija, a izradio ga je Urbanistički institut Hrvatske d.d. pod dokumentacijskim brojem 1297, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

(2) Plan iz članka 1., stavka (2) sadržan u elaboratu 1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija, a izradio ga je Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. pod dokumentacijskim brojem 1348, a sastoji se od tekstualnog dijela - odredbi za provođenje, kartografskih prikaza te obveznih priloga.«

Članak 4.

U članku 5. dodaju se stavci (3) i (4) koji glase:

»(3) Plan omogućava preparcelaciju spajanjem bez ograničenja veličine čestice, i dijeljenjem neizgrađenih i izgrađenih čestica do minimalno dozvoljenih površina i postotka zelenila te maksimalnih koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti. Unutar »A« zone zaštite odvajanje pripadajuće parkovno uređene površine postojeće građevne čestice nije dozvoljeno, a u »B« zoni zaštite iznimno je moguće samo uz suglasnost nadležne službe zaštite.

(4) Plan omogućava proširenje prometne površine izvan označenog koridora, na kontaktne namjene, a što će se utvrditi projektnom dokumentacijom za lokacijsku dozvolu.«

Članak 5.

(1) U članku 8. stavku (1), alineja šesta se briše.

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka grade se, rekonstruiraju, održavaju i uređuju:

-građevine uprave na površinama D1,

-građevine socijalne skrbi na površinama D2,

-građevine zdravstva s pratećim sadržajima i u zasebnim građevinama na površinama D3,

-građevine predškolskih ustanova na površinama D4,

-građevine školskih ustanova na površinama D5,

-građevine kulture s pratećim sadržajima na površinama D7,

-vjerske građevine na površinama D8,

-građevine udruga na površinama D9,

-višenamjenske građevine na površini D10, a obuhvaćaju hitnu medicinsku pomoć, policiju i vatrogasce sa službenim smještajem, komunalne službe, autobusni terminal i helidrom,

-parkovi i dječja igrališta,

-prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.

Članak 6.

(1) Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Planom su određene površine gospodarske namjene - poslovne razgraničene na:

-višenamjensku poslovnu (K),

-poslovnu - pretežito uslužnu (K1),

-poslovnu - pretežito trgovačku (K2) i

-komunalno-infrastrukturnu (K3) namjenu i

-poslovnu -uslužno-trgovačku (K4)

-poslovno-turističku (KD)

(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka grade se, rekonstruiraju i održavaju:

-višenamjenske građevine uslužne, trgovačke i sl. djelatnosti, na površinama višenamjensko-poslovne namjene (K), a u zoni na Kuku moguće i autobusni terminal i helidrom,

-građevine uslužnih djelatnosti, na površinama poslovno-uslužne namjene (K1), i stajalište autobusa,

-građevine trgovačke djelatnosti, na površinama poslovno-trgovačke namjene te građevine i sadržaji za potrebe vatrogasne postrojbe (K2),

-građevine servisnih i komunalnih djelatnosti, na površinama servisno-komunalne namjene (K3),

-ronilački i windsurfing centar s hotelskim smještajem i pratećim sadržajima (KD)

-prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji«.

Članak 7.

U naslovu točke 1.1.5. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička na kraju se dodaje »(T, U)«

Članak 8.

U članku 10. dodaje se stavak (3) koji glasi:

»(3) Nove smještajne građevine grade se u kategoriji 4* - 5*, a rekonstrukcijom, u ograničenim prostornim uvjetima, iznimno je moguća kategorija 3*.«

Članak 9.

U članku 14. alineji 1, podalineji 2 tekst »sidrište (S)« se briše.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Planom su određene površine kupališno-rekreacijske namjene: uređene plaže (R6U) i kupališta na stjenovitim obalama (R6S).

(2) Površine uređenih plaža (R6U) obuhvaćaju uređeni dio kopna i mora s pripadajućim dijelom akvatorija, a namijenjena su kupanju (prvenstveno) te sportsko-rekreativnim sadržajima i ostalim prema odredbama čl. 100.

(3) Površine kupališta na stjenovitim obalama R6S koriste prirodnu stjenovitu obalu s mogućnošću samo instalacije tuševa na obali i drvenih pontona u moru.

Članak 11.

(1) Naslov »1.2.2. Rekreacijska namjena - rekreacija u zelenilu (RZ)« ispred članka 17. se briše.

(2) Članak 17. se briše.

(3) Članak 18. postaje novi članak 17.

Članak 12.

Iza članka 17. dodaje se novi naslov koji glasi »1.3.0. Rekreacijska namjena - rekreacija u zelenilu (RZ)«.

Članak 13.

(1) Dodaje se novi članak 18. koji glasi:

»(1) Planom je određena površina rekreacije u zelenilu Preluk (RZ) u kojoj se zabranom gradnje štite krajobrazne i ambijentalne vrijednosti.

(2) Unutar zone iz stavka (1) ovog članka predviđeno je samo parkovno uređenje prostora bez izgradnje građevina osim infrastrukturnih građevina, pješačkih staza i stubišta.«.

Članak 14.

(1) U članku 20. alineji 1. briše se »površina stanice žičare (SŽ),«.

(2) U članku 20. dodaje se alineja 3 koja glasi: »- pomorski promet: morske luke otvorene za javni promet-luke Opatija i Volosko s privezištima, luka nautičkog turizma- marina Opatija.«

Članak 15.

(1) U članku 23. stavku (4) riječ »Pravilnikom« zamjenjuje se rječju »propisima« i na kraju rečenice briše se »(NN 151/05 i 61/07)«.

(2) U članku 23. stavku (7) na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi »Ograničenje i uvjeti se ne odnose na zahvate na prometnoj mreži i na građevnim česticama POS-a.«.

(3) U članku 23. briše se stavak (8).

(4) U članku 23. stavku (9) iza teksta »više zona« dodaje se tekst koji glasi »na kojima je gradnja dozvoljena, ali«.

(5) U članku 23. stavak (10) mijenja se i glasi »Građevnu česticu nije moguće formirati iz dijelova zona označenih kao zelene ili javne površine. Princip formiranja građevnih čestica iz prethodnog stavka nije primjenjiv kod višestambene gradnje«.

(6) U članku 23. dodaje se novi stavak (11) koji glasi »Mjesto način priključenja zone na komunalnu infrastrukturu označen je, načelno, strelicama na kartografskom prikazu br. 4A: Način i uvjeti gradnje - uvjeti gradnje. Točno mjesto i način priključenja odredit će se aktom kojim se provodi Plan«.

Članak 16.

(1) U članku 24. stavku (1) alineji 1. iza »K3« dodaje se »K4 i KD«.

(2) U članku 24. stavak (2) mijenja se i glasi

»(2) Planom je utvrđena gradnja i rekonstrukcija poslovnih građevina u zonama prikazanim na kartografskom prikazu br. 4A: Način i uvjeti gradnje - uvjeti gradnje i to:

-u zonama K - KPO, KŠ, KT, KV, M21 i M22 građevine uslužnih, trgovačkih i sl. djelatnosti koje obuhvaćaju sadržaje: poslovni prostori, poslovni centri, različiti uslužni sadržaji (financijske institucije, osiguravajuća društva, agencije, zdravstvene i osobne usluge i sl.). a u zoni KT i javni i društveni sadržaji.

-u zonama K11 i K12 građevine uslužnih djelatnosti koje obuhvaćaju sadržaje: financijske institucije, osiguravajuća društva, agencije, zdravstvene i osobne usluge i sl.,

-u zonama K21, K22, K23 i K24 građevine trgovačke djelatnosti koje obuhvaćaju sadržaje: trgovački centri, prodavaonice za svakodnevnu potrošnju, specijalizirane prodavaonice, izložbeno-prodajni saloni i sl. te građevine za potrebe javne vatrogasne postrojbe,

-u zoni K31 građevine servisnih i komunalnih djelatnosti koje obuhvaćaju sadržaje: različiti servisi, sjedišta komunalnih poduzeća i sl,

-u zoni K41 građevine uslužnih djelatnosti (financijske institucije, osiguravajuća društva, agencije, zdravstvene i osobne usluge i sl.) te građevine trgovačkih djelatnosti (trgovački centri, prodavaonice za svakodnevnu potrošnju, specijalizirane prodavaonice, izložbeno-prodajni saloni i sl.),

-u zoni KD građevine koje obuhvaćaju ronilački i windsurfing centar, centar za najam opreme, wellness i fitness centar, hotel i prateće uslužne i druge sadržaje.«.

(3) U članku 24. stavku (3) alineji 1. iza riječi »ovog članka« dodaje se «, osim u zoni KD«.

Članak 17.

(1) U članku 25. točci a) briše se alineja 5.

(2) U članku 25. točci a) dodaje se nova alineja 5. koja glasi »prilikom gradnje na novim građevnim česticama, a u skladu s utvrđenim uvjetima minimalne udaljenosti pojedine građevine od regulacijskog pravca, uz javne prometne površine se na građevnoj čestici uređuje zelenilo između regulacijskog i građevnog pravca koje, osim zelenila, uključuje prilazne pješačke i kolne površine«.

(3) U članku 25. točci a) dodaje se nova alineja 6. koja glasi »prilikom rekonstrukcije ili zamjenske gradnje na postojećoj građevnoj čestici uređenje zelenila između regulacijskog i građevnog pravca obvezno je samo kada je on i ranije postojao na toj građevnoj čestici, a izgrađene građevine unutar tog pojasa mogu se zadržati,«.

(4) U članku 25. točci a) alineje 6. do alineje 11. postaju alineja 7. do alineje 12.

(5) U članku 25. točci b) alineji 1. briše se »za čiju je izgradnju izdana pravomoćna dozvola«, a na kraju rečenice dodaje se »na kojoj su izvedeni najmanje zemljani radovi«.

(6) U članku 25. točci b) alineji 3. iza riječi »označen je« dodaje se »načelno,«.

(7) U članku 25. točci c) alineji 3. iza riječi »nagib krova« dodaje se »17 - 23o a radi usklađenja«.

Članak 18.

(1) U članku 26. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti gradnje i rekonstrukcije poslovnih građevina u zonama poslovne namjene označenim s K12, K23, K31, KŠ i KT, K25, K41 i KD iskazani su u narednoj tablici:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

(2) U članku 26. stavku (2) na kraju točke (3) dodaje se »nadzemno«.

(3) U članku 26. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(4) U članku 26. stavku (2) u točci (5) iza »visina građevine« dodaje se »v« te iza »ukupna visina građevine« dodaje se »(V)«.

(5) U članku 26. stavak (4) mijenja se i glasi « Iznimno se u zoni poslovne namjene označene s K23 i K25 mogu smjestiti i uredski prostori i sl. (kancelarijski poslovni prostori, info-turistička agencija i dr.), a u zoni između Puta uz Dol i Katalinićeve ulice udaljenost građevine od Puta uz Dol je najmanje 3,0 m te je moguć smještaj autopraonice«.

(6) U članku 26. stavku (5) briše se »autobusni kolodvor«.

(7) U članku 26. stavku (8) briše se »Kp«, a iza »KV« dodaje se »i K24«.

(8) U članku 26. dodaje se novi stavak (10) koji glasi « U zoni KD visina nove gradnje ne smije prijeći visinsku kotu Ul. I. M. Ronjgova uz lokaciju«.

»Članak 19.

(1) U članku 27. stavku (1) u tablici 2. u stupcu 1. red prvi mijenja se i glasi »Max. v (V) (m) (5)«.

(2) U članku 27. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi « Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 27. stavku (2) u točci (5) iza »visina građevine« dodaje se »v« te iza »ukupna visina građevine« dodaje se »(V) -«.

 (4) U članku 27. briše se tekst stavka (7) i zamjenjuje novim koji glasi: »Etažiranje turističkih smještajnih kapaciteta nije dozvoljeno«.

Članak 20.

U članku 28. stavku (2) u alineji 1. »T11-22« mijenja se i glasi »T11-21«.

Članak 21.

(1) U članku 29. točci a) briše se alineja 5.

(2) U članku 29. točci a) dodaje se nova alineja 5. koja glasi »prilikom gradnje na novim građevnim česticama, a u skladu s utvrđenim uvjetima minimalne udaljenosti pojedine građevine od regulacijskog pravca, uz javne prometne površine se na građevnoj čestici uređuje zelenila između regulacijskog i građevnog pravca koje, osim zelenila, uključuje prilazne pješačke i kolne površine,«.

(3) U članku 29. točci a) dodaje se nova alineja 6. koja glasi »prilikom rekonstrukcije ili zamjenske gradnje na postojećoj građevnoj čestici uređenje zelenila između regulacijskog i građevnog pravca obvezno je samo kada je on i ranije postojao na toj građevnoj čestici, a izgrađene građevine unutar tog pojasa mogu se zadržati,«.

(4) U članku 29. točci a) alineje 6. do alineje 11. postaju alineja 7. do alineje 12.

(5) U članku 29. točci a) alineji 7. U oznaci »T15B« briše se indeks »B«.

(6) U članku 29. točci b) u alineji 3. iza »označen je,« dodaje se »načelno,«.

(7) U članku 29. točci c) u alineji 3. iza »nagib krova« dodaje se « 7 - 230 a radi usklađenja,«.

(8) U članku 29. točci d) alineji 2. »123.« zamjenuje se sa »125.«.

Članak 22.

(1) U članku 30. tablica 3. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

(2) U članku 30. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 30. stavku (2) u točci (5) tekst »Vrijednost izvan zagrade: visina građevine« mijenja se i glasi »Vrijednost izvan zagrade: v - visina građevine«, a tekst »Vrijednost u zagradi: ukupna visina građevine« se mijenja i glasi »Vrijednost u zagradi: V - ukupna visina građevine«.

(4) U članku 30. stavku (2) točka (5) mijenja se i glasi »dozvoljeni broj ležaja određen načelno i ovisi o kategoriji hotela.«

(5) U članku 30. stavku (4) alineja 1. mijenja se i glasi »najviša točka krova građevine (sljeme) ograničena je višom kotom ulice Črnikovica uz predmetnu zonu,« a u alineji 3. riječ »sjeverna« zamjenjuje se sa »sjeveroistočna«.

(6) U članku 30. stavak (5) mijenja se i glasi »U zoni označenoj s T17A. Dozvoljava se rekonstrukcija građevine odnosno zamjenska gradnja u povijesnim gabaritima (mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra od 5. listopada 2011. i konzervatorskih smjernica Konzervatorskog odjela u Rijeci od 18. studenoga 2011.) uz uvjete:

-kig 0,6,

-udaljenosti od međa postojeće,

- visine v/V = 19/22 m

-izgradnja tople veze prema zoni T17B

-veza s kupalištem mora biti izvedena ispod nivoa obalne šetnice,

-okoliš urediti sa što više visokog zelenila u karakteru povijesnih vrtova Opatije s početka XX. stoljeća.

Ovisno o imovinsko-pravnim odnosima omogućava se pristup u garažu iz garaže hotela »4 opatijska cvijeta«.

(7) U članku 30. brišu se stavci (9) i (10).

(8) U članku 30. u stavku (11) na kraju stavka dodaje se »Za građevinu u zoni T121, na g.č 456. i z.č 886. obveza je 1 etaže garaže, a ostale parkirališne potrebe rješavaju se izvan građevne čestice.«.

(9) U članku 30. stavak (13) mijenja se i glasi »U zonama označenim s T16A, T17B, T114, T115, i T119 gradnja i rekonstrukcija građevina provodi se u okvirima zatečenog gabarita, odnosno GBP-a osim:

- u zoni T115 »Hotel Istra« na k.č. 222, 232, 1015/4 i 1015/ 5 k.o. Veprinac (nova izmjera k.č. 1374) dozvoljava se nadogradnja središnjih, nižih građevina do maksimalno postojeće visine sjeverne građevine na čestici, uz odgovarajuće povećanje kis-a.

- u zoni T115 hotela »4 opatijska cvijeta« iznimno se na k.č. 85/2 i grč. 13 KO Opatija na terasi kongresnog centra dozvoljava natkrivanje postojeće krovne terase prema uvjetima nadležne službe zaštite kulturnog dobra.

- u zoni T119, na k.č. 207, 1028/4 k.o. Veprinac (nova izmjera k.č. 1375 i 1376) uvjeti rekonstrukcije ugostiteljsko-turističke građevine »Domino Opatija«uključuju promjenu zatečenog gabarita radi povrata u povijesnu tlocrtnu koncepciju povezivanjem današnje osnovne i pomoćne građevine u nekadašnje sjeverno krilo građevine. Dozvoljava se visina dograđenih i nadograđenih dijelova (sjeverno krilo) do današnje visine osnovne građevine, tj v/V max. 11/13 m, broj nadzemnih etaža En= 3, udaljenost nadogradnje od međe prema hotelu Istra jednaka povijesnoj udaljenosti (1,8-3,0 m). Zelenilo građevne čestice min 30%.

- u zoni T119, na k.č.1033/11 k.o. Veprinac, Vila sv. Juraj, omogućava se dogradnja uz sljedeće uvjete gradnje: nadzemna katnost osnovne građevine u postojećim tlocrtnim gabaritima P+2 s visinom/ukupnom visinom 10/12 m, izgradnja nove pomoćne građevine (bazen s pratećim sadržajima i dvorana) samo između ceste i osnovne građevine do maksimalne tlocrtne površine 200 m2, katnosti P+1 s ukupnom visinom koja ne smije prelaziti visinsku kotu ceste.

(10) U članku 30. dodaje se novi stavak (15) koji glasi »U zonu znake T11 na Kuku omogućuje se proširenje građevne čestice info punkta. Uvjeti za izgradnju info punkta određeni su u članku 71.«.

(11) U članku 30. dodaje se novi stavak (16) koji glasi »U zoni T17B, za villu Royal se omogućuje rekonstrukcija unutar postojećih gabarita i izvedba povijesnog kosog krovišta, uspostava tople veze s hotelom Camelia i veza s kupalištem koja se mora izvesti ispod nivoa obalne šetnice«.

Članak 23.

(1) U članku 31. stavku (1) u tablici 4. stupac 5. red 1. mijenja se i glasi »Max. v (V) (m) (5)« i u stupcu 7. redu 1. briše se »Max«.

(2) U članku 31. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V). Za hotel u zoni M21 na k.č.br. 1904/6 KO Vasanska dozvoljena je izgradnja pete etaža, zatvorenog gabarita do 20% osnovnog tlocrta i s otvorenom krovnom terasom na ostaloj površini.«.

(3) U članku 31. stavku (2) u točci (5) tekst »Vrijednost izvan zagrade: visina građevine« mijenja se i glasi »Vrijednost izvan zagrade: v - visina građevine«, a tekst »Vrijednost u zagradi: ukupna visina građevine« se mijenja i glasi »Vrijednost u zagradi: V - ukupna visina građevine«.

(4) U članku 31. stavku (2) točka (7) mijenja se i glasi »dozvoljeni broj ležaja određen načelno i ovisi o kategoriji hotela«.

Članak 24.

(1) U članku 32. stavku (1) u tablici 5. stupac 5. red 1. mijenja se i glasi »Max. v (V) (m) (5)« i u stupcu 7. redu 1. briše se »Max«.

(2) U članku 32. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 32. stavku (2) u točci (5) tekst »Vrijednost izvan zagrade: visina građevine« mijenja se i glasi »Vrijednost izvan zagrade: v - visina građevine «, a tekst »Vrijednost u zagradi: ukupna visina građevine« se mijenja i glasi »Vrijednost u zagradi: V - ukupna visina građevine«.

(4) U članku 31. stavku (2) točka (7) mijenja se i glasi »dozvoljeni broj ležaja određen načelno i ovisi o kategoriji hotela«.

Članak 25.

U članku 32. stavak (6) se briše.

Članak 26.

(1) U članku 33. stavku (1) u tablici 6. stupac 5. red 1. mijenja se i glasi »Max. v (V) (m) (5)« i u stupcu 7. redu 1. briše se »Max«, u stupcu 6. redu 2. »0,8« se zamjenjuje s »0,9« i u stupcu 6. redu 3. »0,8« se zamjenjuje s »0,9«.

(2) U članku 33. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 33. stavku (2) u točci (5) tekst »visina građevine - mjeri se« mijenja se i glasi »visina građevine v - mjeri se«, a tekst »ukupna visina građevine mjeri se« se mijenja i glasi »ukupna visina građevine (V) - mjeri se«.

(4) U članku 33. stavku (2) točka (7) mijenja se i glasi »dozvoljeni broj ležaja određen načelno i ovisi o kategoriji smještajnog objekta«.

Članak 27.

(1) U članku 34. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(2) U članku 34. stavku (2) u točci (5) tekst »visina građevine - mjeri se« mijenja se i glasi »visina građevine v - mjeri se«, a tekst »ukupna visina građevine mjeri se« se mijenja i glasi »ukupna visina građevine (V) - mjeri se«.

(3) U članku 34. stavak (5) mijenja se i glasi »Uvjeti gradnje i rekonstrukcije u zonama označenim s U1 i U2 utvrđuju se u postojećim gabaritima«.

(4) U članku 34. stavak (7) briše se.

Članak 28.

(1) U članku 35. stavak (2) mijenja se i glasi »Planom je utvrđena gradnja i rekonstrukcija građevina društvenih djelatnosti u zonama prikazanim na kartografskom prikazu br. 4A: Način i uvjeti gradnje - uvjeti gradnje i to:

-u zonama D11, D12 i D13 građevine uprave,

-u zonama D21, D22, D23 i D24 građevine socijalne skrbi,

-u zonama D31, D32, D33, D34, D35 i D36 građevine zdravstva,

-u zonama D41 i D42 građevine predškolskih ustanova,

-u zonama D51, D52, D54 građevine školskih ustanova,

-u zonama D71, D72, D73, D74 i D76 građevine kulture, u zoni D75 građevina kongresnog centra,

-u zonama D81, D82, D83, D84, D85 i D86 vjerske građevine,

-u zonama D91, D92 i D93 građevine udruga,

-u zoni D101 višenamjenska gradnja koja obuhvaća hitnu medicinsku pomoć, policiju i, vatrogasce sa službenim smještajem te djelatnosti komunalnih službi, autobusni kolodvor i helidrom,

-u zonama R11 i R12 građevine za sport,

-u zoni R21 površine za rekreaciju,

-u zonama S1, S2, S3, S4, M11, M12 i M13 sve građevine društvenih djelatnosti,

-u svim zonama ovog Plana spomenici, spomen obilježja i manje vjerske građevine«.

Članak 29.

(1) U članku 36. u točci a) briše se alineja 5.

(2) U članku 36. u točci a) dodaje se nova alineja 5. koja glasi »prilikom gradnje na novim građevnim česticama, a u skladu s utvrđenim uvjetima minimalne udaljenosti pojedine građevine od regulacijskog pravca, uz javne prometne površine se na građevnoj čestici uređuje zelenilo između regulacijskog i građevnog pravca koje, osim zelenila, uključuje prilazne pješačke i kolne površine«.

(3) U članku 36. u točci a) dodaje se nova alineja 6. koja glasi »prilikom rekonstrukcije ili zamjenske gradnje na postojećoj građevnoj čestici uređenje zelenila između regulacijskog i građevnog pravca obvezno je samo kada je on i ranije postojao na toj građevnoj čestici, a izgrađene građevine unutar tog pojasa mogu se zadržati«.

(4) U članku 36. točci b) alineji 3. iza riječi »označen je« dodaje se »načelno«.

(5) U članku 36. točci c) u alineji 3. iza »nagib krova« dodaje se »7 - 230 a radi usklađenja«.

(6) U članku 36. točci d) alineji 2. »123.« zamjenuje se sa »125.«.

Članak 30.

(1) U članku 37. stavku (1) tablica 8. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 (2) U članku 37. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 37. stavku (2) u točci (5) tekst »visina građevine - mjeri se« mijenja se i glasi »visina građevine v - mjeri se«, a tekst »ukupna visina građevine mjeri se« se mijenja i glasi ukupna visina građevine (V) - mjeri se».

(4) U članku 37. stavku (4) mijenja se »D43« u « D42« i briše se »D53«.

(5) U članku 37. stavak (7) mijenja se i glasi »U zoni označenoj s D101 Planom je predviđena zajednička lokacija s jednom ili više građevina za hitnu medicinsku pomoć, policiju i vatrogasce sa službenim smještajem te komunalne službe, autobusni kolodvor (alternativna lokacija) i helidrom te druge javne sadržaje od interesa za Grad Opatiju«.

(6) U članku 37. stavak (9) mijenja se i glasi »U zonama označenim s D12, D13 (građevine uprave), D24 (građevine socijalne skrbi), D31, D32, D34 - hitna medicinska službau vrtu vile Kesselstatt (građevine zdravstva), D51, D54, D55, D56 (školske građevine), D71, D72, D74 (građevine kulture), D81, D82, D83, D84, D85 (vjerske građevine), D91, D92 i D93 (građevine udruga) moguća je samo rekonstrukcija građevina u okvirima zatečenog gabarita, odnosno GBP-a.«.

(7) U članku 37. stavku (10) iza teksta »iz stavka (9) ovog članka« dodaje se: »osim vjerskih građevina«.

(8) U članku 37. dodaje se novi stavak (12) koji glasi »U zoni D75 (kongresni centar) dozvoljena je izgradnja ugostiteljskih smještajnih kapaciteta.«

(9) U članku 37. dodaje se novi stavak (13) koji glasi »U zoni D76 predviđena je gradnja Doma umjetnosti. Prostorni pokazatelji su:

- građevna čestica najmanje jednaka označenoj zoni

- kig do 1,0

- etažnost nadzemno do E = 6

- v (V) do 22 (25) m«.

(10) U članku 37. dodaju se novi stavci (14) i (15) koji glase:

»(14) U zoni D36 građevinu znanstvenog centra Thalassotherapiae locirati na dijelu postojećeg parkirališta, pored zgrade fizijatrije i trafostanice.

(15) U zoni D11 nova je gradnja moguća samo iza zgrade suda, uz potpuno očuvanje parka oko zgrade porezne uprave.«

Članak 31.

(1) U članku 38. stavku (1) u tablici 9. stupac 5. red 1. mijenja se i glasi »Max. v (V) (m) (5)«.

(2) U članku 38. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 38. stavku (2) u točci (5) tekst »visina građevine - mjeri se« mijenja se i glasi »visina građevine v - mjeri se«, a tekst »ukupna visina građevine mjeri se« se mijenja i glasi ukupna visina građevine (V) - mjeri se«.

(4) U članku 38. stavak (6) briše se.

Članak 32.

(1) U članku 40. točci b) alineji 3. iza riječi »označen je,« dodaje se »načelno«.

(2) U članku 40. točci c) alineji 3. iza riječi »nagib krova« dodaje se »17 - 230 a radi usklađenja«.

(3) U članku 40. točci d) alineji 2. »123.« zamjenuje se sa »125.«.

Članak 33.

U članku 42. stavak (4) mijenja se i glasi « Planom je dozvoljena samo rekonstrukcija i održavanje skupnih građevina te rekonstrukcija, održavanje i zamjenska gradnja dvojnih građevina, stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih. Nova gradnja istih nije dozvoljena, osim navedene zamjenske gradnje«.

Članak 34.

(1) U članku 43. točci a) alineji 3. na kraju alineje dodaje se »koji se ne mogu etažirati«.

(2) U članku 43. točci a) alineji 6. na kraju alineje dodaje se »od 60 m2 neto stambene površine«.

(3) U članku 43. točci a) alineji 10. briše se.

(4) U članku 43. točci a) dodaje se nova alineja 10. koja glasi »prilikom gradnje na novim građevnim česticama, a u skladu s utvrđenim uvjetima minimalne udaljenosti pojedine građevine od regulacijskog pravca, uz javne prometne površine se na građevnoj čestici uređuje zelenilo između regulacijskog i građevnog pravca koje, osim zelenila, uključuje prilazne pješačke i kolne površine,«.

(5) U članku 43. točci a) dodaje se nova alineja 11. koja glasi »prilikom rekonstrukcije ili zamjenske gradnje na postojećoj građevnoj čestici uređenje zelenila između regulacijskog i građevnog pravca obvezno je samo kada je on i ranije postojao na toj građevnoj čestici, a izgrađene građevine unutar tog pojasa mogu se zadržati,«.

(6) U članku 43. točci a) alineje 11. do 17. postaju alineje 12. do 18.

(7) U članku 43. točci b) alineji 3. iza riječi »označen je,« dodaje se »načelno,«.

(8) U članku 43. točci c) alineja 3. mijenja se i glasi »krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa, ili ravna, nagib krova 17 - 230 a radi usklađenja ograničen je s najviše 30Ê, a na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole za prirodno osvjetljenje te postaviti kolektori sunčeve energije.«.

(7) U članku 43. točci d) alineji 2. »123.« zamjenuje se sa »125.«.

Članak 35.

(1) U članku 45. stavku (1) tablica 10. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

(2) U članku 45. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 45. stavku (2) točci (5) »visina građevine - mjeri se od« se mijenja u »visina građevine v - mjeri se od« i »visina građevine mjeri se od« se mijenja u »visina građevine (V) - mjeri se od«.

(4) U članku 45. stavak (3) mijenja se i glasi « U građevinama iz stavka (1) ovog članka dopuštena je izgradnja suterenske i više podrumskih etaža a građevne čestice u slučaju izvedbe podzemne garaže, koja smije obuhvaćati i etažu suterena, moraju imati neposredan pristup definiran u članku 55. stavak (2) odvih Odredbi te podzemna garaža može zauzeti do 50% površine čestice (na udaljenosti najmanje 4,0 m od rubova čestice), a Kis se može povećati za 0,5 s time da se navedeno povećanje može primijeniti samo na podzemne garažne prostore te se time ne može povećati prethodno definirani Kis za preostale dijelove građevine.«.

(5) U članku 45. stavku (5) tekst se zamjenjuje novim koji glasi: »Građevine u zoni M15 ne smiju prijeći visinu od 65 m.n.m.«

Članak 36.

(1) U članku 46. stavku (1) tablici 11. stupcu 5. redu 1. tekst »Max. V (m) (5)« mijenja se i glasi »Max. v (V) (m) (5)«.

(2) U članku 46. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 46. stavku (2) točci (5) »visina građevine - mjeri se od« se mijenja u »visina građevine v - mjeri se od« i »visina građevine mjeri se od« se mijenja u »visina građevine (V) - mjeri se od«.

(4) U članku 46. stavak (3) mijenja se i glasi »U građevinama iz stavka (1) ovog članka dopuštena je izgradnja suterenske i više podrumskih etaža a građevne čestice u slučaju izvedbe podzemne garaže koja smije obuhvaćati i etažu suterena, moraju imati neposredan pristup definiran u članku 55. stavak (2) odvih Odredbi te podzemna garaža može zauzeti do 50% površine čestice (na udaljenosti najmanje 1,0 m od rubova čestice), a Kis se može povećati za 0,5 s time da se navedeno povećanje može primijeniti samo na podzemne garažne prostore te se time ne može povećati prethodno definirani Kis za preostale dijelove građevine.«.

(5) U članku 46. stavak (5) briše se.

Članak 37.

(1) U članku 47. stavku (1) tablici 11. stupcu 5. redu 1. tekst »Max. V (m) (5)« mijenja se i glasi »Max. v (V) (m) (5)«.

(2) U članku 47. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V).«.

(3) U članku 47. stavku (2) točci (5) »visina građevine - mjeri se od« se mijenja u »visina građevine v - mjeri se od« i »visina građevine mjeri se od« se mijenja u »visina građevine (V) - mjeri se od«.

(4) U članku 47. u stavku (3) iza teksta »podzemna garaža« dodaje se »koja smije obuhvaćati i etažu suterena,«.

(5) U članku 47. stavak (5) briše se.

Članak 38.

(1) U članku 48. stavku (4) na kraju stavka dodaje se »osim za građevine u zonama označenim na kartografskom prikazu 2A: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna mreža«.

(2) U članku 48. stavak (5) mijenja se i glasi »Planom je dozvoljena samo rekonstrukcija i održavanje skupnih građevina. te rekonstrukcija, održavanje i zamjenska gradnja dvojnih građevina, stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih. Nova gradnja istih nije dozvoljena osim navedene zamjenske gradnje«.

(2) U članku 48. dodaje se novi stavak (6) koji glasi »Rekonstrukcija dogradnjom i nadogradnjom moguća je pod uvjetima:

-udaljenosti od regulacijskog pravca određuje se usklađenjem s građevinskim pravcima susjednih građevina i kada je manja od propisane za novu gradnju ili zadržavanjem postojeće,

-udaljenost od ostalih međa na koju građevina nije prislonjena najmanje 4,0 m,

-najveća nadzemna etažnost za nadogradnju je E=3 osim u zoni S1 E=2,

-minimalno zelenilo građevne čestice jednako propisanom za novu gradnju odgovarajuće zone,

a ako je u postojećem stanju manje može se zadržati, ali se ne smije smanjivati,

-promet u mirovanju mora se zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici,

-ostali uvjeti gradnje kao za samostojeće građevine navedeno u čl. 43. do čl. 48.«.

Članak 39.

(1) U članku 49. stavku (1) tablica 13. mijenja se i glasi:

Tablica 13.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

(2) U članku 49. stavku (2) točka (4) mijenja se i glasi »Maksimalno dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine bez potkrovlja. Moguće je povećati etažnost za etažu potkrovlja uz uvjet zadržavanja dozvoljene visine v i ukupne visine (V)«.

(3) U članku 49. stavku (2) točci (5) »visina građevine - mjeri se od« se mijenja u »visina građevine v - mjeri se od« i »visina građevine mjeri se od« se mijenja u »visina građevine (V) - mjeri se od«.

(4) U članku 49. stavak (4) mijenja se i glasi « U zoni označenoj sa S9 treba zadovoljiti i sljedeće uvjete:

-u predmetnoj zoni izgradnja složene građevine izvodi se kaskadno,

-na 25% tlocrtne površine građevina može se mjestimice izvesti 3 nadzemne etaže, pri čemu se potez građevina-kaskade na najvišoj koti može u cijelosti izvesti s visinom od 3 nadzemne etaže,

-kod 3 nadzemne etaže visina građevine iznosi najviše 10,0 m, a ukupna visina građevine (do sljemena) iznosi najviše 12,0 m,

-ukoliko se građevine oblikuju ravnim krovom, on mora biti ozelenjen,

-slojnicama paralelan međuprostor između pojedinih dijelova građevine - kaskada mora se ozeleniti mješovitom - vazdazelenom i listopadnom visokom vegetacijom,

-pješačke komunikacije (okomito na pružanje terena) treba izvesti na udaljenosti najmanje 30,0 m, ukupne širine najmanje 7,5 m u koju ulaze staza/stube širine najmanje 1,5 m i obostrani pojasi visoke vegetacije širine najmanje po 2,5 m.«

 (5) U članku 49. stavku (5) briše se tekst:« M14, M15 i«, a stavak (6) se briše.

(5) U članku 49. dodaje se novi stavak (8a) koji glasi »Iznimno se u zoni M14 na području Kosova za postojeće višestambene građevine omogućava izgradnja parkirno- garažne građevine prema sljedećim uvjetima:

- izgradnja višeetažne otvorene park-garaže moguća je uz uvjet usklađenja ulaznih kota s kotama ulice. Ukupna visina do 6,0 m.

- najmanja udaljenost građevine do regulacijskog pravca i ostalih međa iznosi 0,0 m,«.

(6) U članku 49. dodaje se novi stavak (8b) koji glasi »U zoni M14 na području Kosova dozvoljava se rekonstrukcija (nadogradnja) potkrovlja ili mansardi na ravnim krovovima višestambenih zgrada, s visinom nadozida do 1,80 m za mansarde odnosno do 1,20 m za potkrovlje i maksimalnim nagibom krova 220. Nad 2/5 tlocrta ravnih krovova prislonjenih garaža ovih višestambenih zgrada moguća je nadogradnja stambenog dijela bez povećanja broja stambenih jedinica i bez ograničenja dozvoljenog kis-a. Ove nadogradnje ne smiju onemogućiti djelovanje vatrogasne tehnike u slučaju požara.«

(7) U članku 49. u stavku (9) iza teksta « stavak (2) ovih Odredbi te podzemna garaža« dodaje se »koja smije obuhvaćati i etažu suterena,«.

Članak 40.

U članku 50. stavku (1) alineji 1. podalineji 1. briše se «, stanica i koridor žičare«, a podalineji 2. briše se »sidrište«.

Članak 41.

U članku 51. stavak (3) mijenja se i glasi »Javne prometne površine mogu se smjestiti i u zonama druge namjene unutar obuhvata Plana. Plan omogućava proširenje kartografski označene prometne površine izvan ucrtanog koridora, na kontaktne namjene, a što će se utvrditi projektnom dokumentacijom za lokacijsku dozvolu«.

Članak 42.

U članku 53 stavak (1) mijenja se i glasi »Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih ulica potrebno je očuvati krajobrazne vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena. U grafički označenom koridoru, u prometno logičnom slijedu dionica, mogući su različiti načini korištenja prometne površine ( ulica, kolnopješačka površina, stube i sl.)«.

Članak 43.

(1) U članku 54. stavku (1) točci a) alineja 1. mijenja se i glasi »računska brzina 50 km/h (40 km/h),«.

(2) U članku 54. stavku (1) točci a) alineji 2. »7%(10%)« mijenja se u »8% (12%)«.

(3) U članku 54. stavku (1) točci a) alineja 3. mijenja se i glasi »broj prometnih traka i širina kolnika 2*3,00 m (2x2,75 m), a ako je na prometnici organiziran javni prijevoz 2x3,25 m«.

(4) U članku 54. dodaje se novi stavak (3) koji glasi »Kolno-pješačke površine čini posebna kategorija »ostalih ulica« tj. one postojeće prometne površine koje se Planom zadržavaju, kojima se pristupa građevnoj čestici, a čiji je maksimalni nagib nivelete ukupno ili mjestimično veći od 17%. Planom je omogućeno njihovo produženje samo kada je ucrtano u kartografskim prikazima. Ostali elementi su:

-širina poprečnog profila ne manja od 3,0 m

-s prometne površine postoje prilazi zgradama

-prometna površina smije biti uređena kao jedinstvena za pješake i vozila

-dozvoljeno je produženje trase za najviše 100 m«.

Članak 44.

Naslov poglavlja »5.1.1.2. Pristupni putovi« mijenja se u »5.1.1.2.a Pristupni putovi«.

Članak 45.

(1) Članak 56. mijenja se u članak 56.a.

(2) Članak 56.a mijenja se i glasi

»(1) Neposrednim pristupom smatra se i kolni / kolnopješački pristup dužine do 100 m, uzdužnog nagiba do 17% i s okretištem za komunalna i interventna vozila, minimalne širine 4,5 m za individualne građevine, stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene, i 5,5 m za ostale građevine (višestambene, javno-društvene, poslovne, ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske građevine i javne garaže), a samo iznimno prilikom rekonstrukcije postojeće individualne stambene građevine 3,0 m te za ostale građevine 5,0 m s dužinom do 50,0 m«.

(2) Iznimno se prilikom rekonstrukcije građevina koje nemaju ili ne mogu imati kolni pristupni put neposrednim pristupom smatra i pješački put ili pješačke stube širine najmanje 1,50 m.«

Članak 46.

(1) Naziv poglavlja 5.1.1.2. mijenja se i glasi »5.1.1.2b. Ostali elementi prometnih površina«.

(2) Iza poglavlja 5.1.1.2. dodaje se novi članak koji glasi:

»Članak 56.b«.

(1) Za ostale ulice unutar izgrađenih dijelova naselja iznimno se dozvoljava širina od 3,5 m uz osiguranje ugibališta za mimoilaženje vozila na svakih 100 m.

(2) Najveća dozvoljena dužina slijepe ulice iznosi 200 m. Na završetku ulice potrebno je izgraditi okretište.

(3) Ulice koje nemaju zadovoljavajući profil s odvojenim kolnikom i pješačkim hodnikom tretiraju se kao ostale ulice s posebnim režimom odvijanja prometa.

(4) Postojeće ulice treba proširiti do širine planiranog poprečnog profila prometnice na svim dijelovima gdje za to postoje prostorni uvjeti.

(5) Na prometnim površinama dozvoljava se uređenje postojećih i izgradnja novih gradskih ulica s kolnim i pješačkim površinama.

(6) Neposrednim pristupom za individualne stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine smatra se i pristupni put minimalne širine 3,5 m i dužine do 50 m na kojem je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.«

Članak 47.

(1) U članku 57. stavku (2) na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi »Stajalište s mogućim zaustavljanjem do 15' vozila javnog i turističkog autobusnog prijevoza planirano je sa zapadne strane Ul. Velog Jože, u zoni K1.«.

(2) U članku 57. stavak (3) mijenja se i glasi »Planom se predviđaju moguće lokacije izgradnje autobusnog kolodvora odnosno terminala:

- u zonama K4 i G1 na Kuku

- unutar zone D10«.

(3) U članku 57. stavak (4) mijenja se i glasi »Prilikom utvrđivanja veličine autobusnog kolodvora potrebno je, temeljem projektnog zadatka osigurati smještaj za:

-perone/autobusna stajališta

-parkirališna mjesta za autobuse

-parkirališna mjesta za osobne automobile (povremeno zaustavljanje, taxi stajališta i mjesta za zaposlenike)

-prateće pješačke površine i kolne površine.«.

(4) U članku 57. stavak (6) mijenja se i glasi »Planom se utvrđuje mogući smještaj autobusnog terminala za turističke autobuse u zoni označenoj s K4 i G1. U okviru autobusnog terminala treba osigurati najmanje 25 parkirnih mjesta za autobuse«.

Članak 48.

(1) U članku 60. stavku (1) alineja (6) se mijenja i glasi: »G6 (lokacija »Gorovo«), s društvenim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. te sportsko-rekreacijskim i rekreacijskim sadržajima i sl.,

(2) U članku 60. stavku (1) alineja 8. briše se.

(3) U članku 60. stavku (1) alineje 9. i 10. postaju alineje 8. i 9.

(3) U članku 60. stavku (1) dodaje se nova alineja 10. koja glasi »G11 (lokacija »Imperijal«) garaža i/ili parkiralište. Visina do kote Ul. palih hrvatskih branitelja«.

(4) U članku 60. stavku (1) dodaje se nova alineja 11. koja glasi »G12 (lokacija »Dom umjetnosti«) garaža u nadzemnom dijelu smije imati samo 1 etažu«.

Članak 49.

(1) U članku 61. stavku (1) točci d) alineja se mijenja i glasi »- zaštita građevina i prostora kulturnih dobara ili prirodnih vrijednosti osigurava se prema članku 23. ovih Odredbi,

- mjere zaštite okoliša utvrđeni su u članku 125.«

(2) U članku 61. stavku (2) briše se »G8«, a dodaje se« G 11 i G 12«. Točka b) mijenja se i glasi

»b) Veličina i površina građevine

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 1,00,

-najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 8,0,

-najveća dozvoljena visina nadzemnog dijela javne garaže iznosi 6 etaža ili 22,0 m o od najniže kote zaravnatog terena uz građevinu do krovnog vijenca odnosno 25,0 m do sljemena građevine. Iznimno se za garažu G4 (»Ambasador«) ukupna visina određuje maksimalno do kote Ulice Feliksa Perišića.

-u slučaju izvedbe ravnog krova najveća dopuštena visina građevine iznosi 25,0 m,

-javna garaža može sadržavati suterensku i više podzemnih etaža,

-javna garaža G3 (Volosko) ne smije biti viša od kote Ulice Črnikovica,

-javna garaža G11 (lokacija »Imperijal«) garaža i/ili parkiralište s visinom do kote Ul. palih hrvatskih branitelja.

-G12 (lokacija »Dom umjetnosti«) garaža u nadzemnom dijelu smije imati samo 1 etažu, kign i kisn - 0,5. Podzemni kig do 0,8 a podzemni kis se ne određuje.«

(2) U članku 61. stavku (2) točci d) alineji 1. tekst »stavku (2)« briše se.

(3) U članku 61. stavku (2) točci d) alineji 2. tekst »123.« se zamjenjuje tekstom »125.«.

Članak 50.

U članku 62. stavak (2) mijenja se i glasi »Minimalni broj parkirališnih/garažnih mjesta dimenzije 2,5x5,0 m koji se utvrđuje prema veličini neto površine stana ili za ostale namjene GBP-a ili broju korisnika (mjesta)/zaposlenika prikazan je u narednoj tablici:

Tablica 14.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 51.

(1) U članku 63. stavak (3) mijenja se i glasi »Iznimno se kod rekonstrukcije građevine u zonama stambeno- poslovne (M1) i poslovno-stambene (M2) namjene utvrđenim na kartografskom prikazu br. 2A: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna mreža i za građevine ugostiteljsko-turističke namjene tipa hotel u zonama označenim s T18, T110-11, T116, T117 mogu ukupno potrebna, a u zoni i T121 dio potrebnih parkirališna mjesta osigurati izvan površine čestice na udaljenosti do 500 m uz uvjet da se izgrade do završetka građevine kojoj se namjenjuju«.

(2) U članku 63. stavku (4) iza teksta »javne i društvene namjene« dodaje tekst »i izgradnje u zoni D76«.

(3) U članku 63. stavku (5) iza teksta »ili iznimno« dodaje tekst«, unutar zona zaštite povijesne cjeline ili pojedinačne građevine s okućnicom,«.

Članak 52.

(1) U članku 64. stavak (2) briše se.

(2) U članku 64. stavak (3) mijenja se i glasi »Granične vrijednosti za izgradnju garaža u okviru građevina osnovne namjene definirani su dozvoljenim povećanjem kig-a i kis-a u uvjetima utvrđenim za odgovarajuću namjenu«.

Članak 53.

(1) U članku 65. dodaje se stavak (5) koji glasi:« Planom se dozvoljava prijelaz kolne površine preko pješačke komunikacije u dužini do 10 m.«

Članak 54.

U članku 66. stavku (7) tekst »te povezivanjem hotela Belveder u zoni označenoj s T15A toplom vezom« s depadansom u zoni označenoj s T15B« briše se.

Članak 55.

U članku 67. tekst »i autobusnog kolodvora« briše se.

Članak 56.

(1) u članku 70. stavak (2) mijenja se i glasi »Uvjeti gradnje i rekonstrukcije za građevinu benzinske postaje označene s BP4 utvrđuju se u okvirima postojećeg gabarita. Prilikom proširenja kopnenog dijela luke izgradnjom novih gatova moguće je planirati izgradnju nove benzinske postaje, kao prizemne građevine ukupne visine do 5,0 m, s brojem agregata koji će odgovarati potrebama prihvatnog kapaciteta luke«.

(2) U članku 70. stavku (3) točci b) alineja 3. mijenja se i glasi »najveća dopuštena etažnost nadzemnog dijela građevine iznosi 2 etaže ili visina v=8,0 m odnosno ukupna visina V=10,0 m«.

Članak 57.

(1) Naslov poglavlja ispred članka 71. mijenja se i glasi »5.1.1.9. Info punkt«.

(2) Članak 71. mijenja se i glasi

»(1) Radi pružanja turističkih, prometnih i drugih informacija sudionicima u cestovnom prometu predviđena je izgradnja info punkta (IP) na ulazu u grad s istočne strane. Lokacija je predviđena uz zonu ugostiteljsko-turističke namjene T11 na Kuku sa sadržajima turističkih informacija, ugostiteljstva, manje trgovine i sl.

(2) Uvjeti gradnje info punkta:

- građevina može biti smještena na zasebnoj građevnoj čestici površine minimalno 400 m2 s mogućim proširenjem na zonu turističkih sadržaja,

* građevina može biti smještena na građevnoj čestici turističkih sadržaja ili na zasebnoj građevnoj čestici površine minimalno 400 m2

- maksimalni kig = 0,3,

- maksimalni kis = 0,6,

- maksimalna etažnost 2,

- maksimalna ukupna visina V = 7 m,

- minimalno zelenilo 10 %,

- minimalni dm = 1,0 m,

- minimalni dr = 6,0 m,

- osigurati minimalno 3 PM za osobna vozila«.

Članak 58.

(1) U članku 72. stavak (8) postaje stavak (5), mijenja se i glasi »Planom su određene lokacije za privez i odvez taxi brodica, a po potrebi i druge, unutar lučkih područja, što se utvrđuje posebnom odlukom Grada Opatije i uz suglasnost lučke uprave«.

(2) U članku 72. stavak (7) postaje stavak (6).

(3) U članku 72. stavak (5) postaje stavak (7), mijenja se i glasi »U području luke dozvoljava se, uz prostore za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti (privez i odvez brodova, jahti - nautičkih plovila, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata - hidroaviona i dr., ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i prijenos roba, ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila, izgradnja i uređenje prostora za opskrbu brodova) i lociranje pratećih građevina ugostiteljske, servisne, informativno-turističke i drugih namjena, kao i sportsko-rekreacijskih sadržaja i prostorija sportskih društava čije su brodice smještene u dijelu akvatorija luke«.

(4) U članku 72. stavak (4) mijenja se i glasi: »Planom se ne osigurava prostor za potrebu sidrišta.«

(5) U članku 72. stavak (6) briše se.

(6) U članku 72. dodaje se novi stavak (8) koji glasi »U akvatoriju luke Opatija Planom se dozvoljava izgradnja novih gatova i neophodni zahvati na postojećem kopnenom dijelu. Točni prostorni elementi i način gradnje odredit će se idejnim rješenjem i studijom utjecaja na okoliš prije izdavanja lokacijske dozvole«.

(7) U članku 72. dodaje se novi stavak (9) koji glasi »Na kopnenom dijelu luke Opatija dozvoljava se izgradnja pratećih i pomoćnih građevina neophodnih za funkcije luke navedene u stavku (7) ovoga članka. Za izgradnju se određuju sljedeći prostorni pokazatelji:

- kig = 0,15 kopnenog dijela luke;

- kis = 0,3 kopnenog dijela luke;

- Emax= 2 nadzemne etaže. Moguća je izgradnja podzemne etaže za potrebe garaže i tehničkih sadržaja, na površini do 80% kopnenog dijela luke, i u gatovima

- Vmax= najviše jednaka visini postojeće građevine Lučke uprave.

- Osim postojećeg parkirališta moguće je predvidjeti nova na novim gatovima.

- Na novim je gatovima moguća izgradnja prizemnih građevina ravnog krova, maksimalno zastakljenih, za ugostiteljske sadržaje i prihvat putnika i nautičara, na najviše 5% površine gatova«.

 (8) U članku 72. dodaje se novi stavak (10) koji glasi »Na rubnom južnom dijelu površine luke otvorene za javni promet - luka Opatija, Planom se omogućava postavljanje samostalnih infrastrukturnih objekata za nautički dio luke ili izgradnja obale za privez nautičkih plovila u tom dijelu akvatorija luke Opatija te pješačke šetnice na potezu ispred zone označene s T116 (grč 415 k.o. Opatija)«.

Članak 59.

(1) U članku 73. stavak (1) mijenja se i glasi »Planom je određen smještaj javnog uzletišta za helikoptere (helidrom) na području Kuka i na području Kosova (uz trasu spojne prometnice Varljenska cesta - čvor Benčinići) što je prikazano na kartografskim prikazima br. 2A: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna mreža i br. 4A: Uvjeti i način gradnje - uvjeti gradnje. Izvan granice obuhvata ovog Plana, ali s mogućim utjecajem na sadržaj luke Opatija, i smještaj prihvatnog prostora - letjelište za obavljanje zračnog prometa hidroavionima ispred akvatorija luke Opatija),«.

(2) U članku 73. stavak (6) mijenja se i glasi »Planom je predviđen prostor za obavljanje zračnog prometa putem hidroaviona na lokaciji luke Opatija. a konačna trasa koridora u zraku i prilaza do kopnenog dijela luke utvrdit će se kroz izradu idejnog rješenja lučkog područja i studijom utjecaja na okoliš prije izdavanja lokacijske dozvole«.

Članak 60.

U članku 77. dodaje se novi stavak (3) koji glasi »U obuhvatu Plana omogućeno je korištenje obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe pojedine građevine korištenjem energije sunca instalacijama izvan uređenih zelenih površina. Moguće je i korištenje energije mora. U zonama kulturno-povijesnih cjelina i građevina mogućnost postavljanja instalacija za korištenja obnovljivih izvora energije utvrđuje se i prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela«.

Članak 61.

Članak 78. mijenja se i glasi

»(1) U svrhu kvalitetnog rješavanja elektroopskrbe unutar obuhvata Plana predviđa se gradnja novih 20 kV transformatorskih stanica na lokacijama označenim u kartografskom prikazu br. 2C: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav.

(2) Transformatorske stanice se planiraju kao tipske građevine (samostojeće) ili ugrađene u sklopu građevine nestambene namjene, a sukladno posebnim uvjetima dozvoljena su i drugačija oblikovna rješenja, a naročito u centralnom dijelu naselja, odnosno u zonama zaštite kulturnih dobara prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(3) Nove transformatorske stanice 20/0,4 kV mogu se graditi kao samostojeće građevine ili kao ugrađene u sklopu većih građevina nestambene namjene. Samostojeće transformatorske stanice smještavaju se na zasebnim građevnim česticama smještenim uz gradske ulice i iznimno, u većim zonama oznake T, D K i sl., uz pristup na kojem je osnovana služnost, radi pristupa i servisiranja. Udaljenost TS od susjednih građevnih čestica iznosi najmanje 1m. Od regulacijskog pravca udaljenost 2,0 m, a pri interpolacijama iznimno i manje, prema lokalnim uvjetima. Ako se trafostanica gradi kao ukopana potrebno je osigurati, kao minimum, građevnu česticu u veličini sama trafostanice.

(4) Lokacije novih Planom predloženih trafostanica 20/ 0,4 kV i trase priključnih 20 kV vodova koji se u pravilu polažu podzemno mogu se izmijeniti, a bit će točno utvrđene lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na temelju stvarnih potreba konzuma i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

(5) Trase priključnih dalekovoda 20 kV određuju se projektnom dokumentacijom nakon određivanja mikrolokacije trafostanice, a gdje postoje prostorne mogućnosti infrastrukturnog koridora priključni dalekovodi 20 kV vode se ispod javnih površina.

(6) Podzemnu elektroenergetsku mrežu treba graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne širine 1,5 m.

(8) Za slučaj da se na pojedinim lokacijama pojavi potrošač čije vršno opterećenje nije moguće osigurati iz Planom definiranih lokacija za trafostanice, lokaciju za trafostanicu je potrebno osigurati u njegovoj građevini ili na njegovoj građevnoj čestici ili od dijela njegovog zemljišta formirati građevnu česticu trafostanice.

(9) Postojeće trafostanice 20/0,4 kV mogu se rekonstruirati ili zamijeniti (na istoj lokaciji ili što bliže postojeće) novom trafostanicom 20/0,4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta.

Članak 62.

U članku 79. stavku (1) riječ »nadzemne« briše se.

Članak 63.

U članku 82. stavak (2) mijenja se i glasi »Za potrebe opskrbe vodom područja unutar obuhvata Plana izgrađene su vodospreme: Opatija I (VS1), Opatija II (VS2), Opatija III (VS3 - izvan obuhvata Plana) i Tošina«.

Članak 64.

(1) U članku 83. stavak (1) mijenja se i glasi »Opskrbu novih zona pitkom vodom potrebno je osigurati iz dva smjera prstenastim sustavom radi sigurnosti vodoopskrbe, prvenstveno u zonama većih gustoća izgradnje«.

(2) U članku 83. stavak (2) mijenja se i glasi »Na najnižim i najvišim točkama na cjevovodu izvesti okno s muljnim ispustom i okno sa zračnim ventilom ukoliko za tim postoji potreba«.

Članak 65.

U članku 88. stavku (2) tekst u zagradi na kraju rečenice mijenja se i glasi »NN 153/09 i 130/11«.

Članak 66.

(1) Članak (95) mijenja se u članak 94.

(2) Članak (96) mijenja se u članak 95.

(3) Članak (97) mijenja se u članak 96.

(4) Članak (98) mijenja se u članak 97.

Članak 67.

Članak 98. mijenja se i glasi:

»(1) Planom je utvrđeno uređenje i održavanje zelenih i kupališnih površina u zonama prikazanim na kartografskom prikazu br. 4A: Način i uvjeti gradnje - uvjeti gradnje i to:

-u zonama R6u uređene plaže
R6
U1 kupalište »Črnikovica«
R6
U2 kupalište uz luku Volosko
R6
U3 kupališta od luke Volosko do luke Opatija
R6
U4 kupalište kod hotela »Royal«
R6
U5 kupalište kod parka Angiolina
R6
U6 kupalište »Slatina« (sa šetnicom)
R6
U7 kupalište južno od LNT-a
R6
U8 kupalište »Mali Raj«

-u zonama R6s kupališta na stjenovitoj obali
R6
S3 kupališta od luke Volosko do hotela »Ambasador«
R6
S8 kupalište od R6U7 do Ičića

Članak 68.

(1) Naslov ispred članka 99. koji glasi »6.2.1. Rekreacija u zelenilu« briše se.

(2) Članak 99. briše se.

Članak 69.

(1) Članak 100. mijenja se i glasi

»(1) Planom su razgraničene uređene plaže i kupališta na stjenovitim obalama ovisno o razini uređenja na priobalnom području na zone označene s R6u i R6s.

(2) Na površinama uređenih plaža R6u dozvoljeno je uređenje kupališnih površina i sunčališta, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, pješačkih površina i odmorišta i sl. i izgradnja pratećih sadržaja: rekreacija, ugostiteljstvo, trgovina, zabava, sanitarni uređaji, tuševi, kabine i sl., zatim otvorenih igrališta za rekreacijske sadržaje kupališta (boćalište, odbojka na pijesku, aquagan, skakaonica, bazen i sl.) te građevina infrastrukture, uz primjenu nastavno navedenih posebnih uvjeta za pojedine lokacije. U akvatoriju plaža moguće je postavljanje igrališta za vaterpolo, pontona za sunčališta i sl..

(3) Unutar površine uređene plaže R6u moguća je gradnja, rekonstrukcija i održavanje kao i uklanjanje postojećih sadržaja (građevina).

(4) Unutar površina uređenih plaža Planom se predviđa gradnja pratećih sadržaja (ugostiteljstvo, trgovina, zabava, sanitarni uređaji, tuševi, kabine i sl.) čiji GBP ne prelazi 10% površine pojedine uređene plaže, osim za plažu Slatina gdje predmetno ograničenje iznosi 20%. Građevine se izvode visine prizemlja, odnosno 4,0 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine s kosim ili ravnim krovom kao sunčalište ili terasa te svojom visinom ne smije prijeći kotu komunikacije uz plažu, a smještavaju se uz stražnju granicu plaže prema komunikacijskim površinama osim:

-na plaži Slatina paviljoni uz postojeću obalnu šetnicu gdje smiju imati 2 etaže, ravne ili kose krovove, visinu do 7 m, ukupnu visinu do 10 m. Paviljoni užom stranom trebaju gledati prema obalnom šetalištu kako bi što manje smetali pogledu prema moru, a u prizemlju/drugoj etaži koristiti prozirni materijal za obradu pročelja;

-u zoni Pančera paviljoni smiju imati 2 etaže, ravne ili kose krovove, visinu do 8 m, ukupnu visinu do 11 m.

(5) Izgradnja novih pratećih sadržaja u zonama označenim s R6u moguća je samo uz uvjet najmanje zadržavanja postojećeg kapaciteta plaže. Uređenjem plaže ne smiju se narušiti ambijentalne vrijednosti priobalnog i okolnog prostora, a prilikom uređenja treba koristiti prirodne materijale karakteristične za podneblje te očuvati postojeću i planirati sadnju nove visoke vegetacije.

(6) Unutar površine uređene plaže mogu se obnoviti ranija povijesna kupališta (Lido, i Slatina i druga) u povijesnom oblikovanju (drvena) i gabaritu.

(7) Na dijelu uređene plaže označene s R6u 1 (Črnikovica) predviđaju se sljedeći zahvati:

-izvedba platoa - sunčališta kao drvenih platformi i sl. u moru, povezanih s kopnom, postavljenim u pojasu mora na udaljenosti cca 30,0 m od obalne linije,

-očuvanje prirodnog žala u uvali.

(8) Na dijelu obale predviđa se proširenje uređene plaže označene s R6u8 na raspoloživi neizgrađeni prostor na kopnu, pri čemu se ista uređuje kao površina za boravak i rekreaciju (odbojka na pijesku i sl.) uz obvezu očuvanja ukupne postojeće vegetacije. Moguća je izgradnja pratećih sadržaja (trgovina, ugostiteljstvo, sanitarni čvor i dr.) kao jednostavne građevine ukupne tlocrtne površine do 12,0 m2, visine prizemlja, odnosno 4,0 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine (izvedene priljubljeno uz stražnji potporni zid čestice). Na dijelu prostora može se urediti površina za igru djece površine do 250 m2.

(9) Uređenu plažu Lipovica očuvati kao šljunčano žalo, i bez nasipavanja i betoniranja sunčališta od ove plaže do plaže hotela Ambasador. Dozvoljeno je formiranje sunčališta postavljanjem drvenih pontona ili stabilnih drvenih konstrukcija platformi na stupovima, u pojasu širine cca 30 m.

(10) U dijelu akvatorija uređenih plaža moguća je izvedba potopljenih »pera« za zadržavanje nasutog materijala ukoliko se dokaže da takav zahvat neće negativno utjecati na biološku raznolikost pridnene flore i faune tog područja«.

(11) Dozvoljeno je proširenje kopnenog dijela pojedine plaže nasipavanjem mora i to ne više od 20% postojećeg kopnenog dijela plaže.«

Članak 70.

(1) Iza članka 100. dodaje se novi naslov koji glasi »6.2.3. Kupališta na stjenovitim obalama«.

(2) Iza članka 100. dodaje se novi članak 101. koji glasi

»(1) - Područja kupališta na stjenovitim obalama R6s. dozvoljavaju samo instalacije tuševa uz rubni dio uz šetnicu na kopnu i drvenih pontona-sunčališta u moru.

(2) Korištenje stjenovitih obala za kupališta R6S podrazumijevaju očuvanje zatečene prirodne stjenovite obale u prirodnom stanju«.

Članak 71.

(1) U članku 102. na kraju stavka (1) dodaje se nova alineja koja glasi »u zonama RZ rekreacija u zelenilu«.

Članak 72.

(1) U članku 103. stavku (1) iza teksta »na priobalnom području« dodaje se »Preluk«.

(2) U članku 103. broj stavka (4) se mijenja u broj stavka (3) i riječ »obvezna« se zamjenjuje rječju »dozvoljena«.

Članak 73.

Članak 104. postaje članak 104.a

Članak 74.

(1) Iza članka 104.a dodaje se novi naslov koji glasi »6.3.3. Rekreacija u zelenilu«.

(2) Iza članka 104.a dodaje se novi članak 104.b koji glasi

»(1) Planom je utvrđeno područje oznake RZ, u prirodnom zelenilu, na lokaciji Preluk.

(2) Površina iz stavka (1) namijenjena je rekreaciji u zoni postojećeg zelenila, sa zaštićenom šumom bora, i predviđena je samo za parkovno uređenje prostora (šetnice, trim staza i sl.) namijenjenog rekreaciji građana i turista i bez izgradnje građevina i uređenja rekreacijskih površina.

(3) Moguće je samo uređenje staza na zemlji ili posutih usitnjenim kamenim materijalom, koje poštuju postojeću konfiguraciju terena i zatečenu vegetaciju.

(4) Javnu rasvjetu prilagođenu potrebi očuvanja ambijenta moguće je izvesti prma uvjetima i uz suglasnost nadležnih službi zažtite«.

Članak 75.

(1) U članku 105. stavku (2) tekst »zaštitu kulturnih dobara (prikaz 3A) i zaštitu prirodnih vrijednosti (prikaz 3B)« mijenja se i glasi »zaštitu kulturnih dobara i zaštitu prirodnih vrijednosti (prikaz 3A)«.

(2) U članku 105. dodaje se novi stavak (3) koji glasi »U obuhvatu Plana nema zaštićenog područja prirode temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode - nacionalnog parka i parka prirode«.

Članak 76.

(1) U članku 107. stavak (1) mijenja se i glasi

»(1) U cilju zaštite prirodnog krajobraza i biološke raznolikosti planskim rješenjem primjenjuju se sljedeće mjere:

-zaštita šuma s njihovom osnovnom biološko-ekološkom funkcijom,

-formiranje površina parkovnog i zaštitnog zelenila kao dodatne kategorije kojom se unapređuje prirodni krajobraz, prvenstveno kroz povećanje ukupne zelene površine,

-ovisno o mogućnostima lokacije formiranje zelenih pojaseva unutar građevnih čestica uz prometne (kolne i pješačke) pravce, s ciljem povećanja ukupnog fonda zelenih površina kao povezivanja drugih tipova zelenih površina kao mreže prirodnog i urbanog zelenila unutar naselja,

-ograničavanje intenziteta izgradnje kao dio aktivnosti zaštite prirodnog krajobraza, kroz ograničenje izgrađenosti građevne čestice, visine građevina i dr.,

-sprečavanje smanjivanja šumskih površina zabranom sječe zelenila i stabala,

-očuvanje i sadnja autohtonih stablašica (umjesto uklonjenih) prvenstveno autohtonog hrasta, duž Obalnog šetališta F. Jozefa, u širem obalnom pojasu i duž bujičnih vodotoka (Vrutki i dr.),

-očuvanje prirodnih hidroloških uvjeta i prirodnih vrijednosti duž bujičnog vodotoka Vrutki«.

(2) U članku 107. stavak (2) mijenja se i glasi

»(2) Ostvarenje unaprjeđenja krajobraznih vrijednosti na užem urbanom području naselja postiže se i mjerama ozelenjavanja građevnih čestica te zaštitom postojećeg zelenog fonda na način da se:

-prilikom rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih građevina potrebno je uz snimak postojeće visoke vegetacije, koja se čuva od sječe, priložiti i hortikulturno rješenje čestice,

-u cilju zaštite postojeće vegetacije na izgrađenim i neizgrađenim česticama potrebno je za svaku sječu stabala na građevnoj čestici ishoditi suglasnost Grada Opatije, a uklonjeno zelenilo treba supstituirati novom sadnjom,

-Prilikom rekonstrukcije ili zamjenske gradnje na postojećoj građevnoj čestici uređenje zelenila između regulacijskog i građevnog pravca obvezno je samo kada je on i ranije postojao na toj građevnoj čestici«.

(3) U članku 107. stavku (3) tekst »3C« se mijenja i glasi »3B«.

Članak 77.

U članku 108. stavku (1) tekst u zagradi mijenja se i glasi (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11)«.

Članak 78.

U članku 109. točka I. mijenja se i glasi

»I. Urbanističke cjeline:

-urbanistička cjelina grada Opatije upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH (rješenje Ministarstva kulture broj Z-2690),

-povijesna urbanistička cjelina naselja Volosko, upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH (rješenje Ministarstva kulture broj Z-2696)«.

Članak 79.

U članku 111. točci b) riječ »Evangelistička« se mijenja i glasi »Evangelička«.

Članak 80.

U članku 112. na kraju rečenice dodaje se tekst koji glasi »i crkve Sv. Roka u Voloskom«.

Članak 81.

(1) U članku 114. stavku (3) tekst »i interpolacije« briše se.

(2) U članku 114. stavku (4) alineja 1. briše se.

(3) U članku 114. stavak (6) mijenja se i glasi »Za svaku intervenciju na području zone »A« u svrhu održavanja ili rekonstrukcije postojećih ili interpolacije novih građevina potrebno je ishoditi Zakonom propisane akte nadležnog Konzervatorskog odjela«.

Članak 82.

U članku 115. stavak (6) mijenja se i glasi »Za svaku intervenciju na području zone »B« potrebno je ishoditi Zakonom propisane akte nadležnog Konzervatorskog odjela«.

Članak 83.

(1) U članku 116. stavku (1) alineji 1. tekst »Građevine se zadržavaju« mijenja se i glasi »Građevine i pripadajući povijesni vrtovi se zadržavaju«.

(2) U članku 116. stavku (1) alineji 3. tekst »posebne uvjete« mijenja se i glasi »Zakonom propisane akte«.

Članak 84.

(1) U članku 118. stavku (1) alineji 6. na kraju rečenice dodaje se tekst koji glasi »kod nove gradnje«.

Članak 85.

U članku 122. dodaje se novi stavak (6) koji glasi »Na lokaciji bivšeg pročistača otpadnih voda na Punta Kolovi moguće je uređenje reciklažnog dvorišta«.

Članak 86.

U članku 128. stavku (2) tablica 15 mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 87.

U članku 130. stavak (1) mijenja se i glasi « Području obuhvata ovog Plana nalazi se izvan obuhvata zone zaštite izvorišta vode za piće određene prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa (Odluka Županijske skupštine, SN PGŽ 42/08, 26/09)«.

Članak 88.

(1) U članku 131. stavak (3) mijenja se i glasi »Sukladno članku 126. Zakona o vodama (NN 153/130/11), ograničenja na otvorenim bujičnim vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini odnose se na ograničenje gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka, u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina te njihovog održavanja«.

(2) U članku 131. stavak (4) mijenja se i glasi »Širina koridora otvorenog prirodnog vodotoka iznosi 10 m.«.

(3) U članku 131. u stavku (5) tekst »nije dozvoljena gradnja« se mijenja i glasi »nije dozvoljena nova gradnja«.

(4) U članku 131. stavak (10) mijenja se i glasi »Svi zahvati za koje je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš određeni su Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09)«.

Članak 89.

U članku 134. stavku (2) tekst »izrade Planom propisanog detaljnog plana uređenja i« briše se.

Članak 90.

(1) U članku 135. u točci (1) tekst »a numeričke metode TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za pretežito poslovne građevine« mijenja se i glasi »a numeričke metode TRVB, GRETENER ili EUROALARM ili drugu opće priznatu metodu za pretežito poslovne građevine«.

(2) U članku 135. u točci (5) tekst »Zakona o zapaljivim tekućinama plinovima (NN 108/95)« mijenja se i glasi »Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)«.

(3) U članku 135. u točka (7) mijenja se i glasi »Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2)«.

Članak 91.

U članku 139. stavak (1) mijenja se i glasi »Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje provodi se sukladno posebnim propisima«.

Članak 92.

Članak 140. mijenja se i glasi

»(1) Provedba ovog Plana vrši se neposredno primjenom Odredbi za provođenje uz obvezno korištenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafičkog dijela)«.

Članak 93.

Članak 141. mijenja se i glasi

»(1) Mjere uređenja i zaštite zemljišta sadržane su u organizaciji, korištenju, namjeni, uređenju i zaštiti prostora.

(2) Prioriteti komunalnog opremanja i uređivanja prostora na području obuhvata Plana određuje se Izvješćem o stanju u prostoru Grada Opatije«.

Članak 94.

(1) U članku 142. stavak (1) mijenja se i glasi »U cilju postizanja što kvalitetnijih funkcionalno-prostornih i oblikovnih rješenja pojedinih građevina (javne i društvene namjene i ostale građevine, veće turističke, poslovno-trgovačke građevine i rekreacijske zone) značajnih za formiranje važnih urbanih točaka (trgovi i sl.) ili poteza (pješačke šetnice i sl.), ovim se Planom omogućava provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja«.

(1) U članku 142. dodaje se novi stavak (3) koji glasi »Za natječaje u prostoru zaštićene urbanističke cjeline ili u kontaktu s pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrom obvezno je prethodno pribaviti konzervatorske propozicije i uključiti ih u program natječaja«.

Članak 95.

Poglavlje »10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja«, članak 143. i članak 144. brišu se.

Članak 96.

Poglavlje »10.2. Potrebna provedba procjene utjecaja na okoliš « i članak 145. se briše.

Članak 97.

Poglavlje »B. SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA UŽEG PODRUČJA« briše se u cijelosti.

Članak 98.

»Nakon stupanja na snagu ovoga Plana svi zahtjevi za izdavanje akata kojima se utvrđuju uvjeti i odobrava građenje, rješavati će se prema ovim Odredbama.«

Članak 99.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/29

Ur. broj: 2156/1-01-12-1

Opatija, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oecc, v.r.

 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr