SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine«Županije primorsko-goranske broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U OBRAZOVANJU I KULTURI
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/11) mijenja se Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2012. godini koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur.broj: 2156/02-01-12-74

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2012. godini

Redni broj

AKTIVNOSTI

Plan 2012.

Povećanje/
smanjenje

Novi Plan 2012.

1.

Sufinanciranje Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran

128.780

128.780

2.

Stipendiranje učenika i studenata

162.000

1.800

163.800

3.

Sufinanciranje Doma mladih - prvi koraci u prometu

1.000

1.000

4.

Sufinanciranje gradske knjižnice

203.900

203.900

5.

Galerijsko izložbena djelatnost

72.500

19.000

91.500

6.

Umjetnička djela

10.000

10.000

7.

Izdavalačka djelatnost

175.000

175.000

8.

Zaštita kulturno povjesnih spomenika

18.500

18.500

9.

»Obilježavanje »«100 godina djelovanja Puhačkog orkestra Lovran«

30.000

30.000

10.

Amaterizam:

230.000

230.000

Puhački orkestar Lovran

158.000

158.000

»KUD »«Lovor»« Lovran«

40.000

40.000

Toronjera

10.000

10.000

Udruga Ognjišće

6.000

6.000

Udruga naš Lovran

6.000

6.000

Katedra čakavskog sabora

6.000

6.000

Potpora udrugama u kulturi

4.000

4.000

Ukupno

1.031.680

20.800

1.052.480

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr