SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

23.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 10. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska - Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- financiranja djelatnosti udruga i ustanova u kulturi,

- pokroviteljstva i pomoći u kulturi i

- očuvanja kulturne baštine.

Članak 2.

U 2013. godini Općina Malinska - Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba utvrđenih u točki 3.1. točka 3., osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i ostalih prihoda Proračuna.

Odjel sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici podnose izvješće Odjelu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Nečelniku Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-21

Malinska, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

Program javnih potreba u kulturi Općine   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr