SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

168.

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj

Rashodi

Plan 2013.

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

1.

Gradska knjižnica Rijeka

Zaštita građe

40.000,00

2.

Muzej grada Rijeke

Zaštita građe

40.000,00

3.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Zaštita građe

40.000,00

Ukupno I.:

120.000,00

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

Nepokretna kulturna dobra

1.

Dmitrović Saša

Obnova grobnice Vallentsits

5.000,00

2.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavak programa sanacije Lansirne stanice torpeda u Rijeci

35.000,00

3.

Kalvarija 18

Sanacija balkona zgrade Kalvarija 18

35.000,00

4.

Zgrada Franje Račkoga 30

Restauracija vratnica ulaznog portala zgrade Franje Račkoga 30

8.500,00

5.

Židovska općina Rijeka

Židovsko groblje

30.000,00

6.

Župni ured sv. Filipa i Jakova

Nastavak obnove i sanacije Kapele sv. Trojstva

25.000,00

Pokretna kulturna dobra

7.

Državni arhiv u Rijeci

Nastavak zaštitnih radova na fondu HR-DARi 57 (JU51)

15.000,00

8.

Državni arhiv u Rijeci

Sustavna zaštita zbirke arhivalija

10.000,00

9.

Franjevački samostan Trsat

Digitalizacija knjiga iz zbirke Trsatiana - Fluminensia

25.000,00

10.

Franjevački samostan Trsat

Nastavak programa elektroničke obrade i mrežne dostupnosti rijetke knjižnične građe

15.000,00

11.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka,
Crkvena opština Rijeka

Konzervatorsko-restauratorski radovi na 4 ikone i 3 okvira

20.000,00

12.

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Nastavak zaštitnih radova na novinama u fondu - La Bilancia

25.000,00

13.

Elbo d.o.o.

Konzerviranje strojeva bivše tvornice torpeda

7.500,00

14.

Udruga štovatelja Spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić

20.000,00

Nastavak zaštitnih radova na fondu knjižnice i zbirke

15.

Zgrada Ivana Grohovca 1

60.000,00

Nastavak radova obnove secesijskog dizala u zgradi Ivana Grohovca 1

16.

Zgrada Ivana Grohovca 3

Nastavak radova obnove secesijskog dizala u zgradi Ivana Grohovca 3

50.000,00

Ostali programi

17.

Adamić d.o.o.

Publikacija Tarsatica - antička Rijeka

10.000,00

18.

Državni arhiv u Rijeci

Publikacija Riječka kazališta - nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada

15.000,00

19.

Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 3

7.500,00

20.

Kapucinski samostan Rijeka

Zbornik radova simpozija 100. obljetnica Riječkih novina

25.000,00

21.

Leykam International d.o.o.

Publikacija Mramorna skulptura i altaristika XVII. I XVIII. stoljeća na području Rijeke

10.000,00

22.

Naknada Ljevak d.o.o.

Publikacija Barokna arhitektura u Hrvatskoj

12.000,00

23.

Palma Karković

Izrada topografske karte antičke Tarsatice

13.000,00

24.

Udruga Pro torpedo Rijeka

Priprema Zbornika V. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini

7.500,00

25.

Udruga Pro torpedo Rijeka

Publikacija Riječka radnička naselja

10.000,00

26.

Udruga Pro topredo Rijeka

Vodič karta po riječkoj industrijskoj baštini

12.000,00

27.

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov

Nastavak programa istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice

25.000,00

Ukupno II.:

533.000,00

III. Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara
Grada Rijeke

1.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić

Izrada projektne dokumentacije prenamjene i revitalizacije, izrada popratne
prijavne dokumentacije za strukturne fondove EU

1.400.000,00

2.

Upravna zgrada bivše rafinerije šećera

Nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova

800.000,00

3.

Riječki principij

Izvođenje radova na uređenju arheološkog parka i okolnih prostora, izrada
projektne dokumentacije rekonstrukcije građevine u zoni obuhvata

1.881.000,00

4.

Trg pul Vele Crikve

Izrada idejnog i glavnog projekta prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenja Trga, priprema znanstvene monografije, izrada popratne prijavne dokumentacije za strukturne fondove EU

450.000,00

5.

Motorni brod Galeb

Radovi na održavanju, trošak boravka broda na operativnom vezu, izrada
natječajne dokumentacije za postupak davanja koncesije za gospodarsko korištenje

851.000,00

6.

Gradina Trsat

Sanacija i restauracija te rekonstrukcija i izrada replike dvije skulpture baziliska

200.000,00

7.

Gradski toranj-skulptura riječkog dvoglavog orla

Izrada predloška povijesne skulpture Riječkog dvoglavog orla s vrha kupole
Gradskog tornja

85.000,00

Ukupno III.:

5.667.000,00

IV. Kapitalne donacije

1.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

2.000.000,00

2.

Dizalice na Riječkom lukobranu

Dizalice na Riječkom lukobranu - druga faza sanacije dviju portalnih dizalica

500.000,00

3.

KD Kozala d.o.o. - Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

Zaštitni radovi na mauzolejima na kojima su izvršeni radovi sanacije i obnove

80.000,00

4.

Filozofski fakultet Rijeka - Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci

Istraživanje i prezentacija dominikanskog i augustinskog samostana u Rijeci

100.000,00

Ukupno IV.:

2.680.000,00

UKUPNO:

9.000.000,00

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/251

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51000&odluka=168
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr