SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinska područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinska područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 07, ispravak 20/08 i 03/11) (u daljnjem tekstu: UPU Cres).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE III CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu III ciljane izmjene i dopune UPU - a Cres utvrđena je člankom 26. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

(2) Nositelj izrade III. ciljane izmjene i dopune UPU-a Cres je Grad Cres.

(3) Obrazloženi i dokumentirani prijedlog za izradu III ciljane izmjene i dopune UPU-a Cres je Gradu Cresu kao Nositelju izrade podnijela tvrtka Plodine d.d.

RAZLOZI ZA IZRADU III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 3.

(1) Izradi III Izmjena i dopuna UPU Cres pristupiti će se isključivo zbog utvrđivanja uvjeta gradnje objekta poslovne djelatnosti - proizvodnog, servisnog, trgovačkog, skladišnog i sl. sadržaja unutar dijela poslovne zone »Volnik« područje Kandia na jugoistočnom dijelu zone koje je važećim planom namijenjeno isključivo gradnji benzinske postaje.

(2) Izmjenama važećeg plana je potrebno omogućiti da se na tom području utvrde uvjeti gradnje kao i na ostalom dijelu poslovne zone »Volnik«, čime će se, uz benzinsku postaju, omogućiti i smještaj sadržaja poslovne djelatnosti. Ostali dijelovi UPU Cres (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 45/07, ispravak 20/08 i 03/11) se ne mijenjaju.

(3) Odlukom o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna UPU Cres (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 28/12) pokrenuta je izrada II izmjena važećeg plana. Međutim, obzirom na činjenicu da je procedura izrade već u poodmakloj fazi, ovim Ciljanim izmjenama i dopunama UPU Cres izmijenit će se važeći plan u zasebnoj proceduri, čime će se omogućiti i brža realizacija planirane gradnje.

OBUHVAT III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 4.

Obuhvat III. ciljanih Izmjena i dopuna UPU-a Cres je područje Kandia unutar poslovne zone »Volnik«.

OCJENA STANJA U OBUHVATU III CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 5.

Na sjevernom dijelu obuhvata UPU Cres nalazi se poslovna zona »Volnik« koja je samo djelomično izgrađena. Poslovna zona namijenjena je gradnji poslovnih, proizvodnih, prerađivačkih, trgovačkih, servisnih, skladišnih, komunalnih i njima pratećim sadržajima. Na jugoistočnom dijelu zone, na danas neizgrađenom području Kandia veličine cca 18.000 m2 važećim planom predviđena je gradnja benzinske postaje sa svim pratećim sadržajima.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 6.

(1) Cilj izrade III. ciljanih izmjena i dopuna UPU Cres je utvrđivanje uvjeta gradnje objekta poslovne djelatnosti i benzinske postaje na području Kandia, na način da se omogući zajedničko, kvalitetno prometno rješenje obzirom na blizinu raskrižja i činjenicu da će novi objekat unutar zone poslovne namjene privlačiti veći broj ljudi.

(2) Izmjenom UPU-a za područje Kandia potrebno je utvrditi uvjete gradnje objekta poslovne djelatnosti sukladno uvjetima gradnje u ostalom dijelu poslovne zone »Volnik«, te redefinirati uvjete za izgradnju i predvi

đene sadržaje u sklopu buduće benzinske postaje.Uz to potrebno je na nivou idejnog rješenja definirati benzinsku postaju sa prometnim rješenjem priključka.

(3) Izmjenom UPU-a predviđa se i tekstualna izmjena i dopuna čl. 139. i 140. Odredbi za provođenje, a koje se tiču elektroenergetike i izgradnje trafostanice u jezgri grada.

(4) Sukladno stavcima (1) (2) i (3) ovog članka, elaborat Urbanističkog plana uređenja naselja Cres izmijenit će se u odgovarajućim dijelovima tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje), grafičkog dijela (kartografski prikazi) te obveznih priloga (Obrazloženje).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu III. ciljanih izmjena i dopuna UPU Cres nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja naselja Cres građevinska područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07, ispravak 20/08 i 03/11)

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

(1) Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Gradom Cresom.

(2) Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za potrebe izrade III. ciljanih izmjena i dopuna UPU Cres pribavit će se iz dostupnih izvora i propisa.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 9.

(1) Ova se Odluka dostavlja:

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno
uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle
9/IX, 51000 Rijeka,

- HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje«
Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za
vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured
Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

- Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj, Peškera 2, Cres

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni
odjel za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Cresu svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROK ZA IZRADU III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 10.

Za izradu III. ciljanih izmjena i dopuna UPU Cres utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba
određenih posebnim propisima u roku 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave
u roku 20 dana od dostave zahtjeva za izradu plana,

- javni uvid u Prijedlog plana - u trajanju 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i nacrta konačnog
prijedloga plana - u roku od 5 dana od završetka javne rasprave,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim
propisima - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 5 dana
od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava mišljenja Zavoda za prostorno uređenje -
u roku 30 dana,

- dostava suglasnosti župana, odnosno tijela koje
on ovlasti - u roku 30 dana,

- izrada završnog elaborata plana - u roku od 5 dana
od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 11.

Tijekom izrade i donošenja III. izmjena i dopuna UPU Cresa nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRES

Članak 12.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu III. ciljanih izmjena i dopuna UPU Cres neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Cresa, nego iz drugih izvora. (troškove izrade snosit će Plodine d.d.)

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

(2) Nadležno tijelo nositelja izrade III. ciljanih izmjena i dopuna UPU Cresa obvezuje se da u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi
Izmjena i dopuna,

- sukladno članku 79. Zakona dostavi odluku
urbanističkoj inspekciji,

- kao i tijelima i osobama iz članka 7. s pozivom
na dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU Cresa.

Klasa: 350-01/12-1/6

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr