SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - proč. tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09. i 35/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 41. sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2013. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 18.030.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje Trga S. Radića u Crikvenici 17.315.000,00 kuna

- kapitalna ulaganja - male komunalne akcije MO

Kapitalno ulaganje u projektnu
dokumentaciju 140.000,00 kuna

(MO Crikvenica Dramalj - 35.000,00 kuna,

MO Selce - 55.000,00 kuna

MO Crikvenica centar - 50.000,00 kuna)

Javna rasvjeta - ukupni iznos od 575.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

- proširenje javne rasvjete MO 175.000,00 kuna

(MO Crikvenica Dramalj - 85.000,00 kuna,

MO Crikvenica istok - 60.000,00 kuna

MO Crikvenica centar - 30.000,00 kuna)

- javna rasvjeta Crikvenica 400.000,00 kuna

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz čl. 3. utvrđuju se u iznosu od 18.030.000,00 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz čl. 3. su komunalni doprinos planiran Proračunom Grada Crikvenice za 2013. god. u iznosu od 15.500.000,00 kuna, te ostali prihodi Grada Crikvenice u iznosu od 2.530.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. g.

Klasa: 363-01/12-01/502

Ur. broj: 2107/01-07/01-12-2

Crikvenica, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr