SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA MATULJI

44.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 26/09 i 38/09.), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2013. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

2301 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A 230101 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

120.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (26 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (30 m), taložnice, pjeskolovi (26 kom) i slivnici (280 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju će utvrditi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

A 230102 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 525.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija te akciju odvoza krupnog otpada. Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 42.821 m2, dok su strojnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 41.818. m2. Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije.

U 2013. godini pranje ulica odvijati će se u istom intenzitetu kao i 2012. godine jednom mjesečno od lipnja do rujna mjeseca i to na slijedećim ulicama: Vladimira Nazora (»Štacion«), Šmogorska cesta do željezničke pruge, Kastavska cesta do željezničkog mosta, Kvarnerska cesta (do Tunelske ceste), Trg M. Tita, Šetalište D. Gervaisa do škole, 43. Istarske divizije do Doma Hangar, Milana Frlana, Dalmatinskih brigada do »starog vrtića«.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga podrazumijeva preuzimanje otpada dva puta tjedno, te odvoz i deponiranje na deponij.

Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaća pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, eventualno skidanje plakata odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Radnja obuhvaća dolazak na udaljenu lokaciju, rad radnika i korištenje pomoćnih sredstava za čišćenje te sredstva za pranje i neutralizaciju neugodnih mirisa kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Planom čišćenja i pranja čekaonica na području Općine Matulji predviđeno je čišćenje dva puta mjesečno za petnaest (15) čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani i Brešca, dok je za dvanaest (12) čekaonica na području Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe predviđeno jednom mjesečno.

Godišnjim programom čišćenja obuhvaćene su i površine nakon organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu Matulji i to u Matuljima (Zvončarska smotra, Matuljski dani, Božićni sajam), Bregima (Brežanska noć), Jurdanima (Ivanja), Rukavcu (Petrova), Rupi (Dani Rupe), Munama (Magdalenina), Zvonećima (Antonja) te Velom Brgudu (Kuzmova).

Uklanjanje smeća i olupina iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava organiziran je na području cijele Općine Matulji i to kroz čitavu godinu. 435 baja za krupni otpad od 5 m3 postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A 230103 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                      1.365.000,00 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA                  650.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i protekle godine, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2012. godine uređene su nove površine pokraj centra primarne zdravstvene zaštite u Matuljima, ulaza u radnu zonu RZ-2, te uz vatrogasni pristup školsko-sportskoj dvorani u Matuljima, koje postaju novim površinama održavanja.

Redovnim održavanjem u 2013. godini obuhvaćeno je ukupno 18.501 m2 raznih zelenih površina.

47.1. - OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA        50.000,00 kn

Sječa suhih i teško oštećenih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) koja predstavljaju opasnost za pješake i promet vršiti će se u okviru raspoloživih sredstava, te pojačano na dijelu oko stupova javne rasvjete.

Redovni program obuhvaća održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste, nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                     385.000,00 kn

U 2013. godini predviđeno je pojačano održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa kako slijedi: javne površine u Mihotićima (površine 200 m2), u Pešćinici (površine 135 m2) i uz groblje u Brešcima (površine 300 m2), pješačkih puteva u donjem Rukavcu (Martinjači) (površine 50 m2), u Frančićima (površine 50 m2) i pokraj škole u Velom Brgudu (površine 20 m2), te prilazni put groblju u Munama iz pravca Žejana (površine 230 m2).

48.1. - DEKORACIJA 100.000,00 kn

Predviđene su novogodišnja i »pusna« dekoracija, te dekoracija prigodom lokalnih blagdana.

Novogodišnja dekoracija obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Dekoracija prigodom lokalnih blagdana obuhvaća oko od 100-150 metara svjetlećih elementa za ukrašavanje drveća i pročelja, ovisno o lokaciji lokalnog blagdana. Lokalni blagdani održavaju se u u Matuljima (Zvončarska smotra, Matuljski dani, Božićni sajam), Bregima (Brežanska noć), Jurdanima (Ivanja), Rukavcu (Petrova), Rupi, Munama (Magdalenina), Velom Brgudu (Kuzmova), Zvonećima (Antonja), Žejanama (Jandrinja), Lipi (Jelenina), Pasjaku i Šapjanama.

48.3. - ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI                    40.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci i sanacije na devetnaest (19) javnih cisterna s područja Općine Matulji, evidentiranih prema »Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija« za područje Liburnije, izrađenog po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije od srpnja 2006. godine, te usklađenog 2011. godine.

Cisterne se nalaze na području Biškupa, Brdca, Brešca, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kućeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneća, Žejana, te dviju u Velim Munama.

48.4. - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje starih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica. Predviđeno je njihovo bojenje i sanacija, te drugi poslovi potrebni za njihovo stanje funkcionalnosti po nalogu Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE 20.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

48.6. - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA                100.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih igrališta na području Općine Matulji, te za plaćanje utroška potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka nogometnog igrališta u Munama.

A 230104 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA          2.510.000,00 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA 2.290.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 104,07 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2013. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 2.030.000,00 kn.

Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 1.240.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta - otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle (oko 240.000 m2).

- Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa - zatvaranja udarnih jama hladnom masom (3 tone) i krpanje asfalta toplom masom (60 tona) što iznosi oko 400 m2 sanacije.

- Održavanje makadamskog kolnika - planiran je dovoz i ugradnja 300 m3 materijala (jalovine).

- Održavanja bankina - predviđeno je održavanje 15.000 m2.

- Održavanja usjeka i nasipa - predviđeno je uklanjanje osulina i nanosa u količini od 4 m3.

- Održavanje objekata za odvodnju - predviđeno je čišćenje jaraka i rigola u dužini od 420 m i propusta i taložnica 20 m3.

- Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (Košnja trave - 100.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća - 60.000 m2).

- Održavanje potpornih i obložnih zidova - Obuhvaća održavanje 20 m3 betonskih zidova, 8 m3 kamenih zidova, 120 m2 oplate i 15 m3 temelja potpornih zidova.

Na održavanje opreme cesta odnosi se 190.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za postavu ograda (90 m) i elastičnog odbojnika (32 m).

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 100.000,00 kn. Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, a dio na nabavu novih zamjenskih znakova (10 kom) i ogledala (5 kom).

Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 500.000,00 kn, a temeljem iskustva iz prethodnih godina, njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 100.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Biti će obnovljeno 250 m2 pješačkih prijelaza, 1.600 m crta na kolniku, 500 m2 »stop« crta, 100 kom parking, 60 m2 otoka, 15 kom BUS stajališta, 700 komada slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju za potrebe pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta projektno rješenje i realizacije jednosmjernog prometa na području Frlanije i Antončića (Ul.Stanka Miliha, Antončićeva ulica, Ulica Antuna Dubrovića....) s nadovezanim ulicama Grad Kastva (naselje Rubeši i Tometići) (50.000,00 kn), te naknadu za uređenja voda Hrvatskih vodama (30.000,00 kn).

Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta predviđena su sredstva u iznosu od 80.000 kn, a odnose se na radove zamjene dotrajalih elemenata na nerazvrstanim cestama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje građevne dozvole, a koji svojim obimom prelaze program redovnog održavanja.

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA    10.000,00 kn

U 2013. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS ugibališta i čekaonica (27 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine), za što su potrebna ista sredstva kao i u 2012. godini.

46.2. - HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA                  10.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.).

46.3. - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA                200.000,00 kn

U 2013. g. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih, te jače oštećenih nerazvrstanih cesta na području Brdca i Velog Brguda.

A 230105 - ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 10.000,00 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA                  10.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno pojačano održavanje groblja i spomenika prije praznika. Održavanje obuhvaća uređenje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata, po potrebi prije dana antifašističke borbe i dana mrtvih. Radi kvalitetnog stanja postojećih spomenika, u 2013. godini se ne planiraju veći zahvati na njihovim sanacijama.

A 230106 - JAVNA RASVJETA                 1.600.000,00 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK)     1.300.000,00 kn

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.050 kom rasvjetnih tijela.

52. - JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE)         300.000,00 kn

Za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 300.000,00 kn od čega 250.000,00 za godišnji ugovor održavanja koji uključuje zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećenih armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova. Iznos od 50.000,00 kn planiran je za reduciranje potrošnje i zamjenu energetski neprihvatljivih armatura.

U financijskom planu tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2013.-2014. g. predviđeno je godišnje povećanje od cca 2,77%. dok je za 2014.-2015. g. predviđeno godišnje povećanje od cca 4,76%.

Povećanje se odnosi prije svega na realan rast troškova održavanja nerazvrstanih cesta zbog primjene novog zakona o cestama.

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/7

Ur. broj: 2156-04-12-01-28

Matulji, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr