SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

167.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće

Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 186.688.650,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Redni
broj

Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost
ulaganja (kn)

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena

3.956.000

1.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za gradnju CS i TS Martinšćica sa
zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za gradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom do VS Glavani

756.000

1.2.

Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda
CS Martinšćica - VS Sopalj

700.000

1.3.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda
CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri

1.500.000

1.4.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda
CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda
VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani

1.000.000

2.

Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije

1.000.000

3.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)

2.000.000

4.

Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo - početak gradnje

1.500.000

5.

Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo - početak gradnje

1.500.000

6.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik

2.000.000

7.

Vodoopskrbni sustav Platak - izrada projektne dokumentacije

2.000.000

8.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik
- dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak gradnje po II tranši
kredita Projekt Jadran

59.300.000

9.

Dogradnja sustava odvodnje Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove i imovinsko pravna priprema

26.509.000

10.

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

4.870.000

Ukupno

104.635.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

-7.523.135,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke,

-5.072.465,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

-27.250.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

-8.720.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

- 13.080.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

-42.989.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području grada Rijeke utvrđuju se kako slijedi:

Redni
broj

Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost
ulaganja (kn)

1.

Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema
dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

1.400.000

2.

Ljubljanska cesta - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju
vodovodnog ogranka

49.000

3.

A. Modrušana - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju
vodovodnog ogranka

22.000

4.

Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca - priprema
dokumentacije za gradnju

70.000

5.

Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po
programu Vlade RH »Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.«

29.642.150

5.1.

Podbreg (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranka vodovoda

1.727.800

5.2.

Zametski koren 38+RS - dovršetak gradnje ogranka vodovoda

154.510

5.3.

Gradnja kanalizacije sliv Turan; ulica Tenčićevo - dovršetak gradnje

295.000

5.4.

Gradnja kanalizacije i vodoopskrbne mreže sliva Marčeljeva Draga (ul. Prolaz Marčeljeva Draga kolektori K-1, K-3, K-5 i u Silva Milenića Lovre - kolektor
K-4 i vodovodni ogranak V-1 )
- dovršetak gradnje

741.770

5.5.

Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 2; Ulica Creska - dovršetak gradnje

604.270

5.6.

Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže
Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići

2.730.000

5.7.

Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže
područje Zamet - sjever 1; Ulica F. P. Pavina i Plješevička

2.381.000

5.8.

Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže
područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača

4.247.400

5.9.

Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže
sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko
kastavskog odreda

2.461.400

5.10.

Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i gradnja/rekonstrukcija
vodoopskrbne mreže Brašćine-Pulac - jug; Ulice internacionalnih brigada i
Drenovski put

3.689.000

5.11.

Gradnja kanalizacije i vodovoda u ulici Petorice strijeljanih

3.560.000

5.12.

Gradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje u sklopu gradnje
1. faze stambenih ulica na Martinkovcu u Rijeci

1.815.000

5.13.

Gradnja CS Brajdica na Pećinama

2.320.000

5.14.

Rekonstrukcija CS Kostabela sa pripadajućim cjevovodima - I. faza

1.380.000

5.15.

Murini - nastavak pripreme projektne dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije

1.535.000

6.

Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem
Europske banke za obnovu i razvoj

46.870.500

6.1.

Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje
GORNJI ZAMET, ZONA Z1

5.710.000

6.2.

Gradnja-rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja
DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO

10.455.000

6.3.

Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područja
TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA

3.563.000

6.4.

Gradnja-rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja BRAŠĆINE - LUKOVIĆI

6.675.000

6.5.

Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje
PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1

6.615.000

6.6.

Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje
PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3

3.235.000

Redni
broj

Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost
ulaganja (kn)

6.7.

Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje
SRDOČI - SJEVER

3.850.000

6.8.

Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje
PULAC

4.270.000

6.9.

Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje
PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2

2.497.500

7.

Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem
Europske banke za obnovu i razvoj
- dodatni troškovi vezani uz realizaciju
projekta

300.000

8.

Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina

800.000

9.

Zajednička gradnja na području Grada Rijeke - gradnja ogranaka vodovoda i
kanalizacije u sklopu gradnje prometnica sukladno prioritetima Grada Rijeke

2.900.000

Ukupno

82.053.650

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

-9.230.300,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke,

-25.952.850,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda,

-46.870.500,00 kn iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/250

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr