SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA MATULJI

45.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95,21/ 96,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/ 11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini:

Sredstva za ostvarenje ovog plana čine:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 1.000.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 700.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija sljedećih cesta: nerazvrstane ceste u Frančićima, nerazvrstane ceste do groblja u Zvonećima, nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2), te dviju dionica nerazvrstane ceste Put Luskino oznake SU5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulji (»Službene novine PGŽ« 02/05).

Sredstva su također predviđena za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta tijekom 2012. godine, a to se odnosi na sljedeće ceste: nastavak ceste CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste), cestu GG i HH (Spojna cesta Kastavske ceste i Popovićevog puta), nerazvrstanu mjesnu cestu E- E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), Put Rubeševo, nerazvrstanu cestu u centru Rukavca, cestu unutar radne zone UPU-9 Jušići, cestu oznaka B-B2, C-O, D-O i A-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prama UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Permani K12 (UPU-24), te cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12).

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) 300.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskih cesta sukladno njihovim programa na području Općine Matulji.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI

1.670.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa 43. Istarske divizije - Jugova rebar i nogostupa u ulici Dalmatinskih brigada u Matuljima, te nogostupa u Jurdanima i Mučićima.

Izgradnja pojedinog nogostupa ovisit će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.2 - PARKIRALIŠTA 70.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije parkirališta na području naselja Matulji.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica.

54.04 - CENTAR MATULJA 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUKTURA

950.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA 100.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju i opremanje igrališta na području Brdca,Bregi, Velog Brguda i Šapjana.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 450.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije za potrebe groblja Brgud, Mune i Brešca, te hortikulturno uređenje dijela groblja u Matuljima.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 300.000,00 kn

Predviđena su sredstva za proširenje javne rasvjete u radnoj zoni RZ-2, te interpolaciju na području Općine Matulji prema zahtjevima mjesnih odbora.

K240106 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA

900.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA900.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije koja će se izvoditi uz fekalnu kanalizaciju u naselju Matulji (620.000,00 kn), te izgradnju oborinske kanalizacije u naseljima Rukavac (220.000,00 kn) i Jušići (60.000,00 kn).

K 240107- CESTA UC-2 1.300.000,00 kn

55.3- CESTA UC-2 1.300.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za gradnju II. faze ceste oznake UC-2 (cesta školsko-sportska dvorana).

K 240109 - SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D8 2.000.000,00 kn

55.1 - SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D8 2.000.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje rekonstrukcije državne ceste D8 na dionici od raskrsnice za Centar primarne zdravstvene zaštite do ulaza u Radnu zoni RZ-2.«

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/7

Ur. broj: 2156-04-12-01-29

Matulji, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr