SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

159.

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/2143

Ur. broj: 2170/01-16-00-12-2

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu i   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51000&odluka=159
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr