SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 100. stavak (7) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12) te članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran na 37. sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
naselja Medveja

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

U članku 1. dodaje se stavak (2):

»(2) Donose se Prve izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja, što ga je izradila tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba.«

Postojeći stavci (2) i (3) postaju stavci (3) i (4).

Članak 2.

U članku (2) dodaje se novi stavak (2):

»(2) Prve izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu »Prve izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja«, koji se sastoji od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA koji sadrži:

- Odredbe za provođenje

B. GRAFIČKOG DIJELA koji sadrži kartografske prikaze u mj. 1 : 2.000:

1. Korištenje i namjena površina (izmjene i dopune)

2. Prometna, ulična, i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometni sustav i telekomunikacije (izmjene i dopune)

2.2. Elektroopskrba i plinoopskrba (izmjene i dopune)

4. Uvjeti građenja (izmjene i dopune)

C. OBVEZNIH PRILOGA.

Jedan elaborat koji čini tekstualni i grafički dio Plana iz stavka 2. ovog članka, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Lovran i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran pohranjen je u pismohrani Općine Lovran i sastavni je dio ove Odluke.«

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Članak 16. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Uvjeti gradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene u zonama 1 i 2a su:

- izgradnja mora zadovoljiti slijedeće najviše kapacitete:

- zona 2a - 900 kreveta u 360 smještajnih jedinica

(185 parcela u kampu, 115 smještajnih jedinica u mobile home i 60 smještajnih jedinica u bungalovima i Vili Medvejica)

- zona 1 - dva obiteljska hotela sa ukupno 160 kreveta

- 150 kreveta u privatnom smještaju

- najmanja površina građevne čestice:

- za zone kampa (2a1, 2a2, 2a3, 2a4 i 2a5) iznosi 1.000 m2

- za obiteljske hotele iznosi 800 m2

- za manje turističko-ugostiteljske građevine iznosi 500 m2

- koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice iznosi:

- zona 1 - najviše 0,25

- zona 2a1 - najviše 0,30

- zona 2a2 - najviše 0,10

- zona 2a3 - najviše 0,30

- zona 2a4 - najviše 0,20

- zona 2a5 - najviše 0,20

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (Kin) građevne čestice iznosi:

- zona 2a1 - najviše 0,40

- zona 2a2 - najviše 0,10

- zona 2a3 - najviše 0,30

- zona 2a4 - najviše 0,30

- zona 2a5 - najviše 0,20

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (Kin) građevne čestice iznosi:

- za hotelsku izgradnju iznosi najviše 0,80

- za manje turističko-ugostiteljske građevine iznosi najviše 0,50

- najveća tlocrtna površina manjih turističko-ugostiteljskih građevina iznosi 250 m2

- najmanja udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi 3,0 m

- najmanja udaljenost građevine od granice katastarske čestice prometnice ili javne površine propisana je u poglavlju 5.1. ovih Odredbi

- površina uređene zelene površine iznosi najmanje 30% građevne čestice

- građevna čestica mora biti uređena:

* ozelenjavanjem

* ograđivanjem (tamo gdje je to potrebno iz sigurnosnih ili drugih razloga)

- parkirališni i manipulativni prostor smješta se unutar građevne čestice

- broj parkirališnih mjesta definiran je poglavljem 5.1. ovih Odredbi

- pod uređenjem građevne čestice zone 2a podrazumjeva se i izgradnja sportsko-rekreacijskih terena na prirodnoj podlozi, otvorenih bazena i sličnih sadržaja, koji se ne uračunavaju u izgrađenost građevne čestice

- najveća visina građevina (v = visina do vijenca) i broj nadzemnih etaža iznosi:

* za izgradnju obiteljskih hotela unutar zone 1:

* broj etaža: najviše 3 nadzemne etaže i pretežito ukopana etaža (PPo) ili najviše 4 nadzemne etaže

- visina građevine: najviše 8,5 m

- u zoni 2a:

* zona 2a1 - najviše 10,0 m, P+2

* zona 2a2 - najviše 4,5 m, P

* zona 2a3 - najviše 4,5 m, P

* zona 2a4 - najviše 6,5 m, P+1

* zona 2a5 - najviše 4,5 m, P

- za manje turističko-ugostiteljske građevine:

* broj etaža: jedna nadzemna etaža i pretežito ukopana etaža (PPo) ili najviše 2 nadzemne etaže

* visina građevine iznosi najviše 8,5 m.«

Članak 4.

U članku 36., stavak (1), na kraju rečenice dodaje se tekst: »i sa planirane spojne prometnice (državna prometnica Labin - Opatija - Matulji - GMU 1) - OU 5.«

U istom članku, iza stavka (3) dodaje se stavak (4):

»(4) Glavne mjesne ulice GMU 2 i GMU 3 se mogu etapno realizirati, pri čemu minimalna širina prometnog traka glavne mjesne ulice GMU 2 i GMU 3 u prvoj etapi realizacije može iznositi 2,75 m.«

Postojeći stavci (4) i (5) postaju stavci (5) i (6).

U istom članku, iza novog stavka (6) dodaje se stavak (7):

»(7) Iznimno od prethodnog stavka, za ostalu ulicu OU 5 nije potrebno formirati pješački hodnik.«

Postojeći stavci (6) do (12) postaju stavci (8) do (14).

Članak 5.

U članku 37., iza stavka (4) dodaje se stavak (5):

»(5) Sukladno članku 125. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kod rekonstrukcije i/ili dogradnje postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina (uz zadržavanje iste namjene ili kod promjene namjene) potrebni broj parkirališno-garažnih mjesta utvrđuje se u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja prema lokalnim uvjetima.«

Članak 6.

U članku 47., stavak 3., na kraju teksta se dodaje rečenica: »Trafostanice mogu imati direktan ili posredan pristup do javne površine.«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDB E

Članak 7.

Urbanistički plan uređenja naselja Medveja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 31/11) primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Urbanistički plan uređenja naselja Medveja - izmjene i dopune izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Lovran i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Lovran.

Dva se izvornika čuvaju u pismohrani Općine Lovran, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja

- Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Rijeci

- Primorsko - goranskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija

- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/11

Ur. broj: 2156/02-01-12-72

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr