SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

181.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o najmu stanova

Članak 1.

U Odluci o najmu stanova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/11) u članku 18. stavku 1. riječi: »Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije stambeni poslovi« zamjenjuju se riječima: »Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene«.

Članak 2.

U članku 19. stavku 1. podstavku 2. riječi: »Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija stambeni poslovi,« zamjenjuju se riječima: »Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene«.

Članak 3.

U članku 48. stavku 2. riječ: »Odjelu« zamjenjuje se riječima: »Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.«

Članak 4.

U članku 66. u stavku 1. i 2. riječ: »Odjel« zamjenjuje se riječima: »Odjel gradske uprave za komunalni sustav.«

Članak 5.

U članku 67. stavku 2. riječ: »Odjela« zamjenjuje se riječima: »Odjela gradske uprave za komunalni sustav«.

U stavku 3. riječ: »Odjel« zamjenjuje se riječima: »Odjel gradske uprave za komunalni sustav«.

U stavku 4. iza riječi: »Odjelu« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »Direkciji stambeni poslovi.« brišu se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/260

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-5

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51000&odluka=181
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr