SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

71.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 35/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 41. sjednici održanoj 19. prosinca 2012.godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2013. godinu

III. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. God. (u daljnjem tekstu : Plan), utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Crikvenice za 2013. godinu.

Ovaj Plan sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih vodnih građevina, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izvori sredstava za provođenje ovog Plana su:vodni doprinos, naknada za priključenje, naknada za razvoj, cijena vodnih usluga, državni proračun, proračun jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i ostali izvori.

IV. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 3.

1. U 2013. godini na području Grada Crikvenice financirati će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice kako slijedi:

Odvodnja otpadnih voda - u ukupnom iznosu od 770.000,00 kuna i to za sljedeće namjene:

- Oborinska odvodnja Dramaljsko Selce -
Milovana Muževića 200.000,00 kuna

- Odvodnja Zidarska ulica 220.000,00 kuna

- Odvodnja D8-D8 280.000,00 kuna

- Oborinska odvodnja Ribarska - Dvorska 70.000,00 kuna

Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 1.370.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

- Vodovod Sopaljska 1.200.000,00 kuna

- Vodoopskrba Trga Stjepana Radića 170.000,00 kuna

Novi priključci - u iznosu od 40.000,00 kuna.

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. točke 1.utvrđuju se u iznosu od 2.180.000,00 kuna.

2. U 2013. godini na području Grada Crikvenice financirati će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz ostalih izvora:

Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

2.1. Vodovod Gornji kraj 450.000,00 kuna,

2.2. Vodovod Dramalj-Jadranovo 1.450.000,00 kuna

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - u ukupnom iznosu od 11.003.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

2.3. Kanalizacija Osipov put 1.003.000,00 kuna,

2.4. Kanalizacija Jadranovo - I faza 5.000.000,00 kuna,

2.5. Kanalizacija Benići - Šupera 5.000.000,00 kuna.

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. točke 2.utvrđuju se u iznosu od 12.903.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2013. godinu iz članka 3. Ove odluke realizirat će se iz slijedećih izvora:

1. Vodne građevine pod točkom 1. Članka 3. ove Odluke realizirat će se prema Proračunu Grada Crikveniceza 2013. god. iz prihoda od naknade za priključenje u iznosu od 450.000,00 kuna,prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 300.000,00 kuna i iz ostalih prihoda Proračuna Grada Crikvenice u iznosu od 1.430.000,00 kuna.

2. Vodne građevine pod točkom 2. članka 3. ove Odluke realizirat će se iz sljedećih prihoda:

Točke 2.1. i 2.2. realizirati će se od prihoda naknade za razvoj obračunate i naplaćene po osnovi Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/10) u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kuna.

Točke 2.3., 2.4. i 2.5. realizirati će se iz sredstava Hrvatskih voda, odnosno sredstava GKTD Murvica d.o.o.

Članak 5.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevinaobjavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 363-01/12-01/503

Ur. broj: 2107/01-07/01-12-2

Crikvenica,19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr