SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11) i članaka 38. i članka 52. stavka 2. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je sljedeći

ETIČKI KODEKS
nositelja političkih dužnosti u Gradu Delnicama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika predstavničkog tijela Grada Delnica (predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Delnica), nositelja izvršne vlasti Grada Delnica kao i članova radnih tijela Grada Delnica, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti), u obavljanju njihovih dužnosti.

Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim običajima.

Eventualna odstupanja drugih od Etičkog kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

Ovim Etičkim kodeksom građane Grada Delnica i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba.

Članak 2.

Ovim Etičkim kodeksom nastojat će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno publiciraju pravila dobrog ponašanja (pozitivnim primjerom svakog od njih), te da se rješavaju (što jer moguće prije), potencijalni etički problemi odnosno njihovo sankcioniranje.

Članak 3.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Grada Delnica;

- građani su građani Grada Delnica;

- kodeks je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Delnicama;

- povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja i srodnik po tazbini do prvog stupnja te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti;

- sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;

- uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin - pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Članak 4.

Pridržavanje ovog Etičkog kodeksa ima za osnovnu svrhu pridonošenje ugledu Grada Delnica kao jedinice lokalne samouprave, čije je osnova određena prije svega uvodnim odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi u kojem se kaže da su lokalne jedinice jedan od glavnih temelja svakog demokratskog sustava, da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima

jedno od demokratskih načela koja su zajednička svim državama članicama Vijeća Europe kao i da postojanje lokalnih jedinica koje su stvarno odgovorne, omogućuje upravu koja je i učinkovita i bliska građanima.

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti se pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

- zakonitosti i zaštite javnog interesa;

- odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;

- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja;

- čestitosti i poštenja te samosvjesne izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;

- konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;

- javnosti rada i dostupnosti građanima;

- poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti;

- zabrane svjesnog iznošenja neistina;

- iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;

- strogog pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

- aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

- razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine;

- prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;

- isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta u Gradskoj upravi te na drugim položajima izvan političke sfere;

- odnosa prema službenicima i namještenicima gradskih upravnih tijela koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući prava i dužnosti službenika utvrđena Etičkim kodeksom Službenika JUO-a Grada Delnica, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, nalaganje protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i sl.);

- redovitog puta komuniciranja s službenicima JUO-a, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;

- osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima gradske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju imaju.

Članak 7.

Nositelji političkih dužnosti obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj imovini Grada Delnica, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati poboljšati ugled Grada Delnica u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama, javnošću i ostalim subjektima.

Članak 8.

Nositelji političkih dužnosti dužni su i obvezni kvalitetno i odgovorno, s pažnjom dobrog domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Grada Delnica povjereni ili u kojima su angažirani.

Članak 9.

Nositelji političkih dužnosti u Gradu Delnicama, u cilju provođenja ovog Etičkog kodeksa, obvezni su osigurati službenicima JUO-a primjerene radne uvjete, pružiti im odgovarajuće informacije i osigurati im kvalitetno upoznavanje s novim propisima, tj. omogućiti im pohađanje seminara te dostupnost potrebne literature.

III. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

Članak 10.

Poštovanje Kodeksa nadzire Etički odbor.

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, koja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, po jedan član iz vlasti i oporbe.

Administrativnu potporu radu Etičkog odbora pruža unutarnja ustrojstvena jedinica JUO-a Grada Delnica nadležna za stručnu pomoć radu Gradskog vijeća.

Članak 11.

Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe, bilo na zahtjev građana bilo na zahtjev nositelja političkih dužnosti bilo na vlastitu inicijativu.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etički odbor obavješćuje nositelja na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od 15 dana od dostave pritužbe.

Nositelji političkih dužnosti dužni su surađivati s Etičkim odborom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etički odbor odlučuje većinom glasova, u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Gradskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva kao i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Grada Delnica.

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 12.

Etički odbor dužan je o svom radu izvješćivati Gradsko vijeće u rokovima i na način kako to ono odredi.

Etički odbor izvješće o svom radu ili o stanju u određenoj oblasti odnosno pojedinom pitanju iz svog djelokruga, Gradskom vijeću može podnijeti i samoinicijativno.

Članak 13.

Postupanje Etičkog odbora ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti drugih ovlaštenih tijela i osoba u vezi s odgovornošću nositelja političke dužnosti kada su pojedinim ponašanjem ispunjene propisane pretpostavke za provedbu tih mjera.

Članak 14.

Etički odbor mora nastojati brzo rješavati nastali problem kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona, nastanak neke vrste opasnosti za građana ili službenika JUO ili sam Grad Delnice odnosno kako bi se spriječilo nastajanje ili smanjila nastala materijalna šteta odnosno povreda javnog interesa bilo za građane, službenike JUO-a ili sam Grad Delnice.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-02/09-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-12-02

Delnice, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr