SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
KOMUNALNO DRUŠTVO ENERGO D.O.O.

1.

ENERGO d.o.o.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2614/12-2

Rijeka, 17. prosinca 2012. godine

Temeljem odredbe članka 30. i 34. Stavak 5. Društvenog ugovora i pozitivnog mišljenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 13. prosinca 2012 godine, Skupština društva Energo d.o.o. Rijeka je na svojoj 37. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine donijela sljedeću

ODLUKU
Utvrđuje se i prihvaća novi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava kako slijedi:

CJENIK
za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Tumačenje skraćenica:

NT niski tlak

ST srednji tlak

PI cijena usluge se određuje izračunom propisanim
za svaku od takvih usluga

(brojevne oznake uz naziv usluge)

BN bez naknade

Tumačenje brojevnih oznaka:

[1] Cijena usluge izdavanja energetske suglasnosti u građevini ili dijelu građevine s 2 i više obračunskih mjernih mjesta određuje se za svako obračunsko mjerno mjesto prema izrazu:

CESOMM = (CESO + (PCrs/2)*BROMM))/BROMM

gdje je:

CESOMM - cijena usluge izdavanja energetske suglasnosti za svako obračunsko mjerno mjesto

CESO - cijena usluge izdavanja energetske suglasnosti za jedno obračunskom mjerno mjesto odgovarajućeg priključnog kapaciteta

PCrs - zadnja utvrđena prosječna cijena radnog sata radnika (sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta), PCrs = 106,43 Kn (za regulacijsku godinu 2013.)

BROMM - ukupan broj obračunskih mjernih mjesta.

[2] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i zadnje utvrđene prosječne cijene radnog sata radnika (PCrs) sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Broj radnik-sati se određuje na osnovu ukupnog broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge.

[3] Cijena usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova.

Trošak rada određuje se kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i zadnje utvrđene prosječne cijene radnog sata radnika (PCrs) sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta.

Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se po stvarnim nabavnim cijenama, uvećanim za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne troškove potrebno je specificirati).

[4] Usluga ne uključuje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak nabave opreme i zavisni troškovi nabave obračunavaju se po stvarnim nabavnim cijenama, uvećanim za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak nabave opreme i zavisne troškove nabave potrebno je specificirati).

[5] Pohrana plinomjera i druge mjerene opreme naplaćuje se najviše do 300 dana, nakon čega je besplatna.

[6] Usluga se obračunava korisniku u slučaju:

- ugrožavanja sigurnosti isporuke plina,

- dva neuspjela uzastopna pokušaja očitanja stanja
plinomjera,

- po nalogu opskrbljivača, te

u svim ostalim slučajevima za koje je zakonskim ili
podzakonskim propisima propisana obustava plina korisniku.

U slučaju da korisnik traži obustavu isporuke plina, obračunavaju se u pojedinačnom slučaju pružene usluge kao što su demontaža plinomjera, pohrana plinomjera, montaža plinomjera, pripremno-završno vrijeme i sl. Usluga obustave plina se ne naplaćuje.

[7] U slučaju da korisnik traži nastavak isporuke plina u roku kraćem od dva radna dana (uključujući i rad izvan redovitog radnog vremena), cijena usluge se povećava za 50%.

[8] Trošak usluge snosi podnositelj prigovora na kvalitetu plina samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja prigovora neutemeljen. Usluga ne uključuje troškove ispitivanja od strane ovlaštene osobe.

[9] U slučaju 2 i više trošila, cijena usluge uvećava se za 10% po svakom trošilu.

Opće napomene:

1. Ovaj Cjenik za nestandardne usluge temelji se na odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava i internih tehničkih akata koje donosi operator distribucijskog sustava.

2. Operator distribucijskog sustava dužan je prilikom ispostavljanja računa korisniku nestandarne usluge, na jasan i razumljiv način, navesti sve pružene nestandardne usluge prema ovom cjeniku, a za usluge čija cijena nije jednoznačno utvrđena (jedinica mjere - *) specificirati sve elemente na osnovu kojih je cijena usluge izračunata.

3. Kod usluga koje uvjetuju angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, u cjenik se ne upisuje iznos koji naplaćuje druga ovlaštena pravna ili fizička osoba, nego samo trošak usluge operatora distribucijskog sustava. Nakon pružanja usluge, korisniku se uz iznos prema cjeniku dodaje iznos prema ispostavljenom računu od strane druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe, koji se ujedno i prilaže korisniku.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Predsjednik Skupštine

Mr. sc. Vojko Obersnel

 

Cjenik za nestandardne usluge operatera   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr