SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD KRK

53.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 39/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina na području Grada Krka za 2013. godinu, procjenjena vrijednost Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Godišnjim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Krka za 2013. godinu i to od:

-prihod od naknade za priključenje 600.000,00 kn

-primici od kredita 3.205.000,00 kn

-prihod od poreza na dohodak za
kapitalne projekte na otocima
- HBOR 2.805.000,00 kn

-prihodi od pomoći 100.000,00 kn

-opći prihodi 815.000,00 kn

-višak prihoda 850.000,00 kn

-vodni doprinos 100.000,00 kn

-prihod od koncesija 50.000,00 kn

-prihod od prodaje imovine 1.600.000,00 kn

UKUPNO: 10.125.000,00 kn

Članak 3.

U 2013. godini na području Grada Krka financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

a.) Opskrba pitkom vodom - poz. 3151 3.620.000,00 kn

-vodoopskrba Šotoventa - poz. 3159 520.000,00 kn

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka 2009. -2012. god. - poz. 3160 1.100.000,00 kn

-izgradnja vodoopskrbe visoke zone
Vrh i hidrostanica Vrh 54.892,73 kn

-izgradnja vodoopskrbe visoke zone Vrh
i hidrostanica Vrh (daljinsko upravljanje
i svjetlosna signalizacija) 6.956,00 kn

-izgradnja vodoopskrbe visoke zone
Vrh i hidrostanica Vrh (oprema
i elektroradovi) 13.750,80 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Pinezići 403.593,64 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Skrbčići 179.113,10 kn

-zgradnja vodovodne mreže naselja
Lakmartin 70.028,02 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Brzac 136.794,49 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Vrh, Kosići i Salatići 390.401,48 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Linardići 218.729,63 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Bajčići, Nenadići i Brusići 249.469,69 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Žgaljići 106.025,44 kn

-izgradnja vodovodne mreže naselja
Milohnići 147.949,71 kn

-montažni radovi na izgradnji dijela
vodovodne mreže u naselju Salatići 22.295,27 kn

b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- poz. 3152 6.505.000,00 kn

-udio u vlasništvu Ponikve d.o.o.
Krk - subvencija naknade za razvoj
- poz. 3158 600.000,00 kn

-naknada za izvlaštenje za pročiščivač
otpadnih voda - poz. 3162 2.000.000,00 kn

-izgradnja kanalizacije istočnog dijela
grada Krka - IPARD - poz. 3152.1 3.205.000,00 kn

-izgradnja kanalizacije u dijelu ul.
Drage Gervaisa u Krku 106.000,00 kn

-kanalizacijski priključak za sklonište
na parkiralištu robne kuće Krk, te
priključak za stambeni objekat u Krku,
Kvarnerska 12 38.400,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
s pripadajućim kanalizacijskim
priključcima
i rekonstrukcijom vodovoda u ul.
Stanka Vraza u Krku 285.600,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora u
Zadarskoj ul. u Krku 75.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora u
Bodulskoj ul. i Odvojku Bodulske ul.
u Krku 120.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u dijelu ul. Mate Balote u Krku 75.000.000,00

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Plana osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 10.125.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Plana izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2014. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2014. god. Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Plana iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 363-01/12-01/28

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51500&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr