SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
15

15.

Na osnovi stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2004., donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Malinska-Dubašnica:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Malinska-Dubašnica,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Općini Malinska-Dubašnica utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- I. zona - objekti smješteni na građevinskim česticama koje se nalaze unutar 100 m od morske obale, uključujući građevinske čestice koje sa 500ovršine ulaze u područje unutar 100 m od morske obale, hotelski kompleksi Haludovo i Malin, apartmansko naselje 'Dub' i zone obuhvata UPU-a 'Rova' i Porat-Vantačići'

- II. zona - naselje Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Vantačići i Porat

- III. zona - naselje Sv.Vid-Miholjice, Maršići, Kremenići, Žgombići i Turčići, uključujući poslovne zone sjever i zapad u Sv. Vidu i poslovnu građevinu na magistralnoj cesti

- IV. zona - ostala naselja u Općini Malinska-Dubašnica i poslovna zona u Barušićima.

Za građevine izvan građevinske zone komunalni doprinos se obračunava prema zoni koja je najbliža toj građevinskoj čestici.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture, iskazana u kunama po m3 građevine, kako slijedi:


Zona Javne Nerazvrstane Groblja Javna Jedinična
površine ceste rasvjeta vrijednost


1 2 3 4 5 6 (2+3+4+5)


I. 81,00 63,00 18,00 18,00 180,00

II. 64,80 50,40 14,40 14,40 144,00

III. 48.60 37,80 10,80 10,80 108,00

IV. 32,40 25,20 7,20 7,20 72,00


IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi obiteljsku kuću može platiti u 3 obroka, na način da prvi obrok u iznosu

500kupne obveze dospijeva 8 dana po konačnosti rješenja, a preostali dio u 2 jednaka obroka koji dospijevaju 12 odnosno 24 mjeseca od dana od konačnosti rješenja.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi stambeni ili poslovni objekt može platiti u 2 jednaka obroka na način da prvi obrok dospijeva 8 dana po konačnosti rješenja a preostali dio u roku od 6 mjeseca od dana konačnosti rješenja.

Na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica i Primorsko-goranske županije.

Obveznici koji imaju prijavljeno stalno mjesto boravka na otoku Krku duže od 15 godina imaju pravo na popust u iznosu od 50 0znosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 500 m3, te 30 0znosa za preostali dio iznad 500,00 m3.

Obveznik koji koristi pravo iz stavka 2. ovog članka obvezuje se da neće otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku od 10 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust.

Obveznik koji gradi poslovni objekt tipa hotel ima pravo na popust u iznosu od 30 0znosa komunalnog doprinosa.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članaka 5. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica iz sredstava poreznih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom primjene ove odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-02/1

Ur. broj: 2142/05-04-3

Malinska, 26. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=105&mjesto=51511&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr