SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

30.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 153/09 i 49/11), članka 4. i 24. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području
Općine Brod Moravice

Članak 1.

Temeljem provedenog javnog natječaja za dodjelu koncesije, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice dodjeljuje poduzeću METALIK BONSAJ d.o.o. iz Brod Moravica, Ivana Gorana Kovačića 17.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na vrijeme od 4 (četiri) godine računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar iz članka 1. Ove odluke zaključiti će Ugovor o koncesiji kojim će se urediti koncesijski odnosi.

Cjenik usluge priložen ponudi za dodjelu koncesije sastavni je dio ugovora o koncesiji.

Koncesionar sječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Koncesionar je dužan Općini Brod Moravice plaćati godišnju naknadu za koncesiju u visini od 6.505,00 (šesttisućapestopet) kuna.

Iznos naknade za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije koncesionar je dužan uplatiti u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a dokaz o uplati obavezan je predočiti davatelju koncesije.

Godišnje naknade za koncesiju za preostale godine trajanja koncesije, koncesionar je dužan uplaćivati najkasnije do kraja mjeseca ožujka tekuće godine za koju se plaća naknada.

Članak 5.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana dostave iste, a izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Zagreb, Kneza Mutimira 5/I.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/40

Ur. broj: 2112-06-12-01-05

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr