SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE LOVRAN ZA 2013.
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lovran za 2013. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godinu, obuhvaćaju:

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci, prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2013. i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređuju se po korisnicima
i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur.broj: 2156/02-01-12-54

Lovran. 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

PREDSJEDNICA

Đurđica Tancabel, v. r.

 

Proračun Općine Lovran za 2013. i Projek  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr