SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

35.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik je na 24. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine usvaja

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za Općinu Vrbnik
revidirana, lipanj 2012. g.

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik koju je izradila ovlaštena tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, lipanj 2012. te Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Vrbnik, lipanj 2012., kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik, a po pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/12-04/05, URBROJ: 543-12-01- 12-2, od 22. listopada 2012. godine.

Članak 2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik i Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Vrbnik, kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik sadrže uvezani tekstualni i grafički dio.

Dokumenti iz stavka 1. ove Odluke, ovjereni pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni su dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik (SN PGŽ 15/11) i Odluka o stavljanju izvan snage poglavlja 3.2. POTREBNE SNAGE ZA SLUČAJ KATASTROFA iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik (SN PGŽ 8/12).

Klasa: 810-01/12-01/10

Ur. broj: 2142-07-01-12-4

Vrbnik, 11. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr