SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

74.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice («Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 26/09. i 34/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 41. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Crikvenice

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07., 18/08. - ispravak, 49/11. i 02/12. - ispravak) - (u nastavku: ciljane Izmjene i dopune PPUGC-a).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a

Članak 2.

Ciljane Izmjene i dopune PPUGC-a izrađuju se u skladu s člankom 26. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Nositelj izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUGC-a je Grad Crikvenica, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

II. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a

Članak 3.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna PPUGC-a pristupiti će se zbog:

- potreba određivanja lokacije reciklažnog dvorišta na području Grada Crikvenice, prema definiranom projektnom zadatku Gradskog komunalnog poduzeća »Murvica«,

- Ispravka pogreške prilikom određivanja granice građevinskog područja za k.č. br. 6963/2 i 6976, K.O.Jadranovo (naselje Klanfari),

- potreba izmjene granica morskog dijela obuhvata UPU-a Crikvenica centar, radi usklađivanja sa granicama luke za otvoreni promet Crikvenica i granica luke nautičkog turizma;

- promjene kategorije poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene, na potezu između Dramlja i Jadranova, a u cilju omogućavanja privođenja navedenog zemljišta u poljoprivredne svrhe.

Potreba Grada Crikvenice je, a radi povećanja opterećenja otpadom, da se otpad u što većoj mjeri razvrstava. GKTD »Murvica« definirala je projektni zadatak, koji omogućava projektiranje i modularnu izgradnju reciklažnog dvorišta. Temeljem čega će se, a nakon utvrđivanja lokacije, pristupiti izradi potrebne projektne dokumentacije za gradnju.

Ostali dijelovi PPUGC-a (»Službene novine PGŽ«, broj 25/07, 18/08-ispravak, 49/11 i 02/12-ispravak) se ne mijenjaju

III. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a

Članak 4.

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna PPUGC-a podrazumijeva izmjene navedene u članku 3. ove Odluke, temeljem kojih će se elaborat Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice izmijeniti u odgovarajućim dijelovima tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje), grafičkog dijela (kartografski prikazi), te obveznih priloga (Obrazloženje).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a

Članak 5.

Područje Grada Crikvenice obuhvaća teritorijalno područje četiri statistička naselja: jadranovo, Dramalj, Crikvenica i Selce, površine 29,98 km2 na kopnu i 27,92 km2 u akvatorija Vinodolskog kanala. Ukupna površina Grada iznosi 57,90 km2.

Grad Crikvenica graniči na sjeveru sa područjem Grada Kraljevice i Općinom Vinodolskom, južno sa područjem Grada Novi Vinodolski, a u akvatoriju Kvarnerskog zaljeva sa Općinama Omišalj, Dobrinj i Vrbnik.

Osnovna značajka priobalja je orjentacija gospodarskog razvitka na turizami more, a turizam je osnovna gospodarska djelatnost, koju dopunjavaju trgovina i uslužne djelatnosti.

Važećim Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice na ovom području nisu predviđena reciklažna dvorišta i transfer stanice, ali je predviđena primjena IVO sustava (izbjegavanje, valorizacija i obrada otpada). Stoga se prema saznanjima iz projektnog zadatka, a radi povećanja opterećenja otpadom, proizlazi potreba da Grad Crikvenica omogući na se lokalno otpad u što većoj mjeri razvrstava, odnosno da se što manja količina otpada transportira na pretovarnu stanicu, odnosno na Marišćinu.

Plansko područje se u cijelosti nalazi unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a

Članak 6.

Cilj izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUGC-a je potreba određivanja lokacije reciklažnog dvorišta na području Grada Crikvenice, prema definiranom projektnom zadatku Gradskog komunalnog poduzeća »Murvica«.

Osim prethodno navedenog, ispravila bi se granica građevinskog područja za k.č. br. 6963/2 i 6976, K.O.Jadranovo (naselje Klanfari), radi mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnog pitanja.

Cilj izrade je izmjena granice morskog dijela obuhvata UPU-a Crikvenica centar, radi usklađivanja sa utvrđenim granicama luke za otvoreni promet Crikvenica i granica luke nautičkog turizma.

Također je iskazana potreba promjene kategorije poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene, na potezu između Dramlja i Jadranova, a u cilju omogućavanja privođenja navedenog zemljišta u poljoprivredne svrhe.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna PPUGC-a nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice a (»Službene novine PGŽ«, broj 25/07, 18/08-ispravak, 49/11 i 02/12- ispravak).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje ciljanih izmjena i dopuna PPUGC-a izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanj i oduzimanju suglasnosti za obavljanje poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 24/ 08, 21/06 i 53/06) u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

Zbog činjenice da je ovim ciljanim Izmjenama i dopunama PPUGC-a predviđena samo izmjena pojedinih dijelova Odredbi za provođenje, odnosno omogućavanje neposredne provedbe plana izmjenom pojedinih kartografskih prikaza, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Kartografski prikazi ciljanih izmjena i dopuna PPUGC-a će biti izrađeni na podlozi na kojoj je izrađen Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ«, broj 25/07, 18/08-ispravak, 49/11 i 02/12-ispravak).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna PPUGC-a će se zatražiti od:

- JAVNA USTANOVA, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

- MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 ZAGREB;

- GKTD »Murvica«, Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

- KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

- HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-goranskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA,

- ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA, Trg Stjepana Radića 2/I, 51260 Crikvenica;

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I TURIZAM, Slogin kula 2, 51000 RIJEKA;

- MINISTARSTVO REGIONALNO RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Trg Kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 ZAGREB.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Crikvenici svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a

Članak 11.

Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna PPUGC-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

- izrada Nacrta prijedloga, utvrđivanje Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna PPUGC-a za javnu raspravu u roku od 15 dana početka izrade plana,

- javni uvid u Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna PPUGC-a u trajanju od 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi, izrada Nacrta konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna i utvrđivanje Konačnog prijedloga plana u roku od 15 dana od završetka javne rasprave.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUGC-a

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna PPUGC-a nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ«, broj 25/07, 18/08-ispravak, 49/11 i 02/12-ispravak).

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 13.

Sredstva za izradu ciljanih Izmjena i dopuna PPUGC-a osigurati će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/32

Ur. broj: 2107/01-07/3-12-2

Crikvenica, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr