SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

176.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

-»nerazvrstana cesta« je cesta na području Grada koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta,

-»raskrižje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

-»križanje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura,

-»zaštitni pojas« je zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana zakonom kojim se uređuju ceste,

-»priključak na cestu« je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

-»prilaz na cestu« je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

-»redovito održavanje« nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

-»izvanredno održavanje« nerazvrstane ceste su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,

-»prekomjerna uporaba« nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na cesti ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

-»izvanredni prijevoz« je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.

Članak 3.

Nerazvrstana cesta na području Grada je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Grada niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenje građevina sukladno odluci Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općem aktu o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Grada, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Grad ne može otuđiti.

Članak 4.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na području Grada ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Grada.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Članak 5.

Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se naročito:

-ceste na području Grada koje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste prestaju biti razvrstane kao javne ceste, a određene su podzakonskim propisom,

-ceste koje povezuju područja unutar Grada,

-terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

-pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

-druge ceste na području Grada.

Članak 6.

Nerazvrstanu cestu čine:

-cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

-građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

-zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste,

-prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

-javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Članak 7.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno prometnih površina na području Grada.

Javno prometne površine, u smislu stavka 1. ovoga članka, jesu: pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište i druge javno prometne površine u suglasju sa odlukom kojom se uređuje komunalni red.

II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 8.

Grad, Odjel gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel) upravlja nerazvrstanim cestama.

Odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u suglasju sa podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Grad, Odjel gradske uprave za financije obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine Grada, a Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavlja poslove u svezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama (prava služnosti i prava građenja).

Članak 9.

Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju naročito:

-građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta,

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Članak 10.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

-pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

-ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

-ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

-ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,

-ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

-ustupanje geodetskih radova,

-ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

-ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

-organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,

-investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

-ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Iznimno od odredbe članka 8. stavka 1. ove Odluke, poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta mogu se povjeriti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. Rijeka (u daljnjem tekstu: Rijeka promet).

Članak 11.

Prije izdavanja odgovarajućeg akta na temelju kojeg je dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje Odjel uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

Članak 12.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

2. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 13.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja Rijeka promet prema godišnjem programu kojim se utvrđuje održavanje komunalne infrastrukture, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radove na održavanju:

-zelenih površina, drvoreda i samostalnog ukrasnog grmlja,

-zatvorenog sustava za odvodnju oborinskih voda sa nerazvrstane ceste koji je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže,

-javne rasvjete,

obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno ugovorom u suglasju sa propisima.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 14.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

-planiranje održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

-redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,

-ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

-stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta,

-ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta.

Članak 15.

Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

-ophodnju,

-redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

-stručni pregled stanja cestovnih objekata,

-obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

-obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

-mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

-mjestimične popravke dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),

-čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa nerazvrstane ceste,

-čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,

-zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

-uništenje nepoželjne vegetacije,

-uređenje bankina i bermi,

-popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme,

-održavanje svjetlosne signalizacije,

-hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

-osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba).

Članak 16.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.

Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 18.

Radi provedbe zimske službe, Gradonačelnik donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenoga tekuće godine do 15. ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Članak 19.

Operativni program iz članka 18. ove Odluke naročito sadrži:

-mjesto pripravnosti zimske službe,

-stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za javne ceste,

-potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

-dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

-nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

-uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,

-procjenu troškova zimske službe,

-obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 20.

Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima razumijevaju se naročito:

-pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

-organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,

-zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,

-čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne signalizacije,

-uklanjanje posutog pijeska,

-obilježavanje rubova kolnika,

-osiguravanje odvodnje kolnika,

-uklanjanje vozila s kolnika,

-postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.

Članak 21.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

-sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

-zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel),

-poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,

-ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije,

-korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,

-dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta.

III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 22.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naročito:

-oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

-trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

-dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

-sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

-vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

-postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

-odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,

-postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

-postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja Odjela,

-rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

-odlagati snijeg ili led,

-obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je naročito:

-postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

-namjerno paliti vatru i korov,

-puštati domaće životinje bez nadzora,

-ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

-postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost,

-ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

-obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Rijeka promet mora bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Ako Rijeka promet ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti nadležno tijelo iz članka 41. ove Odluke.

Članak 23.

Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Odjela.

Odobrenje Odjela u smislu stavka 1. ovoga članka izdaje se naročito za:

-prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste,

-zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

-prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Odjelu podnijeti pisani zahtjev, o čemu Odjel donosi rješenje.

Članak 24.

Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuju se u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste.

Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi Odjel.

Odjel očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik.

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavlja Rijeka promet, o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela.

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi pisano odobrenje Odjela.

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osoba koja je privremeno zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je o tome obavijestiti Odjel i Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko-goransku Rijeka.

Članak 26.

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

Za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada.

Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela.

Članak 27.

Investitori radova iz članka 26. ove Odluke, dostavljaju Odjelu godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu.

Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada.

Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije dozvoljeno obavljati na području odvijanja većih manifestacija u Gradu za vrijeme trajanja tih manifestacija

Članak 28.

Radove na obnovi kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja nerazvrstane ceste za koje nije potreban akt na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, izvodi Rijeka promet, o trošku investitora.

Pod radovima iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se, u pravilu, izvođenje radova asfaltnog zastora, betonskog pokrovnog sloja te popravka nosivo-pokrovnog sloja i veznog nosivog sloja na mjestu prekopavanja.

Ostale radove na obnovi kolničke konstrukcije do visine veznog nosivog sloja tampona odnosno završno sa PVC folijom i pokrovom od mršavog betona odgovarajuće debljine izvodi investitor, po ovlaštenom izvoditelju radova.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, međusobna prava i obveze Grada, Rijeka prometa i investitora uređuju se ugovorom.

Članak 29.

Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu članka 26. ove Odluke, sadrži naročito:

-mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,

-privremenu regulaciju prometa,

-uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke,

-mjere zaštite sudionika u prometu,

-druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane

ceste, na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja,

-iznos naknade za prekopavanje te rok plaćanja.

Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa te odvijanje lokalnih manifestacija (dani koje Grad svečano obilježava).

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte određene u rješenju iz stavka 1. ovoga članka, o danu početka izvođenja radova.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na temelju odobrenog prometnog rješenja.

Članak 30.

Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti Odjel i nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.

Odjel vodi brigu da radovi u svezi dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke.

Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova.

Odjel vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.

Odjel prati stanje kvalitete izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 3. ovoga članka.

Ako Odjel utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke, zahtijevat će od investitora da ih ponovno izvrši te da nadoknadi time nastalu štetu.

Članak 31.

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, investitor radova nije dužan ishoditi od Odjela prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).

Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka dužan je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti Odjel te u roku od jednog dana od dana početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.

Članak 32.

U vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna svake kalendarske godine, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstane ceste, osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Gradonačelnika.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka Gradonačelnik može, u naročito opravdanim slučajevima, odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste.

Članak 33.

Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, Rijeka promet dužan je po nalogu Odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Odjel je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1. ovoga članka.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanoj cesti mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđenim propisima ili općim aktima Grada.

Članak 34.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) u suglasju sa propisima.

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.

Članak 35.

Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Odjel, u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno propisima.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se izvesti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Odjela.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga članka, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.

Članak 36.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smiju se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev Odjela otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.

Članak 37.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste, prethodno se od Odjela moraju ishoditi posebni uvjeti.

Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka, mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa, a njegova širina se utvrđuje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.

Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnog pojasa, zaštitni pojas iz stavka 1. ovoga članka se mjeri od vanjskog ruba kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste, tako da je u pravilu sa svake strane širok 10 m.

Članak 38.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u suglasju sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga članka izdaje Odjel.

Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Odjel je dužan obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko-goransku Rijeka i inspekciju za ceste nadležnog ministarstva.

Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 39.

Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik.

Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist proračuna Grada.

Članak 40.

Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz odnosno nakon odgovarajućeg usklađenja sa propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

IV. NADZOR

Članak 41.

Poslove inspekcije nerazvrstanih cesta iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke obavlja inspekcija za ceste nadležnog ministarstva, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste i posebnim zakonom, a nadzor provodi inspektor za ceste.

Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. do 5. ove Odluke, obavljaju komunalni redari u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste i zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

U obavljanju nadzora iz stavka 2. ovoga članka, komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo te odlukom kojom se uređuje komunalni red.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 42.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Rijeka promet ako:

-ne osigura redovito održavanje nerazvrstanih cesta (članak 15. ove Odluke),

-pravovremeno ne obavlja popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama (članak 16. stavak 1. ove Odluke),

-ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (članak 20. ove Odluke),

-se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 4. i 5. ove Odluke,

-ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njima (članak 33. stavak 1. ove Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Rijeka prometu novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 43.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

-se ne pridržava odredbe članka 13. stavka 3. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 2. i 3. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 23. stavka 2. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 29. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 30. stavka 1. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 31. stavka 2. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 35. stavka 2. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 36. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05, 6/08 i 29/09).

Članak 45.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/258

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51000&odluka=176
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr