SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

84.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 42/09), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama i 49/11), članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 24. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donijelo

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku
dodjeljivanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima:
Dobrinj, Polje i Sužan

1. Koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan dodjeljuje se:

Mariji Turčić, vl. građ. obrt »Komunalac«, Omišalj.

2. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja obavljanja pogrebnih poslova vrši se na području općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan .

3. Rok trajanja Koncesije iznosi 2 (dvije) godine.

4. Naknada za koncesiju iznosi 250,00 kn (dvijestotineipedestkuna) po ukopu.

6. Ponuditelj je obvezan potpisati ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od trenutka kada je ova Odluka postala konačna.

Obrazloženje

Općinski načelnik je dana 30. kolovoza 2012. godine objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na grobljima Dobrinj, Polje i Sužan na području općine Dobrinj. Obavijest je objavljena u »Narodnim novinama« broj 106 od 26. rujna 2012. godine te na web stranicama Općine Dobrinj.

U postupku dodjeljivanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan je kao jedini ponuditelj sudjelovao: Marija Turčić, vl. građ. obrt »Komunalac«, Omišalj.

Pregledom dostavljene ponude Stručno povjerenstvo je izvršilo obradu i utvrdilo pravovaljanost iste te sastavilo zapisnik koji je proslijedilo Općinskom načelniku.

Općinsko vijeće je temeljem kriterija iz Dokumentacije za nadmetanje, sukladno članku 6. Odluke, odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 10 (deset) dana. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge stranke postupka.

Klasa: 021-05/12-29/24

Ur. broj: 2142-04-01-12-2

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr