SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2013. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

1.

IZGRADNJA JAVNIH
POVRŠINA
UKUPNO


1.500.000,00

1.1

Uređenje partera Cons u
Cresu- nastavak radova

500.000,00

1.2

Produženje mula u Martinšćici - udio Grada Cresa

500.000,00

1.3.

Izgradnja parkirališta u Cresu -
nastavak radova

300.000,00

1.4.

Parterno uređenje Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda i ulice
Alberta Fortisa u Cresu, I. faza

200.000,00

2.

IZGRADNJA
NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO


961.000,00

2.1.

Asfaltiranje ceste Brajdi

400.000,00

2.2.

Sanacija ceste Beli -Podbeli-
nastavak radova,
- izrada projektne
dokumentacije

200.000,00

2.3.

Rješavanje vlasničkih odnosa
parcela u koridoru prometnica
(I faza):
- SU2, SU4, SU3 i OU7 Melin
- zahvata parkirališta na predjelu Melin te
- poslovne zone Volnik
- spoj na D100

211.000,00

2.4.

Izrada projektne dokumentacije:
- izrada glavnog projekta
parkirališta na Melinu,
- izrada glavnog projekta Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda i
ulice Alberta Fortisa u Cresu

150.000,00

3.

IZGRADNJA JAVNE
RASVJETE UKUPNO

50.000,00

4.

ODLAGANJE
KOMUNALNOG OTPADA
UKUPNO


337.000,00

4.1.

Deponij Pržići - rješavanje
vlasništva transfer stanice

212.000,00

4.2.

Sanacija divljih odlagališta

125.000,00

SVEUKUPNO 1., 2. 3. 4.

2.848.000,00

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1., 2., 3. i 4. financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje zemljišta i iz sredstava povrata poreza.

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12 -16

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr