SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09.- ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 41. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015 GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

2. Plana razvojnih programa za 2013. godinu s planiranim prihodima.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema Planu je 31.12.2015. godine. Plan će se usklađivati svaku godinu.

Članak 3.

Sva dva dijela Plana iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana.

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/18

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-10

Crikvenica, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Plan razvojnih programa za 2013. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr