SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 100. stavak (7) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09, 55711, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/12), a po pribavljenom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje primorsko-goranske županije, Klasa: 350-02/12-05/32, Urbr: 69-03/ 4-12-2 od 10. prosinca 2012. godine i suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije, Klasa: 350-02/12-03/8, Urbr: 2170/1-03-01/1-12-2 od 11. prosinca 2012. godine, članka 21. Statuta Grada Cresa »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA CRES, GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA
NA 7 I POVRŠINA IZDVOJENIH NAMJENA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom II. izmjenom i dopunom urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena, mijenja se i dopunjuje Urbanistički plan uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (»Službene novine PGŽ« broj 45/07, ispravak 20/08 i 03/11), sukladno Odluci o izradi II. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (»Službene novine PGŽ« broj 28/12).

Članak 2.

(1) Elaborat »II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena,« (u daljnjem tekstu: plan i Izmjena i dopuna plana) se sastoji od:

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena«.

(2) Elaborat »II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena« sastoji se od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

B. GRAFIČKOG DIJELA PLANA, koji nije predmet objave i

C. OBVEZNIH PRILOGA PLANA, koji nisu predmet objave.

Članak 3.

Izmjenu i dopunu plana je izradio Urbanistički studio Rijeka d.o.o. Rijeka, broj elaborata 22/12, temeljem Ugovora između Grada Cresa i Urbanističkog studija Rijeka d.o.o. Rijeka, od 24. rujna 2012. godine i ovjerio sukladno posebnom propisu.

2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»U luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja - Luci Cres s lučicom Grabar kao izdvojenim lučkim bazenom, planiraju se slijedeće djelatnosti:

- privez i odvez brodova i brodica, jahti, ribarskih,
sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,

- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i prijenos roba i drugih
materijala,

- ukrcaj i iskrcaj putnika,

- tijela unutarnjih i upravnih poslova,

- granični pomorski prijelaz - sezonski, međunarodni
II. kategorije

- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim djelatnostima u neposrednoj gospodarskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, lučko agencijski poslovi i dr.) i

- druge djelatnosti ako je to propisano posebnim zakonom, kao i druge djelatnosti koje ne umanjuju ni otežavaju obavljanje planiranih lučkih djelatnosti.

U sklopu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Cres s lučicom Grabar kao izdvojenim lučkim bazenom, planiraju se slijedeći dijelovi:

- operativni dio luke namijenjen je za privez plovila
u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila, ribarskih plovila i ostalih plovnih objekata,

- komunalni dio luke namijenjen za stalni vez
brodica stanovnika Cresa i

- nautički dio luke namijenjen za privez nautičkih
plovila.

Na prostoru luke koji obuhvaća cijelo područje Mandraća (povijesni dio luke s južne strane omeđen Malom i Velom purpurelom) i dio rekonstruirane obale zapadnog dijela luke u duljini najmanje 150 m' mjereno od glave Vele purpurele, s pripadajućim akvatorijem, planira se komunalni dio luke.

U okviru lučkog područja planira se rekonstrukcija i izgradnja obale, lukobrana, objekata za privez i lučke infrastrukture.

Kopneni i morski dio unutar granica lučkog područja se pri zahvatima rekonstrukcije i izgradnje razgraničuju primjenom sljedećih kriterija:

- povijesni dio luke s južne strane omeđen Malom
i Velom purpurelom koji se nalazi se unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Zona A - potpuna zaštita povijesnih struktura, može se sanirati uz očuvanje svih kulturno povijesnih vrijednosti, poštivanje tradicije i funkcije prostora i sadržaja te prilagođavanja povijesnih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama samo uz minimalne fizičke intervencije koristeći tradicijske oblike i materijale materijale, a prema odredbama ovog plana i prema prethodnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela,

- na ostalim dijelovima luke koji se nalaze unutar
zaštićene kulturno-povijesne cjeline Zona B - djelomična zaštita povijesnih struktura, mogu se vršiti rekonstrukcije i interpolacije uz zaštitu osnovnih elemenata arhitektonske tipologije, gabarita i oblika, a prema odredbama ovog plana i prema prethodnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela,

- u zapadnom dijelu luke se crta razgraničenja
kopnenog i morskog dijela može pomaknuti prema moru najviše 11 m od postojeće obalne crte,

- iznimno, lukobrani i objekti za privez se mogu graditi
u moru do udaljenosti većoj od 11 m od postojeće obalne crte, a prema maritimnim i tehničkim uvjetima za pomorske građevine.

Prostor luke predstavlja integralni dio gradskog područja te je u pravilu otvoren za slobodno kretanje. Organizacija i manipulacija brodova i putnika mora biti riješena na način da se oslobode što veće površine za nesmetano kretanje.

Granice lučkog područja određene su grafičkim dijelom Plana i obuhvaćaju sve lučke građevine (lukobrani, molovi, gatovi i dr.) kao i obalni pojas.

Svi prateći sadržaji luke otvorene za javni promet se predviđaju u kontaktnom području luke, u radijusu do 200 m.

Ukupni kapacitet luke Cres je:

- 1 vez za plovilo duljine do 100 m (75 m) - putničko
plovilo,

- 2 veza za plovila duljine do 50 m,

- 4 veza za plovila duljine do 25 m,

- minimalno 250 komunalnih vezova i

- oko 150 vezova za nautička plovila, što uključuje
stalne i tranzitne vezove.

Ukupni kapacitet lučice Grabar - izdvojenog lučkog bazena je:

- minimalno 80 komunalnih vezova i

- oko 10 vezova za plovila duljine do 25 m.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Plan je izrađen u četiri izvornika koji su od nadležnih tijela Grada Cresa ovjereni sukladno Zakonu.

Članak 6.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Cresa, u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-12-28

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr